Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

498 treff
13.12.17

Millioner til forskning på kyllingrester og torskehoder

Forskere skal se nærmere på rester etter kyllingproduksjon og torskehoder når tre nye forskningsprosjekter får penger til å forske på hvordan restråstoff kan utnyttes bedre.
07.12.17

Midler til reindriftsfaglig forskning og formidling for 2018

Styret for Reindriftens utviklingsfond (RUF) har satt av vel 3 millioner kroner til forsknings- og formidlingsprosjekter for 2018.
07.12.17

Prosjekter med toppscore får støtte

BIONÆRs programstyre bevilget på møtet i desember rundt 60 millioner kroner til tre prosjekter med karakter 7 i den vitenskapelige vurderingen. Prosjektene vil gi nyttig kunnskap som kan bidra til å utvikle bioøkonomien på sentrale områder.
13.11.17

Seks nye samarbeidsprosjekter mellom India og Norge for å bekjempe antibiotikaresistens

I desember 2016 lyste Forskningsrådet ut 40 millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom norske og indiske miljøer på antimikrobiell resistens. Seks prosjekter ble innvilget.
01.11.17

Lyst til å jobbe med landbruk og mat hos oss?

Hvis du vil du være med på å styre utviklingen av forskningen innenfor landbruk og matproduksjon, kan dette være noe for deg.
01.11.17

Søknadsbehandlingen pågår for fullt

BIONÆR holder på å behandle forskerprosjektsøknadene som kom inn til fristen 6. september 2017 og innovasjonsprosjekter til fristen 11. oktober.
27.10.17

ERA-nettet ForestValue er nå ute med utlysning av prosjektmidler

Den første utlysningen til ERA-NET Cofund Action “ForestValue – Innovating the forest-based bioeconomy” er offentliggjort.
24.10.17

Konkurransen om å delta i Idélab for reiselivet er i gang!

Nå kan du søke om å delta på Idélab for reiseliv. Forskningsrådet har åpnet for søknader om å delta på Idélaben "Fremtidens reiseliv: bærekraftig og lønnsomt". Søknadsfristen er 13. november 2017 kl. 23:59.
26.09.17

Hesteforskning hedret med priser

Biomekanikk og behandlingstilbud for rusavhengig ungdom var temaene som ble løftet fram da Stiftelsen Hästforskning delte ut priser for nyskapende forskning knyttet til hest.
11.09.17

91 søknader om midler til landbruksforskning

Til søknadsfristen 6. september fikk BIONÆR inn 58 søknader om prosjektstøtte for til sammen 1 milliard kroner. Til utlysningen til Forskningsmidlene for jordbruk og matindustrikom det inn 33 søknader for nesten 240 millioner kroner.
08.09.17

Norge og India skal samarbeide om bioøkonomiforskning

Forskningsrådet lyser nå ut 30 mill. kroner til norsk-indisk forskningssamarbeid innenfor bioøkonomi med vekt på jordbruk og matproduksjon, bioteknologi, akvakultur og bioenergi.
07.09.17

Norsk suksess i forskningssamarbeid om landbruk, matsikkerhet og klima

Norske forskere er aktivt med i jakten på gode løsninger for klimasmart matproduksjon. Norge deltar i flere prosjekter som vil bidra til mindre utslipp av klimagasser og kunnskap om hvordan klimaendringene vil påvirke jordbruk i Europa.
01.09.17

Søk støtte til smarte løsninger for full utnyttelse av bioressurser

For å få mer ut av bioressursene inviterer Forskningsrådet og Innovasjon Norge bedrifter til å utvikle smarte løsninger som kan øke verdien på produktene og redusere svinnet i produksjonen. Nå kan bedrifter søke midler til forprosjekt.
30.08.17

Lyser ut midler for å redusere klimagassutslipp

Det lyses ut 6,5 mill. kroner til utredninger som skal bidra til kunnskap om jordbrukets klimagassutslipp og muligheter for å redusere utslippene.
29.08.17

Etablerer nasjonale nettverk for bærekraftig bruk og vern av utmark

Norge har store arealer med utmark, som gir muligheter for bærekraftig verdiskaping. Det trengs mer kunnskap om pressfaktorer på utmark og hvordan ulike hensyn kan balanseres. Forskningsrådet gir støtte til seks prosjekter som skal stimulere til samarbeid om bruk og vern av utmarksressurser.
17.08.17

