Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Regionale forskerprosjekter - tjenesteinnovasjon basert på utnyttelse av digital teknologi

Utlysningen er åpen for godkjente norske forskningsinstitusjoner (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter) eller et konsortium av slike.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
14.02.2018 13:00 CET

Meldinger:

Utlysningen aktiveres 3. januar 2018. Inntil da kan det bli foretatt mindre endringer i teksten.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Antatt samlet ramme for regionale bedriftsprosjekter, regionale offentlige prosjekter og regionale forskerprosjekter er 14 millioner kroner. Rammen kan bli endret som følge av endringer i tildelinger til fondet.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningen publiseres på norsk. Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer gitt i utlysningen.

Tematiske føringer:

Agder står overfor  store utfordringer forbundet med omstilling og fornyelse av både næringsliv og offentlig sektor. Her kan tjenesteinnovasjoner basert på digital teknologi spille en viktig rolle. Digitalisering forstås i denne sammenheng som det å bruke digitale løsninger til å utvikle, forenkle, forbedre og/eller effektivisere tjenester og/eller tjenesteforløp

Mye av verdiskapingen fra digitalisering handler om hvordan man anvender digital teknologi for å utvikle nye eller forbedre eksisterende tjenester. For bedrifter betyr slike innovasjoner ofte at konkurranseforutsetningene endres radikalt. Innovasjonene oppleves derfor som disruptive. I offentlige virksomheter kan innovasjonene få konsekvenser for hele tjenesteforløpet. Både brukere og enheter som på ulike stadier er involvert i tjenesteproduksjonen, blir berørt. 

Vi ønsker prosjekter som bidrar til utvikling av kunnskapsgrunnlaget og har relevans for politikk og virkemiddelutformingen innenfor ett eller flere av følgende temaer:

  1. Regionale innovasjonssystem: Er innovasjonssystemet i Agder rigget for å støtte opp under tjenesteinnovasjon basert på digital teknologi? Hva skal eventuelt til av endringer?
  2. Kunnskapsbaser og innovasjonsmåter: Hvilke kunnskapsbaser og innovasjonsmåter ligger til grunn for tjenesteinnovasjon basert på digital teknologi? Har dette konsekvenser for politikk- og/eller virkemiddelutformingen?
  3. Maktrelasjoner og geografisk lokalisering: Påvirker tjenesteinnovasjoner basert på digital teknologi maktrelasjoner og/eller geografisk lokalisering av ulike typer virksomheter? Hva er i så tilfelle konsekvensene for Agder? Hvordan kan ulike aktører i Agder møte eventuelle konsekvenser på en offensiv måte?

Utover selve forskningen skal prosjektene inneholde en egen arbeidspakke med formidling og deltagelse i drøftinger med aktuelle interessenter knyttet til spørsmålene som blir belyst. Det kan som en del av denne arbeidspakken, være aktuelt å inngå et mer spesifikt formidlingssamarbeid med RFF Agder.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.