Gå direkte til innhold

Mobilitet

Personmobilitet er utveksling av ansatte mellom næringsliv og forskning eller utdanning. Mobilitetsordningene skal utvide nettverk, stimulere til samarbeid og gi utveksling av kunnskap, mellom forskning og næringsliv. Ordningene skal bidra til å utvide nettverk og stimulere til mer langsiktig samarbeid mellom nøringsliv og forskning. Mobilitet kan skje fra FoU-miljø til næringsliv, eller motsatt.

Forskningsrådet har flere ulike mobilitetsordninger i VRI-programmet. For mobilitet fra forskning til næringsliv må du søke via utlysningen på Forskningsrådets nettsider. For studentmobilitet eller mobilitet fra næringsliv til forskning kan du se den enkelte VRI-regions hjemmeside

Mobilitet fra FoU-miljø til næringsliv

Målet med mobilitet fra FoU-miljø til næringsliv er

 • økt samarbeid mellom bedrifter og FoU-miljøer
 • å styrke forskning i og for regionene

Det er to hovedkategorier av mobilitetsordninger fra FoU-miljø til næringsliv som kan finansieres gjennom VRI:

 • forskermobilitet
 • studentmobilitet

Forskermobilitet

Beskrivelse: Forskeren jobber med forskning, utviklings- og nyskapingsvirksomhet sammen med ansatte i bedriften i en periode. Ordningen passer for forskere som ønsker å lære mer og bidra i bedrifters FoU arbeid, og for bedrifter som har bruk for økt forskerkompetanse internt i bedriften i en periode. Forskeren rekrutteres i henhold til bedriftens kompetansebehov. Det kan gis støtte for 50 prosent av kostnadene i inntil 3 år.

Mobilitet blir finansiert som støtte til lån av høyt kvalifisert personale.

Følgende krav og retningslinjer må følges:

Støtte til lån av høyt kvalifisert personale:
Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter. (Definisjon finner du her: http://www.forskningsradet.no/no/Statsstotteregelverket/1254004171884#Små og mellomstore foretak
Bedriftene kan få støtte til lån av en forsker hvis følgende krav er oppfylt:

 • Det utlånte personale (heretter omtalt som forskeren) skal ikke erstatte andre ansatte, men ansettes i en nyopprettet funksjon i bedriften som mottar støtte
 • Forskeren må ha minst fem års relevant arbeidserfaring
 • Forskeren skal jobbe med forskning og utviklings- og nyskapingsvirksomhet i bedriften
 • Støtteandelen skal ikke overstige 50% av de støtteberettigede kostnadene i et tidsrom på høyst tre år per foretak og per forsker
 • Støtteberettigede kostnader er alle personalkostnader og reisegodtgjøring til forskeren

Søknad/rutiner: VRI-sekretariatet har ansvar for rutiner og søknadsmottak. Behandlingstid er inntil fire uker fra mottatt søknad. For ytterligere spørsmål ta kontakt med: Kristine Z. Gundersen (kzg@rcn.no)

Finansiering: Det er den regionale VRI-satsingen som avgjør hvor stort beløp som kan avsettes til hvert mobilitetsprosjekt. VRI kan dekke inntil 50 % av støtteberettigede kostnader.Ordningen omfattes av EØS statsstøtteregelverket..

Studentmobilitet 

Beskrivelse: Studenter samarbeider med bedrifter i deler av studieløpet, for eksempel skriver oppgave (bachelor/master) i bedrift.

Prosjektarbeidet kan være en integrert del av studiene eller en sentral del av studentens bachelor/masteroppgave. Studentens faglige veileder fra høgskole eller universitet følger og bistår i prosjektet og bør ha nær kontakt med bedriften.
 
Finansiering: Den regionale VRI-satsingen kan finansiere studentenes utgifter direkte relatert til gjennomføringen av prosjektet, på grunnlag av godkjent budsjett og regnskap. Midlene utbetales til studentene som privatpersoner.

Veileders institusjon kan få kompensert merutgifter ved studentoppgaver i bedrift, som reisegodtgjørelse ved besøk til bedriften. Midlene utbetales til institusjonen utfra godkjent budsjett og regnskap.

VRI-midler skal ikke finansiere aktiviteter institusjonen er forventet å gjennomføre.

Søknad og godkjenning: Ta kontakt med din VRI-region for informasjon og prosedyrer. Ordningen omfattes ikke av EØS statsstøtteregelverket.


Mobilitet fra næringsliv til FoU-miljøer

Målene med mobilitet fra næringsliv til FoU-miljøer er

 • tettere FoU-samarbeid mellom universitet/høgskoler og næringslivet
 • å gjøre undervisning og FoU-aktiviteter mer relevant for næringslivets behov

Beskrivelse: Bedrifter bidrar til utvikling av studietilbud, stiller med forelesere, eller styrker på annen måte et FoU-miljø. Innsatsen kan ikke gi direkte vinning til bedriften. Dette virkemidlet må ikke forveksles med forprosjekter, dvs. prosjekter der bedrifter får støtte til samarbeid med et FoU-miljø.

Tidsperspektivet per engasjement kan være fra noen timer og oppover.

Finansiering: Den regionale VRI-satsingen kan gi engangstøtte til FoU-miljøet på inntil kr. 500 000,- per stilling for ansettelse/engasjering av en person fra næringslivet.

Søknad/rutiner:  Ta kontakt med din VRI-region for informasjon og prosedyrer. Ordningen omfattes ikke av EØS statsstøtteregelverket
 

Doktorgrad i bedrift

Forskningsrådet har en egen ordning for å ta doktorgrad i en bedrift, såkalt næringsPhD. Du finner mer informasjon om denne ordningen her: Forskningsrådets støtteordning for næringsPhD

Internasjonal mobilitet

EU-programmet Marie Curie Actions har utlysninger for internasjonal personmobilitet, se her:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

 

Publisert:
14.01.2010
Sist oppdatert:
24.04.2017