Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

498 treff
31.08.18

Tid for å søke prosjektmidler

Tørre åkre og dårlige avlinger gjør matsikkerhet, klimaendringer og bioøkonomi mer dagsaktuelt enn noen gang. Det trengs mer kunnskap og nye løsninger for å møte de utfordringene som vil komme. Næringslivet må på banen, og det er tid for å søke støtte fra Forskningsrådet.
20.08.18

Bioeconomy in the North lyser ut midler

Den første utlysningen av forskningsmidler til prosjekter fra nettverket Bioeconomy in the North er nå lagt ut. Den åpner for søknader 17. september.
16.08.18

ERA-NET lyser ut midler om reduksjon av klimagasser fra husdyrproduksjon

Utlysningen har som mål å få til tverrfaglig europeisk samarbeid på muliggjørende teknologier, løsninger og systemer i husdyrproduksjon som fører til reduserte klimagass utslipp fra denne sektoren.
20.06.18

Utlysning av utredningsmidler over jordbruksavtalen

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen lyser ut inntil 2 mill. kroner til utredninger over jordbruksavtalen. Søknadsfristen er 22.august.
14.06.18

Vellykket ERA-Net for skog- og trenæringen

Evalueringer og resultater fra WoodWisdom-Net er nå publisert i et siste nyhetsbrev fra nettverket.
12.06.18

Gi innspill til Klimapanelets spesialrapport om klimaendringer og landarealer

Arbeidet med FNs Klimapanel (IPCC) sin spesialrapport om klimaendringer og landarealer (SRCCL) er i gang. Det første utkastet er nå ute på kommenteringsrunde for eksperter. Forskningsrådet oppfordrer norske forskere til å delta.
01.06.18

Norsk forskning på antibiotikaresistens kartlagt

På oppdrag fra Forskningsrådet har NIFU kartlagt Norges FoU-ressursinnsats og vitenskapelige publisering innen antimikrobiell resistens.
31.05.18

Deltok i COST og ble forsker

For Lone Ross Gobakken var det å delta i et europeisk forskernettverk veien inn i forskeryrket. Hittil er det blitt fire-fem ulike. Hun synes det å delta i nettverk er nyttig og givende. Sommeren og høsten 2018 starter nye nettverk.
15.05.18

Stor interesse for utlysninger om økosystem og samarbeid med Kina

To utlysninger for forskning om samlet belastning på økosystemer mottok til sammen 118 søknader til søknadsfristen 25. april. Den ene utlysningen gjelder samarbeid med Kina og inkluderer også forskning på bærekraftig landbruk. Søknadene til utlysningene behandles separat.
02.05.18

Innovativ bedrift? Søk finansiering nå!

Forskningsrådet deler ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Pengene skal bidra til at bedrifter løser samfunnsutfordringer, sikrer bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.
24.04.18

Nye COST-forskernettverk

Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter våren 2019.
17.04.18

Ti skisser til kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler

Ti ulike konsortier har sendt inn skisser til fristen som var første trinn i søknadsprosessen for å danne kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler.
11.04.18

Norsk suksess i EU-utlysning om bærekraftig matproduksjon

Høy kvalitet på søknader med norsk deltakelse resulterte i at vi hentet hjem 8 millioner kroner fra EU til prosjekter om bærekraftig matproduksjon. Det kommer i tillegg til de 8 millionene Forskningsrådet la inn i utlysningen og gir 50 prosent retur fra EU!
19.03.18

100 millioner til bioøkonomiforskning

Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.
05.03.18

Store muligheter for næringsliv og forskere i lavutslippssatsing

20 nye forskningsprosjekter starter i disse dager opp i satsingen Lavutslipp 2030. Nå publiseres nye utlysninger slik at enda flere kan bidra i satsingen på lavutslipp innenfor temaene klimapolitikk, energi og jordbruk.
27.02.18

Nye utlysninger for klimatiltak i landbruket

BIONÆR vil bidra til et klimavennlig landbruk gjennom flere utlysninger under satsingen Lavutslipp 2030. Delta på informasjonsmøtet i Forskningsrådet 2. mars for å få oversikt over mulighetene. 
21.02.18

