Gå direkte til innhold
 • 1. Mål og prioriteringer
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Regionale Forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD)

Frist Utlysning
01.09.2017
13:00 CEST
Forprosjekter - bedrift Velg
01.09.2017
13:00 CEST
Forprosjekter - offentlig Velg
Løpende Avklaringsmidler for offentlig sektor Velg
Løpende Avklaringsmidler for FoU-institusjoner innenfor bioøkonomi Velg

Meldinger:

Planlagte søknadsfrister til forprosjekter i 2017:
1. februar, 1. mai, 1. september og 1. November.
Planlagte søknadsfrister til hovedprosjekter i 2017:
11. oktober

Mål og prioriteringer:

Regionale forskningsfond Hovedstaden skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling i bedrifter og i offentlig sektor ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Vår strategi er å følge utvalgte tematiske områder over tid, slik at søkerne kan mobilisere og innrette sine prosjekter etter dette. Fondsstyrets strategiske valg om at offentlige aktører, bedrifter og forskningsmiljøer skal samarbeide i hovedprosjektene for å løse noen av de regionale samfunnsutfordringene, vil være gyldig også i perioden 2016-2019.

Vi mottar søknader innenfor følgende tematiske områder der offentlig sektors utfordringer og behov står sentralt - samtidig som innovasjonene gir et markedspotensial for bedriftene:

 • Avklaringsmidlene for offentlig sektor skal gi offentlig sektor i Oslo og Akershus muligheten til å definere sine utfordringer og behov og identifisere potensielle prosjektpartnere.
  Søknader skal være innenfor:
  -  Læringsteknologi - "EdTech"
  -  Livsvitenskap - bioøkonomi, medtech, bioteknologi
  -  IKT for å skape bedre fysisk miljø og smarte regioner

 • Avklaringsmidlene for FoU-institusjoner og FoU-miljøer i Oslo og Akershus skal identifisere regionale samfunnsutfordringer i samarbeid med offentlig sektor i regionen innenfor temaet bioøkonomi.
  Definisjonen av bioøkonomi som legges til grunn er tilsvarende som Regjeringens bioøkonomistrategi.

 • Forprosjekter som skal stimulere til nye innovative offentlige anskaffelser basert på  framtidsrettede funksjonsbeskrivelser.
  Søknader skal være innenfor ett av følgende områder:
  - Læringsteknologi
  - Velferdsteknologi

  - Vann- og avløpssektoren
  - Samferdsel & transport
  - Digitalisering av kommunale tjenester

  Disse forprosjektene skal ha som mål å lede til innovative offentlige anskaffelser som neste trinn. Det betyr i praksis at den offentlige anskaffelsen, f.eks gjennom innovasjonspartnerskapet, blir hovedprosjektet.

 • Forprosjekter som skal lede opp til større innovasjonsprosjekter med forskningsutfordringer innenfor:
  -  Læringsteknologi - "EdTech"
  -  Livsvitenskap - bioøkonomi, medtech, bioteknologi
  -  IKT for å skape bedre fysisk miljø og smarte regioner
   

Målsetningen med utlysningen

 • Samtlige prosjekter skal adressere regionale samfunnsutfordringer som er godt forankret i offentlig sektors behov med hensyn til organisering, tjenester og teknologi
 • Utlysningene skal stimulere til at innovasjoner fra fondsregionens tidligere tematiske satsingsområder blir tatt i bruk av offentlig sektor
 • Avklaringsmidlene skal gi offentlig sektor mulighet til å definere sine framtidige behov og identifisere potensielle prosjektpartnere
 • Midlene til kvalifiseringsstøtte/forprosjekter skal enten løse offentlig sektors behov for nye innovative anskaffelser basert på fremtidsrettede funksjonsbeskrivelser av behovene, eller til forskningsbaserte innovasjonsprosjekter som kan videreføres i et hovedprosjekt hvor offentlig sektors utfordringer og behov står sentralt
 • Prosjektporteføljen skal synliggjøre resultatene og effektene av regional forskningsstøtte i regi av RFF Hovedstaden
 • Stimulere bedrifter i Oslo og Akershus, inklusive de som deltar i klyngene definert i Oslo og Akershus sin del av regionsatsingen, til å ta i bruk forskningsmetodikk og forskningsresultater i sine innovasjonsprosjekter

Denne siden inneholder generell informasjon om utlysningene.
Det er alltid utlysningsteksten, maler og tilhørende krav, som fremkommer når man velger neste trinn (fanene:  "2. Om utlysningen" og  "3. Opprett søknad") som er juridisk bindende for hver enkelt detaljutlysning. Søker skal derfor forholde seg til informasjon, krav og vurderingskriterier beskrevet i den enkelte detaljutlysning.

Det stilles krav til regnskapsføring, rapportering og resultatformidling i prosjektene som får innvilget støtte.

Generelt mottar fondet søknad fra:

Fondet er et regionalt næringsutviklingsprogram som stimulerer offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk forskningsmetodikk og forskningsresultater i sine innovasjonsprosjekter.

Varighet:

Fondet har en foreløpig tidshorisont på 2010-2020, men kan bli forlenget.

Totalbudsjett:

RFF Hovedstaden har ca 100 millioner kroner til disposisjon for utlysninger i perioden 2017-2019

Kontaktpersoner