Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR)

Frist Utlysning
Løpende Støtte til norsk deltagelse i planlegging av forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap Velg
Løpende Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om forskningsinfrastruktur Velg

Mål for programmet:

 

Mål for finansieringsordningen

Finansieringsordningen skal bidra til:

  • å gi norske forskningsmiljøer tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur som understøtter forskning og innovasjon av høy kvalitet, som i sin tur vil bidra til å møte samfunnets kunnskapsutfordringer
  • å styrke og samordne nasjonal forskningsinfrastruktur der Norge har sterke forskningsmiljøer
  • å optimalisere utnyttelsen av infrastrukturene og gjøre dem tilgjengelige for eksterne brukere
  • å gi norske forskningsmiljøer mulighet til å tilby fremragende forskningsinfrastruktur som gjør dem til attraktive partnere i internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter, tiltrekker seg gode forskere og motiverer studenter til å satse på en forskerkarriere
  • å finansiere norsk deltakelse i fremtidig internasjonal forskningsinfrastruktur

Finansieringsordningen følger opp Forskningsmeldingen Klima for forskning (2009) og strategien Verktøy for forskning, Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2008-2017) som beskriver en tydelig ansvarsdeling ved investeringer i forskningsinfrastruktur. Her skilles det mellom basisutstyr og forskningsinfrastruktur av nasjonal karakter. Ordningen gjelder investering i infrastruktur av nasjonal karakter med kostnad over 2 millioner kroner og Forskningsrådets maksimale finansiering er på 200 millioner kroner.

Finansieringsordningen omfatter forskningsinfrastruktur i henhold til Verktøy for forskning - del I: Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur 2012-2017. Med forskningsinfrastruktur menes avansert vitenskapelig utstyr, elektronisk infrastruktur, vitenskapelige databaser og samlinger, samt store forskningsfasiliteter. Forskningsrådet støtter etablering eller oppgradering og i spesielle tilfeller drift, av forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet.

Ordningen finansierer også norsk deltakelse i nordisk, europeisk eller annet internasjonalt samarbeid om forskningsinfrastruktur, herunder norsk deltakelse i utviklings-/konstruksjonsfasen (implementation phase) av prosjekter på veikartet til European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). For distribuerte internasjonale forskningsinfrastrukturer vil ordningen kunne finansiere støtte til oppbygging og drift av den norske delen av infrastrukturen. Beslutninger om internasjonalt forskningsinfrastruktursamarbeid som innebærer betydelige og varige forpliktelser knyttet til investeringer og medlemskontingenter, fattes på departementsnivå.

Etablering av forskningsinfrastruktur som har behov for ekstern finansiering utover 200 millioner kroner vil, i henhold til Verktøy for forskning, besluttes på departements- eller regjeringsnivå. Institusjoner som ønsker å etablere forskningsfasiliteter som innebærer investeringer utover 200 millioner kroner oppfordres om å kontakte Forskningsrådet. Se utlysning med tilhørende vedlegg.

Gjennom ordningen skal Forskningsrådet sikre en god kobling mellom finansiering av forskningsinfrastruktur og øvrig forskningsfinansiering, samt en helhetlig vurdering av balansen mellom nasjonal investering og deltakelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra INFRASTRUKTUR-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter. 
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter samt offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsinstitusjoner.

Varighet:

Ikke tidsbegrenset

Totalbudsjett:

Fra og med 2012 finansieres Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur gjennom en egen post i statsbudsjettet. Denne posten er for 2016 på 485 millioner kroner.

Kontaktpersoner