Gå direkte til innhold

Om programmet Havet og kysten

Havet og kysten (2006-2015) har vært et handlingsrettet program med hovedmål å styrke Norges ledende posisjon innenfor marin økosystemrelatert forskning, bidra med økt kunnskap om det marine miljø, og gi et forskningsbasert grunnlag for langsiktig og helhetlig forvaltning og verdiskaping knyttet til marine ressurser.

I løpet av programperioden har Havet og kysten til sammen initiert og fulgt opp 335 prosjekter for til sammen ca. 1 milliard kroner, inkludert prosjekter som ble arvet ved starten i 2006.

Programmet har lagt vekt på å fremme nyskapende forskning av høy internasjonal kvalitet om det marine miljøet. Bred forståelse av vårt marine miljø har stor egenverdi for kunnskapsnasjonen Norge og danner samtidig grunnlag for langsiktig forvaltning av de marine økosystemene og tilhørende ressurser, for verdiskaping, både nasjonalt og internasjonalt.

Aktiviteten har vært organisert i fem delprogrammer og to tverrgående aktiviteter. Da programplanen ble revidert i 2010, ble effekter av klimaendringer og havforsuring synliggjort tydeligere, mens temaet bioprospektering ble flyttet ut av programmet.

Programmets hovedmål:

  • Styrke Norges posisjon blant de ledende i marin økosystemrelatert forskning.
  • Være en sentral bidragsyter til økt kunnskap om det marine miljø.
  • Gi et forskningsbasert grunnlag for langsiktig og helhetlig forvaltning og grunnlag for verdiskaping knyttet til marine ressurser.

Programmets delmål:

  • Framskaffe ny, grunnleggende kunnskap om marine økosystemers struktur, funksjon,drivkrefter, delprosesser, artsmangfold og naturtyper.
  • Framskaffe ny kunnskap om menneskelig påvirkning av marine økosystemer gjennom tilførsler og effekter av forurensninger samt bidra med kunnskap som kan danne grunnlag for å rense opp forurensning fra deponier og sedimenter. Det er også nødvendig å ha fokus på påvirkningen av introduserte arter på fauna og flora langs kysten.
  • Øke kunnskapen om langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten
  • Framskaffe kunnskap og verktøy som bidrar til en helhetlig og økosystembasert forvaltning av havet og kysten, og til konfliktløsning mellom samfunnsinteresser og nasjoner.
  • Framskaffe kunnskap som bidrar til grunnlag for økt marin verdiskapning.
  • Øke fokus på metoder, modeller og teknologi for å framskaffe ny økosystemkunnskap og utvikle metodikk for å ta i bruk erfaringsbasert kunnskap.
  • Stimulere til internasjonalt forskningssamarbeid og kunnskapsutveksling

Grunnleggende og forvaltningsrettet forskning

Programmet har gjennomført årlige utlysninger av forskningsmidler og har til sammen satt i gang prosjekter innenfor alle delprogrammene, flest forskerprosjekter, men også en del doktorgrads- og postdoktorstipender og arrangementsstøtte. Havet og kysten har deltatt i flere store fellesutlysninger i Forskningsrådet for å styrke innsatsen på temaer som ligger i skjæringspunktet mellom flere programmer.

Gjennom hele programperioden har det vært lagt stor vekt på internasjonalt samarbeid. Det er registrert internasjonalt samarbeid i 90 prosent av prosjektene, og forskerne rapporterer om samarbeid med 37 ulike land. I tillegg til prosjektsamarbeid har programmet deltatt i flere ERA-nett og andre europeiske fellesutlysninger, bl.a. JPI Oceans pilotaksjoner på økologiske effekter av mineralutvinning til havs (deep sea mining) og økologiske effekter av mikroplast.

Programmet har bidratt betydelig til økt kunnskap om økosystemene i nordlige farvann og ca. 60 prosent av prosjektporteføljen er relevant for nordområdene.

Vekt på rekruttering og kommunikasjon

Forskerrekruttering har hatt høy oppmerksomhet i programmet som til sammen har finansiert 79 doktorgrads- og 69 postdoktorstipendiater. Ved utgangen av programperioden var kvinneandel over 50 prosent både for doktorgrads og postdoktorstipendiater.

Videre har programmet drevet et aktivt kommunikasjonsarbeid med vekt på konferanser og andre arrangementer, rapporten Bruk forskningen, nyhets- og mediearbeid.

Programmet ble avsluttet med konferanse på Hurtigruta MS Midnatsol fra Trondheim til Tromsø 7.-9. april 2015. Deltakerne fikk være med på en spennende reise gjennom 10 års forskning, med gode innlegg og diskusjoner og tidvis høye bølger. Les mer i oppsummeringen Alt om avslutningskonferansen.

Les mer i sluttrapporten  Ti år med marin forskning - Sluttrapport for Havet og kysten (2006-2015) PDF - 1,9 MB

Publisert:
07.04.2005
Sist oppdatert:
20.09.2016