Gå direkte til innhold

Norsk-fransk samarbeid om oppfatninger av risiko

Gjennom nytt ERA-NET-prosjekt skal forskere ved NTNU/SINTEF, Transportøkonomisk Institutt og to franske forskningsinstitutter analysere opplevd og reell risiko på tvers av transportmidler i Oslo, Paris, La Rochelle og Kristiansand.

Stemmer det at profesjonelle transportaktører har et mer rasjonelt eller mindre engstelig forhold til risiko for ulykker? Hvilke sammenhenger finnes mellom folks opplevde risiko, deres reisemønstre og valg av transportmidler? Hvordan påvirker massemedia oppfatningene av risiko blant folk flest, og finnes det forskjeller mellom Frankrike og Norge?

Shutterstock Folks oppfatning og bedømmelse av risiko avhenger av både sannsynlighet for og konsekvenser av en ulykke med forskjellige transportmidler. (Foto: Shutterstock)

Dette er noen av spørsmålene transportforskere i Frankrike og Norge håper å finne svar på gjennom ERA-NET-prosjektet "Safety and security in transport." ERA-NET er et verktøy i EUs rammeprogram for forskning, hvor nasjonale forskningsprosjekter fra forskjellige land blir samordnet og får ekstra støtte.

Slo sammen søknader

Torbjørn Rundmo Psykologiprofessor Torbjørn Rundmo, NTNU Professor Torbjørn Rundmo ved NTNU leder den norske delen av forskergruppen NTNU/SINTEF-LVMT (Laboratoire Ville Mobilité Transport). Den andre forskergruppen ledes fra norsk side av Aslak Fyhri, og består av Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS).

- Opprinnelig søkte SINTEF og NTNU om et EU-forskningsprosjekt sammen med LVMT. Så fikk vi forespørsel fra Forskningsrådet om å slå oss sammen med en lignende prosjektsøknad fra Transportøkonomisk Institutt og INRETS. Dette syntes vi var et bra forslag, forteller Torbjørn Rundmo.

Rundmo sier at forskningen om risiko og samfunnssikkerhet trenger større prosjekter som bygger på tidligere kunnskap - i motsetning til små og gjentatte prosjekter.

- Det kreves kvalitet for å oppnå internasjonal publisering fra prosjektet, og da er økonomien viktig. Dessuten trenger man en brukbar plan for hvordan forskningen skal gjennomføres, sier Rundmo.

Flyulykker versus bilulykker

Risikopersepsjon, det vil si hvordan vi oppfatter og bedømmer risiko, kan forstås på flere måter, blant annet gjennom å sammenligne folks vurderinger av flyulykker og bilulykker. Rundmo har drevet risikopersepsjonsforskning i over 20 år og har samlet data fra en rekke land i Europa, Asia og Afrika.

Tidligere forskning på dette feltet viser at folk legger stor vekt på konsekvensene av en mulig ulykke når de velger transportmiddel. Hvis sannsynligheten for en ulykke er liten, får imidlertid vurderingen av risiko mindre betydning for den enkeltes valg av transportmiddel, ifølge tidligere undersøkelser.

- Å måle folks vurderinger i forhold til kognitiv oppfatning av risiko og emosjonelle faktorer, blir som å "måle en meter med en gummistrikk," og det er vår utfordring, kommenterer Rundmo.

Kulturforskjeller

Aslak Fyhri TØI-forsker Aslak Fyhri Gjennom det pågående RISIT-prosjektet RiskDisk har TØI og prosjektleder Aslak Fyhri gjennomført en egen survey for å måle folks oppfatninger omkring risiko i forhold til transportmåter. Intervjuer har foregått i Oslo og Kristiansand, og nå tilpasses opplegget til de franske byene Paris og La Rochelle.

- Skjemaet vi har utarbeidet, ser både på den emosjonelle biten med utrygghet og den rasjonelle sannsynlighetsberegningen som folk gjør i forhold til risiko, forteller Fyhri. Tidligere undersøkelser har funnet liten støtte for at kulturforskjeller har særlig betydning.

- Denne gangen blir det spennende å se om Frankrikes fokus på terrorfaren, som er større enn i Norge, kan ha påvirket folks oppfatning av risiko, sier Fyhri.

Forskningspakke-design

"Safety and security in transport" er delt opp i fem såkalte arbeidspakker. Den første er en sammenlignende studie av risikopersepsjon mellom ulike transportmodi, ulike land/byer og mellom operatører og passasjerer.

Den andre arbeidspakken utforsker risikooppfatninger i forhold til andre faktorer som påvirker valg av transportmodus. Forskerne ønsker å bygge en modell for valg av transportmåte, hvor hvert enkelt parameter som pris, tilgjengelighet, fart eller komfort blir kontrollert mot opplevd risiko.

I den tredje arbeidspakken er forholdet mellom subjektiv og objektiv risiko tema, mens en fjerde arbeidspakke analyserer medias rolle. En tidligere RISIT-studie av 70 beslutningstakere viser at tre av fire oppfatter medias presentasjon av ulykker og risiko som destruktiv for folks forhold til risiko og samfunnssikkerhet.

- Massemedia bidrar til å gjøre folk engstelige for risiko, de feilfokuserer og er unøyaktig og slurvete med opplysningene de formidler, sier Rundmo.

ERA-NET-prosjektet skal fortsette ut 2010. Underveis skal forskningen legges fram for et bredt brukerpanel av representanter for trafikk- og transportorganisasjoner i Norge og Frankrike.

Skrevet av:
Andreas Høy Knudsen
Publisert:
09.03.2009
Sist oppdatert:
09.03.2009