Større vekt på bærekraft

Forskere, næringsliv og offentlig forvaltning vil merke økt trykk på bærekraft framover. Forskningsrådet skal utvikle kunnskap og løsninger for å møte nasjonale og globale bærekraftsutfordringer og bidra til næringsutvikling som gir økt bærekraft og grønn konkurransekraft.
21.06.17

Resultater fra utlysningene om antibiotikaresistens

Forskningsrådet bevilger midler til 4 nasjonale nettverk om forskning og innovasjon i et "One Health"-perspektiv.
16.06.17

Støtte til forskning for å utnytte restråstoff

Restråstoff betraktes ofte som avfall. Det vil Forskningsrådet forandre på og lyser ut 50 millioner til forskning på videreforedling av biologisk restråstoff. Det skal lede til utvikling av nye produkter og prosesser basert på råvarer som ellers ville blitt kastet.
16.05.17

45 millioner kroner til innovasjonsprosjekter for å redusere klimagassutslipp fra jordbruket

Målet er at næringslivet blir med på å utvikle systemer og teknologier som kan føre til rask reduksjon av klimagasser fra jordbruket.
10.05.17

Lavutslipp 2030: Et stort løft for forskning og innovasjon for lavutslipp

Forskning og kunnskap er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene for 2030. Med storsatsingen Lavutslipp 2030 lyser Forskningsrådet nå ut 355 mill. kroner til forskning og innovasjon innenfor transport og jordbruk.
04.05.17

Landbruks- og matforskningen blir mer innovativ

Forskningsrådets program for bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer er på vei til å nå målet om å fremme mer lønnsom og bærekraftig produksjon i sektoren. Det er konklusjonen i følgeevalueringen Oxford Research har gjort av BIONÆR.
02.05.17

BIONÆR er på vei mot å nå hovedmålet

Følgeevalueringen av BIONÆR konkluderer med at program­met er på vei mot å nå hovedmålet, nemlig å utløse forskning som bidrar til økt, mer lønnsom og bære­kraftig produksjon i de biobaserte næringene. I BIONÆRs årsrapport kan du lese mer om dette og annet som skjedde ifjor.
25.04.17

Ny forskning skal gi kunnskap for bærekraftig byutvikling

Forskningsrådets nye initiativ BYFORSK deler ut 70 millioner til seks nye, tverrfaglige byprosjekter.
20.04.17

Utlysning av midler til nordiske forskernettverk innen landbruksforskning

Nordisk komité for jordbruks- og matforskning (NKJ) lyser ut midler til nordiske forskernettverk. Søknadsfristen er 31. mai.
05.04.17

Søk om nettverksmidler til bruk og vern av utmark

Det ligger uante muligheter og begrensninger i de 72 prosentene av norsk landareal som utmarka utgjør. Vil dere være med på å sikre at framtidig bruk og vern blir bærekraftig? Forskningsmiljøer inviteres til å søke om nettverksmidler med søknadsfrist 24. mai.
31.03.17

Fra BIONÆR til HAVBRUK og MARINFORSK

Fra 1. mars i år ble ansvaret for alle temaområder som gjelder sjømat fra råstoffet tas opp av havet og fram til konsument overført fra BIONÆR til programmene HAVBRUK og MARINFORSK. Bakgrunnen for dette er behovet for å se verdikjedene til sjømatnæringen, som omfatter både villfanget fisk og havbruk, mer samlet.
20.03.17

Utlysning av nettverksmidler til nordisk forskningssamarbeid

Nå er det en åpen utlysning for finansiering av nordiske forskernettverk med søknadsfrist 24. april.
15.03.17

Kom på BIONÆR-møte 6. april!

Sett av torsdag 6. april dersom du er interessert i BIONÆRs utlysninger. Som tidligere varslet, arrangerer vi årets treff på denne dagen. Målet er å gi søkere informasjon og muligheter til å utvide nettverket.
10.03.17

Godt resultat for norsk deltakelse i 2017-utlysning

Fem av 14 nye prosjekter som ERA-nettet Sustainable Animal Production (SusAn) ga midler til, har norsk deltakelse.
10.02.17

BIONÆRs hovedutlysning i 2017

BIONÆR vil i 2017 følge opp fjorårets vellykkede forskerprosjektutlysning og videreføre en liknende innretning. Dette betyr at hovedutlysningen blir todelt. Del 1 blir den samme åpne arenaen som tidligere år, med mål om å finansiere store, integrerte prosjekter. Del 2 blir en mer spisset utlysning, med mål om å finansiere noe mindre prosjekter.