Gå direkte til innhold
 

Nyheter

5303 treff
Sorter etter Dato
 • Nye PILOT-E prosjekter skal lede Norge inn i energi- og transportfremtiden

  Etter hard konkurranse mottar ni prosjekter ledet av næringslivet i dag 117 millioner kroner for å utvikle løsninger for utslippsfri transport på land og fremtidens digitaliserte energisystem.

  Publisert: 15.12.2017
 • Skal forske på villaksens liv i havet

  Vi vet svært lite om hva som skjer med villaksen i havet. Et nytt forskningsprosjekt får nå 21 mill. kroner til å finne ut mer.

  Publisert: 14.12.2017
 • Klarsignal for Arven etter Nansen

  Med Arven etter Nansen settes et gigantisk prosjekt for å øke kunnskapen om de polare havområdene i gang. Målet er bedre kunnskap for forvaltningen av havområdet.

  Publisert: 13.12.2017
 • Millioner til forskning på kyllingrester og torskehoder

  Forskere skal se nærmere på rester etter kyllingproduksjon og torskehoder når tre nye forskningsprosjekter får penger til å forske på hvordan restråstoff kan utnyttes bedre.

  Publisert: 13.12.2017
 • Nytt i søknadsskjemaet

  Søknadsskjemaet er blitt oppgradert med et nytt trinn kalt Prosjektpartnere, et enklere organisasjonssøk, og tydeligere feilmeldinger og veiledningstekster.

  Publisert: 13.12.2017
 • Kartlegger norsk forskning og innovasjon på antimikrobiell resistens

  NIFU har fått i oppdrag av Forskningsrådet å kartlegge norsk FoU og forskningsbasert innovasjon innenfor antimikrobiell resistens. Forskningsrådet oppfordrer alle som mottar spørreskjema fra NIFU om å svare på denne undersøkelsen.

  Publisert: 12.12.2017
 • Lykkes bedre i Horisont 2020 med et COST-nettverk

  Sjansen for å få Horisont 2020-prosjekt er dobbel så stor når søkeren tilhører et internasjonalt forskernettverk – i alle fall hvis nettverket er finansiert av organisasjonen COST.

  Publisert: 11.12.2017
 • 80 millioner til samarbeid mellom næringsliv og forskning i regionene

  Forskningsrådet deler ut 80 millioner kroner til sju langsiktige prosjekter som skal styrke forskningskapasiteten på områder som er av særlig betydning for næringslivet i disse regionene.

  Publisert: 11.12.2017
 • 50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre

  To nye sentre ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får tilsammen 50 millioner kroner til å forske på barnehager. Aldri før er det gitt så mye til forskning på barnehage.

  Publisert: 08.12.2017
 • Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

  Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.

  Publisert: 06.12.2017
 • Forskning skal styrke profesjonsutdanninger i hele landet

  Forskningsrådet tildeler 165 millioner kroner for å styrke profesjonsutdanningene i helse- og sosialfag, grunnskolelærerutdanning, ingeniørfag og økonomisk-administrative fag.

  Publisert: 06.12.2017
 • Fem forskere ved UiB og UiO får ERCs Consolidator Grant

  Tre forskere fra Universitetet i Bergen og to fra Universitetet i Oslo har sikret seg svært prestisjefylt europeisk finansiering de neste fem årene.

  Publisert: 05.12.2017
 • Finn riktig utlysning og de riktige partnerne

  Universitetet i Bergen leder et EU-finansiert prosjekt som skal undersøke hvordan offentlig forvaltning og tjenester fungerer i ulike land og hvordan de endres og utvikles i digitaliseringens tidsalder. Til dette har UiB med seg 11 prosjektpartnere som har fått nærmere 50 millioner kroner til arbeidet fra EUs rammeprogram Horisont 2020.

  Publisert: 01.12.2017
 • Mer i PES2020-støtte til bedrifter som søker SMB-instrumentet

  Forskningsrådet øker støttebeløpet fra PES2020-ordningen til bedrifter som søker EUs SMB-instrument. SMB-instrumentet retter seg mot innovative bedrifter med internasjonale ambisjoner.

