Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 • 1. Mål og prioriteringer
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Regionale Forskningsfond Hovedstaden (RFFHSTAD)

Frist Utlysning
13.02.2019
13:00 CET
Regionale offentlige hovedprosjekter Velg
13.02.2019
13:00 CET
Regionale hovedprosjekter for bedrifter Velg
01.03.2019
13:00 CET
Forprosjekter - bedrift. Søknadsfrist 1. mars 2019 Velg
01.03.2019
13:00 CET
Forprosjekter - offentlig: Søknadsfrist 1. mars 2019 Velg
Løpende Avklaringsmidler for FoU-institusjoner innenfor bioøkonomi Velg
Løpende Avklaringsmidler for offentlig sektor Velg

Meldinger:

Planlagte utlysninger åpnes for søknadsinnsending senest 6 uker før søknadsfristen. Vi ber alle potensielle søkere ta kontakt i god tid før innsending av søknad for tips og veiledning.

Mål og prioriteringer:

Regionale forskningsfond Hovedstaden skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling i bedrifter og i offentlig sektor* ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Vår strategi er å følge utvalgte tematiske områder over tid, slik at søkerne kan mobilisere og innrette sine prosjekter etter dette. Fondsstyrets strategiske valg om at offentlige aktører, bedrifter og forskningsmiljøer skal samarbeide i hovedprosjektene for å løse noen av de regionale samfunnsutfordringene, vil fortsatt være gyldig i perioden 2016-2019.

 • Samtlige prosjekter skal adressere regionale samfunnsutfordringer innenfor de tematiske områder som fondsstyret definerer i sine utlysninger og som er godt forankret i offentlig sektors behov med hensyn til organisering, tjenester og teknologi. Aktiv medvirkende offentlig partner i prosjektene er derfor et kriterium i flere av våre utlysninger
 • Utlysningene skal stimulere til at innovasjoner fra fondsregionens tidligere tematiske satsingsområder blir tatt i bruk av offentlig sektor
 • Avklaringsmidlene skal gi offentlig sektor mulighet til å definere sine framtidige behov og identifisere potensielle prosjektpartnere
 • Midlene til kvalifiseringsstøtte/forprosjekter skal enten løse offentlig sektors behov for nye innovative anskaffelser basert på fremtidsrettede funksjonsbeskrivelser av behovene, eller til forskningsbaserte innovasjonsprosjekter som kan videreføres i et hovedprosjekt hvor offentlig sektors utfordringer og behov står sentralt
 • Stimulere til at det utvikles smarte offentlige løsninger og samtidig gir næringslivet konkurransefortrinn gjennom innovative offentlige anskaffelser
 • Stimulere bedrifter i Oslo og Akershus, inklusive de som deltar i klyngene definert i Oslo og Akershus sin del av Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION), til å ta i bruk forskningsmetodikk og forskningsresultater i sine innovasjonsprosjekter
 • Prosjektene som får innvilget støtte skal synliggjøre resultatene og effektene av regional forskningsstøtte i regi av RFF Hovedstaden
   

*   I våre utlysninger definerer vi offentlig sektor som kommunale etater i Oslo kommune og kommuner i Akershus, Akershus fylkeskommune og interkommunale fagetater/selskaper i Oslo og Akershus. Statlige offentlige etater er ikke inkludert selv om de har regionale kontorer i Oslo eller Akershus.

Avklaringsmidlene, lite forprosjekt for offentlig sektor

skal gi offentlig sektor i Oslo og Akershus muligheten til å definere sine utfordringer og behov og identifisere potensielle prosjektpartnere.
Søknader skal være innenfor:

 • Læringsteknologi - "EdTech"– inkluderer oppvekst, utdanning og Ed-tech løsninger for kommunal / fylkeskommunal sektor
 • Livsvitenskap - bioøkonomi, medtech, bioteknologi
 • IKT for å skape bedre fysisk miljø og smarte regioner

Avklaringsmidlene, lite forprosjekt for FoU-institusjoner og FoU-miljøer

i Oslo og Akershus skal identifisere regionale samfunnsutfordringer i samarbeid med offentlig sektor i regionen innenfor temaet bioøkonomi.
Definisjonen av bioøkonomi som legges til grunn er tilsvarende som Regjeringens bioøkonomistrategi.
 

Innovasjonsprosjekter for offentlig aktører og bedrifter som søkere

Søknader til for- og hovedprosjekter skal beskrive innovasjonsprosjekter med definerte forskningsutfordringer innenfor ett av de tematiske områdene:

 • Læringsteknologi - "EdTech" – inkluderer oppvekst, utdanning og Ed-tech løsninger for kommunal / fylkeskommunal sektor
 • Livsvitenskap - bioøkonomi, medtech, bioteknologi
 • IKT for å skape bedre fysisk miljø og smarte regioner

Innovative offentlige anskaffelser - for offentlig aktører som søkere

Søknader fra offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor kjøper nye løsninger basert på framtidsrettede funksjonsbeskrivelser. Forprosjetkene skal lede fram til innovasjonspartnerskap der utvikling og anskaffesle kan gjøres under en og samme kontrakt. Sentrale trinn i prosessen som vi dekker i et forprosjekt er:

 • Kartlegging av sluttbrukerens behov
 • Beskrivelse av forventet funksjon og ytelser
 • Dialog med markedet

Søknader skal være innenfor ett av følgende tematiske områder, som RFF Hovedstaden i lengre tid har finansiert betydelig antall hovedprosjekter til gjennom de siste årene:

 • Læringsteknologi
 • Velferdsteknologi
 • Vann- og avløpssektoren
 • Samferdsel & transport
 • Digitalisering av kommunale tjenester

Generelt

 • Det stilles krav til regnskapsføring, rapportering og resultatformidling i alle prosjektene som får innvilget støtte.
 • Det er alltid utlysningsteksten, inklusive maler og tilhørende krav, som er juridisk bindende for hver enkelt detaljutlysning. Søker skal derfor forholde seg til informasjon, krav og vurderingskriterier beskrevet i den enkelte detaljutlysning.

Generelt mottar fondet søknad fra:

Fondet er et regionalt næringsutviklingsprogram som stimulerer offentlig sektor og bedrifter til å ta i bruk forskningsmetodikk og forskningsresultater i sine innovasjonsprosjekter. Både offentlig sektor og bedrifter kan søke. Vi krever et samarbeid mellom offentlig sector - bedrifter og FoU-miljøer i alle våre hovedprosjekter.

Varighet:

Fondet har en foreløpig tidshorisont på 2010-2020, men vil bli forlenget med en annen regioninndeling etter 2020.

Totalbudsjett:

RFF Hovedstaden har satt av omlag 50 millioner kroner til utlysninger i 2019

Dokumenter

Kontaktpersoner