Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Stort program energi (ENERGIX)

Frist Utlysning
14.02.2018
13:00 CET
10 millioner til støtte til medvirkning i strategiske prosesser inn mot EU og IEA (strategisk posisjoneringsstøtte) Velg
14.02.2018
18:00 CET
10 millioner kroner er tilgjengelig til indisk/norsk samarbeid innen energiforskning Velg
Løpende 1,5 millioner kroner til gjesteforskerstipend og utenlandsopphold knyttet til ENERGIX-prosjekter Velg

Mål for programmet:

Hovedmål

ENERGIX er et forskningsprogram som startet i 2013. Programmet skal gi ny kunnskap og løsninger som fremmer en langsiktig utvikling av energisystemet.  Denne utviklingen innebærer mer og mer bruk av fornybar energi, mer energieffektive løsninger, økt integrasjon mot Europa og økt behov for fleksibilitet. Viktige delmål for programmet er:

  • Bærekraftig utnyttelse og bruk av de fornybare energiressursene
  • Reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
  • God nasjonal forsyningssikkerhet
  • Styrking av innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
  • Videreutvikling av norske forsknings- og utdanningsmiljøer

ENERGIX skal støtte en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet som fremmer norsk konkurransedyktig næringsliv og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra ENERGIX-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

•Bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner, som regel samarbeidsprosjekter mellom bedrifter og/eller FoU-miljøer (UH-sektoren og/eller instituttsektoren)
•FoU-miljøer (UH-sektoren og/eller instituttsektoren)

Varighet:

Løpende fra 2013

Totalbudsjett:

2017: 491 mill. kroner
2016: 398 mill. kroner
2015: 389 mill. kroner
2014: 375 mill. kroner
2013: 383 mill. kroner

Kontaktpersoner