Ny arrangementsstøtte innenfor energi, bioressurser, klima og miljø

Sju forskningsprogrammer har gått sammen om en ny utlysning av arrangementsstøtte. Utlysningen er uten frist, og den erstatter arrangementsstøtten som hvert enkelt program har hatt tidligere.
16.02.18

Hva virker i klimapolitikken – målrettet innsats for forskning på virkemidler

Forskningsrådet lyser ut 48,5 millioner kroner til 1-3 kunnskapsplattformer med varighet fire år for klimapolitiske virkemidler.
14.02.18

15 nye innovasjonsprosjekter

Vel 105 millioner kroner er nå bevilget til 15 nye innovasjonsprosjekter etter fellesutlysningen mellom Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Forskningsrådet ved BIONÆR-programmet støtter seks av prosjektene med 44,6 millioner kroner.
14.02.18

12 nye prosjekter i ERA-NET CORE Organic

ERA-NET CORE Organic Cofund setter i gang 12 nye prosjekter i 2018. NIBIO er koordinator for ett av prosjektene, og Sintef Energi er partner i et av de andre.
09.02.18

Stor interesse for ForestValue-utlysningen

Norske miljøer er med i 35 av 114 prosjektskisser som er kommet inn til utlysningen i regi av ERA-NET ForestValue. Hvilke skisser som går videre, blir avgjort i løpet av mai 2018.
08.02.18

Ti nye hesteforskningsprosjekter

Hestehold og hesteomsorg i sosiale medier og hest i trafikken er blant temaene som belyses i nye hesteforskningsprosjekter som starter i 2018.
22.01.18

Utlysning av forskerprosjekter i 2018

BIONÆR vil i 2018 ikke lyse ut midler til store, integrerte forskerprosjekter. Isteden vil det bli lyst ut midler til forskerprosjekter av mer «tradisjonell» størrelse, dvs. i størrelsesorden 5-10 millioner kroner per prosjekt.
19.01.18

SusCrop-ERA-Net-utlysningen er åpen

Vil du forske på hvordan planter som tåler stress kan produseres på en bærekraftig måte? Da kan du samarbeide med aktører i Europa og sende inn prosjektskisse til SusCrop-ERA-Net.
18.01.18

Mer vekt på bioøkonomien i ny programplan

BIONÆR har fått ny programplan som sikrer at programmet blir et sentralt virkemiddel for å utvikle bioøkonomien i Norge. Målet er å utløse forskning som bidrar til økt, lønnsom og bærekraftig produksjon i de landbaserte biobaserte næringene.
17.01.18

Utlysning om klimapolitiske virkemidler

Forskningsrådet planlegger en utlysning for å bygge 1-3 kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler som skal bidra til at Norge når sine utslippsmål.
16.01.18

Smarte ideer skal utvikle bioøkonomien

Åtte bedrifter får nå forprosjektmidler fra Forskningsrådet eller Innovasjon Norge til å utvikle smarte løsninger slik at bioressurser kan utnyttes fullt ut. I neste omgang kan dette lede til mer omfattende innovasjonsprosjekter.
04.01.18

Kom med innspill til hvilke tema som skal lyses ut

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri skal i løpet av året fordele 210 mill. kroner til jordbruks- og matforskning. Du kan komme med innspill til hvilke temaer/områder som bør inngå i utlysningen av forskningsmidler for 2019.
04.01.18

NKJ lyser ut nettverksmidler til digitalisering av landbruket

Trenger du å samhandle og utveksle kunnskap og forskningsresultater med andre forskere? Vil du stå i bresjen for en konferanse med et tema du brenner for?
19.12.17

Utlysning om bærekraftig planteproduksjon kommer

På nyåret publiseres en internasjonal utlysning som skal se på hvordan vi kan styrke en ressurseffektiv, bærekraftig og moderne planteproduksjon tilpasset økt befolkningsvekst og kommende klimaendringer.