Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 • 1. Mål og prioriteringer
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Regionale Forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Meldinger:

Siste frist for innsending av søknad til avklaringsmidler er 28. februar 2019. Etter denne datoen vil det ikke være mulig å søke om midler før nye nettsider blir publisert i slutten av april

Mål og prioriteringer:

Regionale forskningsfond Hovedstaden skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling i bedrifter og i offentlig sektor* ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Vår strategi er å følge utvalgte tematiske områder over tid, slik at søkerne kan mobilisere og innrette sine prosjekter etter dette. Fondsstyrets strategiske valg om at offentlige aktører, bedrifter og forskningsmiljøer skal samarbeide i hovedprosjektene for å løse noen av de regionale samfunnsutfordringene, vil fortsatt være gyldig i perioden 2016-2019.

 • Samtlige prosjekter skal adressere regionale samfunnsutfordringer innenfor de tematiske områder som fondsstyret definerer i sine utlysninger og som er godt forankret i offentlig sektors behov med hensyn til organisering, tjenester og teknologi. Aktiv medvirkende offentlig partner i prosjektene er derfor et kriterium i flere av våre utlysninger
 • Utlysningene skal stimulere til at innovasjoner fra fondsregionens tidligere tematiske satsingsområder blir tatt i bruk av offentlig sektor
 • Avklaringsmidlene skal gi offentlig sektor mulighet til å definere sine framtidige behov og identifisere potensielle prosjektpartnere
 • Midlene til kvalifiseringsstøtte/forprosjekter skal enten løse offentlig sektors behov for nye innovative anskaffelser basert på fremtidsrettede funksjonsbeskrivelser av behovene, eller til forskningsbaserte innovasjonsprosjekter som kan videreføres i et hovedprosjekt hvor offentlig sektors utfordringer og behov står sentralt
 • Stimulere til at det utvikles smarte offentlige løsninger og samtidig gir næringslivet konkurransefortrinn gjennom innovative offentlige anskaffelser
 • Stimulere bedrifter i Oslo og Akershus, inklusive de som deltar i klyngene definert i Oslo og Akershus sin del av Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION), til å ta i bruk forskningsmetodikk og forskningsresultater i sine innovasjonsprosjekter
 • Prosjektene som får innvilget støtte skal synliggjøre resultatene og effektene av regional forskningsstøtte i regi av RFF Hovedstaden
   

*   I våre utlysninger definerer vi offentlig sektor som kommunale etater i Oslo kommune og kommuner i Akershus, Akershus fylkeskommune og interkommunale fagetater/selskaper i Oslo og Akershus. Statlige offentlige etater er ikke inkludert selv om de har regionale kontorer i Oslo eller Akershus.

Se de aktive utlysningene for detaljer

 

Generelt

 • Det stilles krav til regnskapsføring, rapportering og resultatformidling i alle prosjektene som får innvilget støtte.
 • Det er alltid utlysningsteksten, inklusive maler og tilhørende krav, som er juridisk bindende for hver enkelt detaljutlysning. Søker skal derfor forholde seg til informasjon, krav og vurderingskriterier beskrevet i den enkelte detaljutlysning.

Generelt mottar fondet søknad fra:

Fondet er et regionalt næringsutviklingsprogram som stimulerer offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk forskningsmetodikk og forskningsresultater i sine innovasjonsprosjekter. Både offentlig sektor og bedrifter kan søke. Vi krever et samarbeid mellom offentlig sector - bedrifter og FoU-miljøer i alle våre hovedprosjekter.

Varighet:

Fondet har en foreløpig tidshorisont på 2010-2020, men vil bli forlenget med en annen regioninndeling etter 2020.

Totalbudsjett:

RFF Hovedstaden har satt av omlag 50 millioner kroner til utlysninger i 2019

Dokumenter

Kontaktpersoner