Gå direkte til innhold
 

Nyheter

1980 treff
Sorter etter Dato
 • Veileder til implementering av Plan S er nå klar

  Den internasjonale koalisjonen som står bak Plan S har nå offentliggjort en veileder til hvordan planen skal settes ut i live. Veilederen konkretiserer hovedprinsippene for Plan S og hvordan disse prinsippene kan gjennomføres. Veilederen legges nå frem for innspill og tilbakemeldinger, både nasjonalt og internasjonalt, med frist 1.februar.

  Publisert: 27.11.2018
 • 20 forskningsministre må jobbe sammen

  – Norge har 20 forskningsministre. De må alle følge opp den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning for at Norge skal lykkes med morgendagens utfordringer, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. I sitt budsjettforslag for 2020 har Forskningsrådet konkrete forslag til hvordan dette kan gjøres.

  Publisert: 20.11.2018
 • Innspillsrunde om Plan S

  Den internasjonale koalisjonen som står bak Plan S, kommer innen utgangen av november med en veileder for hvordan planen skal implementeres. Veilederen vil være et utgangspunkt for konsultasjoner og innspill både internasjonalt og nasjonalt. Innspillsrunden starter rundt 1. desember.

  Publisert: 15.11.2018
 • Norges første forskningssenter for klinisk behandling tildelt

  Forskningsrådet har besluttet å tildele Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Senteret skal forske på behandling av alvorlige sykdommer på sentralnervesystemet, slik som MS, ALS, Parkinson og demens. Det vil gi alvorlig syke pasienter bedre tilgang på den nyeste og beste behandlingen.

  Publisert: 12.11.2018
 • Høring om anbefalinger for instituttpolitikken

  Forskningsrådet ønsker kommentarer til ny synteserapport om instituttpolitikken. Rapporten blir et innspill til regjeringens gjennomgang av instituttpolitikken. 

  Publisert: 09.11.2018
 • Kom med innspill til policy for åpen forskning

  Åpen forskning har stått høyt på den internasjonale og nasjonale politiske agendaen i mange år. Forskningsrådet vil nå lage en helhetlig policy for åpen forskning, og vi ønsker innspill om åpne forskningsprosesser, åpen innovasjon og involvering og citizen science. Frist for å gi innspill er 1. februar.

  Publisert: 01.11.2018
 • Nytt veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Sør-Afrika

  Forskningsrådet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) har fått utarbeidet et veikart som oppsummerer status for forsknings- og utdanningssamarbeidet med Sør-Afrika og hvilke temaer som er særskilt aktuelle for samarbeid i årene fremover. Forsøpling i havet og smeltende ispoler er noen av våre felles samfunnsutfordringer som ønskes løst med forskningssamarbeid.

  Publisert: 30.10.2018
 • Opptrapping i langstidsplanen

  Langtidsplanen legger føringer for de neste årenes investeringer i forskning. Les om noen av endringene.

  Publisert: 22.10.2018
 • Norge med i europeisk spleiselag om tungregning

  Sammen med en rekke andre europeiske land har Norge blitt med i et felleseuropeisk initiativ for utvikling og anskaffelse av såkalte tungregningsmaskiner, også kjent som maskiner for High Performance Computing (HPC).

  Publisert: 18.10.2018
 • 977 søknader til oktoberfristen

  Totalt ble det lyst ut midler for nesten tre milliarder kroner. Søknader til forskningsinfrastrukter og innovasjonsprosjekter i næringslivet og offentlig sektor dominerte denne søknadsrunden.

  Publisert: 11.10.2018
 • Viktige opptrappingsplaner på plass i langtidsplanen

  Regjeringen foreslår viktige opptrappingsplaner i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Samtidig er forskningsbudsjettet for 2019 nøkternt. 

  Publisert: 08.10.2018
 • Nå kan du nominere kandidater til vårt hovedstyre

  I år skal Kunnskapsdepartementet utpeke nytt hovedstyre for Forskningsrådet. Nå kan alle foreslå kandidater som skal sitte fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022.

  Publisert: 01.10.2018
 • Norsk senter for molekylærmedisin evaluert

  Evalueringskomiteen gir senteret svært god skår for fagleg forsking, for god rekruttering og for godt internasjonalt samarbeid for å styrke den pasientnære forskinga.

  Publisert: 28.09.2018
 • 795 søknader til septemberfristen

  Totalt ble det lyst ut midler for drøyt 1,4 milliarder kroner. Forskerprosjekter og kompetanseprosjekter for næringslivet sto for det aller fleste innsendte søknadene.

  Publisert: 13.09.2018
 • Europeisk offensiv for åpen tilgang til forskning

  Forskningsrådet går sammen med EU, det europeiske forskningsrådet ERC og forskningsfinansiører i hele Europa om å kreve at alle artikler fra forskningen de finansierer skal publiseres med åpen tilgang fra 2020. Dermed får forskere, næringsliv og befolkningen tilgang til den nyeste kunnskapen og kan raskt ta den i bruk.

