Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Stimulering til bilateralt forskningssamarbeid innenfor grunnleggende forskning (BILATGRUNN) — Avsluttet

Frist Utlysning
Dette programmet er avsluttet

Mål for programmet:

Forskningsrådet vil stimulere til internasjonalt bilateralt forskningssamarbeid og yter støtte til etablering av forskningssamarbeid med prioriterte samarbeidsland.

BILATGRUNN skal bidra til at forskningsmidler får en større internasjonal innretting. Begrunnelsen for opprettelsen av BILAT-ordningen er behovet for økt internasjonalisering av norsk forskning.

Utlysning av BILATGRUNN retter seg mot grunnleggende forskningsprosjekter og er kun åpen for prosjektledere som har pågående prosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor følgende hovedaktiviteter:

  • frittstående prosjekter (alle fagområder og fag)
  • grunnforskningsprogrammer
  • helseforskningsprogrammer

Se nærmere spesifisert liste nedenfor.

Søknader til BILATGRUNN vil bli behandlet administrativt. Begrunnelsen er at prosjektene som BILATGRUNN søknadene er relatert til, allerede er kvalitetssikret gjennom internasjonal refereevurdering.

De prioriterte samarbeidslandene er USA, Canada, Kina, Japan, Russland, India, Sør-Afrika, Argentina, Brasil og Chile. Søknader som er rettet mot europeisk forskningssamarbeid faller utenfor BILATGRUNN og henvises til egne ordninger.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Søknad om støtte kan kun fremmes av prosjektleder i pågående prosjekter innenfor følgende aktiviteter:

Frittstående prosjekter:
- Frittstående prosjekter - biologi og biomedisin (FRIBIO)
- Frittstående prosjekter - energi (FRIENERGI)
- Frittstående prosjekter - humaniora (FRIHUM)
- Frittstående prosjekter - klinisk medisin og folkehelse (FRIMED)
- Frittstående prosjekter - miljø- og utviklingsforskning (FRIMUF)
- Frittstående prosjekter - matematikk og naturvitenskap (FRINAT)
- Frittstående prosjekter - samfunnsvitenskap (FRISAM)
- Frittstående prosjekter - teknologifag (FRITEK)
- Store forskerinitierte prosjekter (STORFORSK)
- Yngre fremragende forskere (YFF)

Grunnforskningsprogrammer:
- European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)
- E-vitenskap - Infrastruktur, teori og anvendelser (EVITA)
- Grunnleggende næringsrettet bioteknologi (GNBIO)
- Kjerne- og partikkelfysikk (CERN følgeforskning) (KJERNE OG PARTIKKELFYSIKK)
- Katalyse og organisk syntetisk kjemi II (KOSK II)
- Kulturell verdsetting (KULVER)
- Program for kjønnsforskning (KJONNSFORSKNING)
- Romforskning (ROMFORSK)
- Samisk forskning (SAMISK)
- Stamcelleforskning (STAMCELLE)

Helseforskningsprogrammer:
- Folkehelseprogrammet (FOLKEHELSE)
- Helse og omsorgstjenester (HELSEOMSORG)
- Klinisk forskning (KLINISK)
- Miljøpåvirkning og helse (MILPÅHEL)
- Nevrovitenskapelig forskning (NEVRONOR)
- Psykisk helse (PSYKISKHELSE)
- Rusmiddelforskning (RUSMIDDEL)
- Strategisk satsing på kreftforskning (KREFTSATSING)

Varighet:

Avsluttet

BILAT-naering

Kontaktpersoner