Gå direkte til innhold
 

Nyheter

5331 treff
Sorter etter Dato
 • Tips fra H2020-vinnere til nye søkere

  Vi har snakket med en rekke personer som har oppnådd stipend eller prosjektmidler fra Horisont 2020 innenfor både fremragende forskning, samfunnsutfordringer og konkurransdyktig næringsliv. Tipsene har vi samlet, med referanse til de aktuelle suksesshistoriene.

  Publisert: 16.11.2017
 • Støtte til produksjonsprosjekter i helsenæringen

  Forskningsrådet gir støtte til tre prosjekter med fokus på produksjon av legemidler og medisinsk utstyr. Prosjektene bygger videre på godt etablerte fagmiljøer og aktører, og sammen kan de trekke norsk helsenæring i ønsket retning - mot industrialisering.

  Publisert: 15.11.2017
 • Kom med innspill til Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

  Forskningsrådet skal oppdatere veikartet før neste utlysning av infrastruktur høsten 2018. Nå ønsker vi innspill fra forskningsinstitusjonene om behov for infrastrukturer innenfor høyt prioriterte forskningsområder i Norge. Send oss innspill innen 20. januar 2018.

  Publisert: 15.11.2017
 • Ny giv for utviklingsforskningen – 11 nye prosjekter

  Etter noen skrinne år for utviklingsforskning i Forskningsrådet er det nå stor aktivitet i Forskningsrådets nye program for utviklingsforskning, NORGLOBAL-2. Nylig tildelte programmet mer enn 90 millioner kroner til 11 nye prosjekter.

  Publisert: 14.11.2017
 • Seks nye samarbeidsprosjekter mellom India og Norge for å bekjempe antibiotikaresistens

  I desember 2016 lyste Forskningsrådet ut 40 millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom norske og indiske miljøer på antimikrobiell resistens. Seks prosjekter ble innvilget.

  Publisert: 13.11.2017
 • – Få med folk som har erfaring med å skrive Horisont 2020-søknad

  Et prosjekt om innovasjon i offentlig sektor har fått 42 millioner kroner fra EUs rammeprogram Horisont 2020. Søknaden var et initiativ fra Høgskolen i Lillehammer/Høgskolen i Innlandet. – Vi fikk med samarbeidspartnere som kunne gi hver sine gode bidrag til søknaden, sier Rolf Rønning ved HINN.

  Publisert: 10.11.2017
 • Husk søknadsfristen 22. november

  Skal du sende inn søknad til oss? Her er våre tips og råd frem mot fristen 22. november kl. 13.00.

  Publisert: 08.11.2017
 • 20 nye forprosjekter i FORKOMMUNE

  Forskningsrådets FORKOMMUNE-program har tildelt støtte til 20 forprosjekter. Til sammen får disse nærmere 5,8 millioner kroner.

  Publisert: 07.11.2017
 • Ny kunnskap skal gi bedre forskningskommunikasjon

  Forskningsrådet tildeler 7,6 millioner kroner til tre prosjekter som skal studere dialogen mellom forskning og samfunn. En viktig forutsetning for tildelingen er at kunnskapen skal kunne tas i bruk av de som kommuniserer forskning i samfunnet.

  Publisert: 07.11.2017
 • Forskerlinjer skal styrke rekruttering til forskning

  Fra høsten 2018 får studenter ved flere studier tilbud om forskerlinjer. Det vil gi dem et forsprang på å ta doktorgrad ved siden av vanlige studier. Forskningsrådet samarbeider med fem universiteter om fem pilotprosjekter som skal sørge for bedre rekruttering av unge talenter til forskningen.

  Publisert: 03.11.2017
 • Norsk forskning får rekordstøtte fra EU

  Norske bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsmiljøer har nå hentet ut rundt 4,6 milliarder kroner fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

  Publisert: 01.11.2017
 • Gode nyheter for MSCA-stipendiater fra 2018

  EU kommer med gode nyheter for forskere som får MSCA-stipend fra 2018. Blant annet åpner EU for at forskere kan jobbe deltid med sitt MSCA-stipend og beholde det om man også får ERC-tildeling.

  Publisert: 31.10.2017
 • Enklere skjema for framdriftsrapport

  Dersom du skal levere framdriftsrapport 1. desember vil du se at Forskningsrådet har fått et forenklet rapporteringsskjema.

  Publisert: 31.10.2017
 • Arvid Hallén ny styreleder i JPI Oceans

  Arvid Hallén, tidligere administrerende direktør i Norges forskningsråd, ble 24. oktober valgt til styreleder i det europeiske fellesprogrammet JPI Oceans.

  Publisert: 26.10.2017
 • Stor interesse for Forskningsrådets havteknologiutlysning

  – Mange søknader til årets utlysning viser at havteknologisatsingen er viktig støtte for bedrifter som vil utvikle tverrsektoriell havteknologi som ledd i den pågående omstillingen i havnæringene, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.