  Publisert: 04.09.2018
 • Viktig strategi for digitalisering av norsk næringsliv

  Strategigruppen Digital21 lanserte mandag "digitale grep for norsk verdiskaping" med 65 anbefalte tiltak. Forskningsrådet støtter mange av anbefalingene.

  Publisert: 03.09.2018
 • – Vi må bli meir tydelege på kva vi forventar av forskarskolane

  Dei nasjonale forskarskolane er verdifulle for det nasjonale samarbeidet om doktorgradsutdanninga, viser ei ny evaluering. Ein har derimot ikkje funne målbar effekt for gjennomføringstid og gjennomføringsgrad hos stipendiatane.

  Publisert: 31.08.2018
 • Fire av ti mener forskningsresultatene er preget av forskernes egne politiske oppfatninger

  For tredje året på rad mener en betydelig andel av befolkningen at norske forskere i stor grad lar seg styre av egne politiske oppfatninger.

  Publisert: 15.08.2018
 • Zivid fikk Forskningsrådets innovasjonspris for 2018

  Prisen går i år til teknologibedriften Zivid, som utvikler og produserer "robotøyne". Næringsministeren delte ut prisen under Arendalsuka 14. august.

  Publisert: 14.08.2018
 • Møt Forskningsrådet under Arendalsuka

  Forskningsrådet vil delta i en rekke debatter om hvordan vi kan få en kunnskapsbasert samfunnsutvikling

  Publisert: 31.07.2018
 • Økt finansiering av utfordringsdrevet humanistisk forskning

  Humanistisk forskning er viktig for å bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Forskningsrådet har derfor satt seg som mål å øke sin finansiering av humanistisk forskning fra tre til fem prosent av sine samlede bevilgninger innen 2022.

  Publisert: 02.07.2018
 • Primærnæringsinstitutta er ein viktig nøkkel til berekraft

  Forskingsrådets evaluering av primærnæringsinstitutta viser at dei har stor og stadig meir betydning nasjonalt og internasjonalt. Med sin høge kompetanse, kan dei bidra enda meir til omstillingane i norsk økonomi og til å utvikle meir berekraftige primærnæringar. Evalueringsutvalet meiner også at sjølve basisfinansieringa bør endrast.

  Publisert: 20.06.2018
 • Norsk samfunnsvitskap har god kvalitet, men få verdsleiande miljø

  Norsk samfunnsvitskapleg forsking er evaluert i regi av Forskingsrådet. Kvaliteten på forskinga er jamt over god til svært god, men forskarane kan bli betre på å utvikle forskingsfeltet og å nå ut internasjonalt.

  Publisert: 19.06.2018
 • Nye katapultsentre offentliggjort

  Bergen Teknologioverføring, NCE Maritime Clean Tech og ÅKP Blue Innovation Arena er tatt opp i ordningen Norsk katapult. De får i oppdrag å etablere nasjonale katapult-sentre som skal hjelpe bedrifter å komme raskere fra idestadiet og ut i markedet.

  Publisert: 05.06.2018
 • Norsk forskning på antibiotikaresistens kartlagt

  På oppdrag fra Forskningsrådet har NIFU kartlagt Norges FoU-ressursinnsats og vitenskapelige publisering innen antimikrobiell resistens.

  Publisert: 01.06.2018
 • Forskningsrådet signerer DORA-erklæringen

  Forskningsrådet signerer nå DORA-erklæringen. Dermed stiller Forskningsrådet seg bak prinsippet om at søkernes faglige kvalifikasjoner og kvaliteten til oppnådde resultater skal vurderes på et bredere grunnlag enn hvor forskerne publiserer.

  Publisert: 22.05.2018
 • Har for første gang konkurrert seg til over to prosent fra Horisont 2020

  Norge møter regjeringens ambisjon og har til nå konkurrert seg til 5,4 mrd. kroner og over to prosent av de konkurranseutsatte midlene hittil i EUs 8 rammeprogram, Horisont 2020. Den samlede verdien på Horisont 2020 prosjekter med norsk deltakelse er nå på hele 39 mrd. kroner.

  Publisert: 02.05.2018
 • Muligheter og utfordringer for tverrfaglig forskning

  Forskningsrådet har fått utarbeidet en gjennomgang av tverrfaglig forskning i Norge basert på case studier. Parallelt har vi undersøkt om tverrfaglige prosjektsøknader diskrimineres innenfor vår åpne konkurransearena for forskning – Fri prosjekstøtte (FRIPRO).

  Publisert: 24.04.2018
 • Viktige debatter på dagsorden

  HAVBRUK2018 engasjerer bredt og setter viktige debatter på dagsorden: medieoppmerksomheten og samfunnets oppfatninger av havbruk, genredigering og GMO, og betydningen av forskning for bærekraftig verdiskaping.

  Publisert: 19.04.2018
 • Forskningsrådet lanserer kjønnsbalansebarometer

  Forskningsrådet presenterer nå statistikk over kjønnsfordelingen i søknadene vi får inn og i våre tildelinger. Statistikken gir også oversikt over kjønnsfordelingen i søknadene fra de institusjonene som sender inn flest søknader til oss.

  Publisert: 12.04.2018