Gå direkte til innhold
 

5 millioner til forundersøkelser av prosjekter som bidrar til bærekraftig verdiskaping og grønn innovasjon

Forskningsrådet planlegger å lyse ut 50 millioner kroner til bærekraftig verdiskaping og grønn innovasjon for å styrke grønn konkurransekraft i næringslivet. For å få støtte må prosjektet først nå opp i konkurransen om støtte til en forundersøkelse. Prosjekter som har gjennomført forundersøkelsen kan søke om støtte til et hovedprosjekt i februar 2019.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
13.06.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Søknaden må sendes inn før 13.06.2018 kl. 13.00, men kan også sendes inn tidligere. Det er ikke mulig å redigere innsendte søknader. Trykk derfor ikke på "send-inn-knappen" før søknaden er ferdig til å sendes inn.

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Kun prosjekter som har fått tildelt midler til forundersøkelser, vil kunne søke om støtte til et hovedprosjekt. Planlagt utlysning for hovedprosjekt vil bli lagt ut i september/oktober 2018.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er satt av inntil 5 millioner kroner til forundersøkelser og maksimalt 250 000 kroner pr. prosjekt. Støtten kan utgjøre inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader, og skal være i samsvar med statsstøtteregelverket.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Mål for utlysningen

Hensikten med utlysningen er å styrke næringslivets konkurransekraft i et voksende marked for grønne og mer bærekraftige produkter og løsninger, primært koblet til FNs bærekraftsmål nr. 12 – "Ansvarlig forbruk og produksjon". Målet er at næringslivet skal gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn og utnytte det verdiskapingspotensial som ligger i bærekraftutfordringene. Det handler om å ta samfunnsansvar - ta bærekraftige valg i utvikling av egen virksomhet og om å skape verdier som møter samfunnets behov for mer klima og miljøvennlige produkter og løsninger.

Dette fordrer en mer holistisk tilnærming der ulike forutsetninger, usikkerhet og dilemmaer, barrierer og hindringer for bærekraftig verdiskaping, sees i sammenheng. Relevante problemstillinger spenner vidt og berører blant annet viktige kunnskapsområder som sirkulærøkonomi, produkt- og tjenesteutvikling, digitalisering, beslutningsstøtte og risikostyring, verdikjeder, livssyklusanalyser, forbrukeratferd, forretningsmodeller, standarder og reguleringer

Dette er problemstillinger som krever målrettet tverrfaglig forsknings- og innovasjonsinnsats, der kunnskap og teknologiutvikling skjer i et tett samspill mellom bedrifter, forskningsmiljøer, offentlige virksomheter, myndigheter og brukere.

Hensikten med en forundersøkelse

Prosjektene skal starte med en forundersøkelse ("feasibility study"). Denne skal bestå av en evaluering og en analyse av potensialet i hovedprosjektet. Formålet med en slik forundersøkelse er å vurdere om prosjektet kommer til å lykkes, ved å se på sterke og svake sider, muligheter og trusler, samt å identifisere hvilke ressurser som trengs for å gjennomføre et hovedprosjekt.

Kun prosjekter som har fått tildelt midler til forundersøkelser, vil kunne søke om støtte til et hovedprosjekt.

 

Hva er viktig å ha med i søknaden om støtte til forundersøkelse?

Søknadene vil bli vurdert på følgende to kriterier:

1) Prosjektidéens relevans: Dere må vise at prosjektidéen er godt forankret, gjennomtenkt og fremstår som relevant sett i forhold til utlysningens målsetting. Følgende punkter inngår i vurderingen:

a)    Ambisjonsnivå og forankring

b)    Virkninger og effekter

c)    Arbeidsform og samarbeid

2) Prosjektkvalitet - forundersøkelsen: Dere må ha en god plan for gjennomføring av forundersøkelsen. Følgende punkter inngår i vurderingen:

a)    Mål, organisering og samarbeid

b)    Aktiviteter, milepæler og leveranser

c)    Budsjett og finansiering

Vi ønsker å stimulere til kreativitet og originalitet, og vil prioritere prosjektidéer som gjennom tverrfaglig forsknings- og innovasjonsinnsats, samarbeid og deling av kunnskap og kompetanse, kan bidra til økt bærekraftig verdiskaping i næringslivet og betydelige samfunnsmessige gevinster.

Prosjektidéene skal kobles til anvendelser som reduserer miljøbelastningen og møter klima- og miljøutfordringene. Merk at prosjektidéer knyttet til miljøvennlig energi, energibruk, energieffektivisering, CO2-rensning, transport og  klimatiltak ikke kan søke da de faller innenfor andre programmer i Forskningsrådet.

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Hvem kan søke støtte til forundersøkelser?

Bedrifter, bedriftssammenslutninger, næringslivsorganisasjoner og FoU-miljøer som er registrert med organisasjonsnummer i Norge, kan søke. Enkeltmannsforetak kan ikke søke.

Krav om samarbeid

Vi krever deltagelse fra minst én norsk bedriftspartner, i tillegg til søker. Det vil imidlertid ikke være noe krav til samarbeidsavtale for forundersøkelsen.

Hva kan støtten til forundersøkelser dekke?

Midler til forundersøkelser kan dekke 50 % av følgende kostnader:

  • personal- og administrative kostnader (inkludert overhead) hos prosjektansvarlig og registrerte samarbeidspartnere
  • kostnader for rådgivning og tilsvarende tjenester som utelukkende brukes til forundersøkelsen

Støtten må være i tråd med statsstøtteregelverket i henhold til EUs gruppe-unntaksforordning, artikkel 25Egenfinansiering kan være kontanter eller egenfinansierte timer og direkte kostnader knyttet til konkrete aktiviteter i prosjektet. Se regler for beregning av personal og indirekte kostnader.

Internasjonale og offentlige aktører kan være deltakere i prosjektet, men aktivitetene og kostnadene deres vil ikke kunne medregnes som del av egenfinansieringen.

 

 

Kontaktpersoner