  Publisert: 25.10.2017
 • Norge får katapultsentre for framtidsrettet materialteknologi og avansert vareproduksjon

  SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Elkem AS er tatt opp i den nye ordningen Norsk katapult. De får i oppdrag å etablere nasjonale testsentre som skal være et tilbud til innovative bedrifter fra hele landet.

  Publisert: 20.10.2017
 • 728 søknader til oktoberfristen

  I denne søknadsrunden var det midler for over 1,5 milliarder kroner tilgjengelig. Drøyt 1,1 milliarder av disse ble lyst ut til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

  Publisert: 18.10.2017
 • Nytt H2020-kurs for forskere og rådgivere

  Forskningsrådet tilbyr nå et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til EUs rammeprogram Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

  Publisert: 17.10.2017
 • Endringer i Forskningsbudsjettet

  Forslaget til statsbudsjettet for 2018 innebærer 600 millioner i realkutt og flere omdisponeringer i forskningsinvesteringene. De samlede offentlige FoU-bevilgningene er på 35,4 milliarder kroner. Tross i realnedgang i forskningsbudsjettet, når regjeringen fortsatt sitt mål om én prosent av BNP innen 2018.

  Publisert: 16.10.2017
 • Sju miljøer får ny klyngestatus

  – Klyngene er viktige motorer for omstilling og fornyelse av norsk næringsliv, og jeg vil gratulere de nye klyngene, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

  Publisert: 16.10.2017
 • Nå kan du lese utlysningsteksten for FRIPROs hovedutlysning i 2018

  Den er lagt ut som en planlagt utlysning, og søknadsfristen er 25. april 2018.

  Publisert: 13.10.2017
 • Realnedgang i forskningsbudsjettet for 2018 – men viktige prioriteringer er på plass

  Etter flere år med realvekst kommer det i 2018 en realnedgang til forskning på om lag 600 millioner kroner. Dermed blir de samlede offentlige FoU-bevilgningene på 35,4 milliarder kroner. Tross i realnedgang i forskningsbudsjettet, når regjeringen fortsatt sitt mål om én prosent av BNP innen 2018.

  Publisert: 12.10.2017
 • Har du tenkt å søke EU-midler er tidspunktet nå

  Siste del av arbeidsprogrammet til Horisont 2020 lanseres i disse dager. Det lyses ut midler for de tre gjenværende årene som tilsvarer nærmere 30 milliarder euro. Forskningsrådet oppfordrer norske aktører til å utnytte de store mulighetene, og delta på høstens arbeidsmøter rundt i landet.

  Publisert: 10.10.2017
 • Anbefaler å videreføre forskningsinnsatsen på velferd, arbeidsliv og migrasjon

  Forskningsrådets program for velferd, arbeid og migrasjon (VAM) er i avslutningsfasen. Nå jobbes det med innretning for en ny satsing, men foreløpig er det ikke fastsatt tidspunkt for ny utlysning.

  Publisert: 29.09.2017
 • Nye "tungvektere" ved Brussel-kontoret

  Forskningsrådet har fått ny ledelse og kontakter ved vårt Brussel-kontor.

  Publisert: 28.09.2017
 • Fortidens kriser ga formidlingspris

  Forskningsrådets formidlingspris for 2017 på 500 000 kroner er tildelt Henrik Svensen ved Institutt for geofag ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

  Publisert: 28.09.2017
 • Seks får Starting Grant fra ERC – fem kvinner

  Seks forskere fra norske institusjoner får Det europeiske forskningsrådet ERCs Starting Grant i år. Tildelingen er på inntil 14 millioner kroner. For første gang er kvinnene i flertall blant dem som mottar Starting Grant-ene i Norge.

  Publisert: 26.09.2017
 • Teknologiprogrammene NANO2021 og BIOTEK2021 på god vei

  To store teknologiprogrammer er blitt evaluert og får både ros og anbefalinger til endring.

  Publisert: 21.09.2017
 • 50 millioner kroner til utvikling av helseanalyseplattform

  Forskningsrådet støtter første fase i utviklingen av en ny helseanalyseplattform med femti millioner kroner. Helseanalyseplattformen skal legge til rette for sikre, effektive og avanserte helseanalyser på tvers av helseregistre og andre kilder til helseopplysninger.

  Publisert: 21.09.2017
 • Norge og Kina lyser ut 80 millioner kroner til samarbeidsprosjekter i 2018

  Forskningsrådet og National Natural Science Foundation of China (NSFC) har blitt enige om å lyse ut midler til samarbeidsprosjekter med søknadsfrist i april 2018. Utlysningen tar sikte på å finansiere prosjekter for 80 millioner kroner, hvorav 40 millioner kommer fra Forskningsrådet.

  Publisert: 20.09.2017