Gå direkte til innhold

VRI-konferansen på Lillehammer 28-29 oktober

Sju på VRI-samling

Hva er dine forventninger til Forskningsrådets regionale satsing etter at VRI-programmet er avsluttet?

Hanne Varhaug,
fylkesdirektør Hedmark fylkeskommune

– Gjennom sitt VRI-program har Forskningsrådet bidratt med verdifull kompetanse til næringslivet i regionen. Vi har store forventninger til at Forskningsrådet viderefører dette arbeidet og har merket oss de signalene som er kommet om Forskningsrådets ambisjoner for videre satsing på regional innovasjon og utvikling. Vi må dra nytte av de erfaringene vi har gjort gjennom VRI-samarbeidet.
 

 

Morten Bergslien,
kompetansemegler Rogaland
Blue Planet

– Jeg håper og tror at ordningen med kompetansemeglere blir videreført i en eller annen form. Ordningen har fungert meget godt i min region. Meglerne har knyttet kontakter mellom bedrifter og forskningsmiljøer og bidratt med prosjektmidler i en oppstartsfase. Vi må bygge videre på det som fungerer.

 

 

Anne Kari Botnmark,
prosjektleder VRI Vestfold
Høgskolen Buskerud Vestfold

– Forskningsrådet må lansere et nytt program som ivaretar den lokale tilstedeværelsen. De må bygge videre på de relasjonene som er bygget opp mellom Forskningsrådet og fylkeskommunene. Hvordan dette organiseres og  hvordan pengene kanaliseres er mindre viktig, bare innsatsen for å fremme forskningsdrevet innovasjon i distriktene opprettholdes. Husk at VRI er Forskningsrådets eneste regionalt forankrede program.

 


Steffen Ahlquist
sekretariatsleder RFF Nord
Troms fylkeskommune

– Forskningsrådet må bygge videre på det gode samarbeidet VRI har vært med og bygge opp mellom bedrifter, akademia og forskningsmiljøer i regionene. De må beholde sine representanter ute i regionene og være en aktiv medspiller i arbeidet med å styrke samhandlingen mellom næringsliv og virkemiddelapparatet i regionene i årene som kommer. Forskningsrådet har vært en viktig medspiller for næringslivet i Nord-Norge og det er viktig  for det videre innovasjonsarbeid at den gode kontakten opprettholdes.
 

 


Jostein Farestveit,
prosjektleder VRI Hordaland
Hordaland fylkeskommune

 – Jeg tror Forskningsrådet kommer til å fortsette sitt arbeid ute i regionene. Forhåpentligvis kommer det enda flere midler til å starte og videreutvikle næringsklynger. Det trengs kursing og kompetansebygging for å få nettverkene og partnerskapene til å vokse og utvikle seg. I Hordaland har VRI vært et viktig verktøy for å skape nye klynger. Vi må bygge videre på den suksessen.

 


Synnøve Rubach,
prosjektleder VRI Østfold
Østlandsforskning

Etter ni år med VRI er det bare å konstatere at programmet har virket etter hensikten. VRI har bidratt til å mobilisere små og mellomstore bedrifter til  forskningsdrevet innovasjon og utvikling i egen bedrift. Når VRI sluttføres, forventer jeg at Forskningsrådet forsetter sitt arbeid på grunnplanet ute i distriktene. Den regionale satsingen bør fornye seg, men bygge videre på de erfaringer som er gjort.

 


Torbjørn Aag,
kompetansemegler Nordland
Kunnskapsparken Helgeland

– Uansett hvordan Forskningsrådets nye regionale innsats blir innrettet, bør ordningen med kompetansemeglere beholdes. Siden VRI-programmet kom i gang, har kompetansemeglere jobbet på grasrota i Nordland og fått mange bedrifter i gang med forskningsdrevet innovasjon. VRI har synliggjort det virkemiddelapparatet som finnes og fått bedrifter til å se nye muligheter. For å lykkes med å få bedrifter og FoU-miljøer til å gå sammen om innovasjonsprosjekter, trengs det kompetansemeglere – også etter VRI.

Skrevet av:
Tekst og foto: Eirik Vigsnes
Publisert:
02.11.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016