  Publisert: 01.12.2017
 • Gode karakterer til EØS-forskningen

  Forskningsprogrammene under EØS-ordningen får veldig positive vurderinger i en uavhengig rapport. Sammenlignet med Horisont 2020 har EØS-midlene blant annet lavere krav til antall partnere, åpnere utlysninger og større mulighet for tverrfaglig forskning.

  Publisert: 30.11.2017
 • 113 nye FRIPRO-prosjekter

  Forskningsrådet deler ut nærmere en milliard kroner i Fri prosjektstøtte (FRIPRO) til 113 prosjekter som skal starte i 2018. Resultatene for FRIPRO Toppforsk kommer på nyåret.

  Publisert: 27.11.2017
 • Skal du opprette eller sende inn en søknad til Forskningsrådet?

  Vær oppmerksom på at vi stenger muligheten til å opprette og sende inn søknader i perioden 1.-5. desember.

  Publisert: 27.11.2017
 • Nye muligheter for utdanningsforskning i Horisont 2020

  Økt kunnskap om utdanning etterspørres i flere av H2020-utlysningene for 2018-2019. FINNUT lyser ut forsterkningsmidler til prosjektpartnere i nye EU-prosjekter.

  Publisert: 24.11.2017
 • Mye midler og store muligheter innenfor sirkulær økonomi

  EU jobber tungt for å få økonomien grønnere i tråd med FNs bærekraftmål. Nå utlyser Europakommisjonen gjennom Horisont 2020 nesten ni milliarder kroner til forskning og innovasjon på sirkulær økonomi.

  Publisert: 22.11.2017
 • Resultater fra EUs Horisont 2020 visualisert på våre nettsider

  Siden oppstarten i 2014 har norske aktører deltatt aktivt og konkurrert seg til over 4 milliarder norske kroner fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Alle resultater fra signerte kontrakter med norsk deltakelse er nå tilgjengelige på Forskningsrådets nettsider presentert på en ny og visualisert måte.

  Publisert: 22.11.2017
 • Forskningsmidler til samarbeid mellom norske og amerikanske forskere

  BEDREHELSE og BEHANDLING lyser ut 60 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med NIH (National Institutes of Health) i USA innenfor programmenes tematiske prioriteringer. Fristen blir 12.9.2018

  Publisert: 22.11.2017
 • Forskningsrådets fremtidsanalyser er klare

  Forskningsrådet har gjennomført framtidsanalyser innenfor temaområdene: digitalisering, innovasjon i offentlig sektor og markedsmulighetene knyttet til klimautfordringer.

  Publisert: 21.11.2017
 • 369 søknader til novemberfristen

  Til årets siste søknadsfrist ble det lyst ut drøyt en halv milliard kroner. Når vi ser på tallene for hele 2017, viser disse at antall søknader har gått noe ned sammenlignet med 2016.

  Publisert: 21.11.2017
 • Tips fra Horisont 2020-vinnere til nye søkere

  Vi har snakket med en rekke personer som har oppnådd stipend eller prosjektmidler fra Horisont 2020 innenfor både fremragende forskning, samfunnsutfordringer og konkurransdyktig næringsliv. Tipsene har vi samlet, med referanse til de aktuelle suksesshistoriene.

  Publisert: 16.11.2017
 • Støtte til produksjonsprosjekter i helsenæringen

  Forskningsrådet gir støtte til tre prosjekter med fokus på produksjon av legemidler og medisinsk utstyr. Prosjektene bygger videre på godt etablerte fagmiljøer og aktører, og sammen kan de trekke norsk helsenæring i ønsket retning - mot industrialisering.

  Publisert: 15.11.2017
 • Kom med innspill til Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

  Forskningsrådet skal oppdatere veikartet før neste utlysning av infrastruktur høsten 2018. Nå ønsker vi innspill fra forskningsinstitusjonene om behov for infrastrukturer innenfor høyt prioriterte forskningsområder i Norge. Send oss innspill innen 20. januar 2018.

  Publisert: 15.11.2017
 • Ny giv for utviklingsforskningen – 11 nye prosjekter

  Etter noen skrinne år for utviklingsforskning i Forskningsrådet er det nå stor aktivitet i Forskningsrådets nye program for utviklingsforskning, NORGLOBAL-2. Nylig tildelte programmet mer enn 90 millioner kroner til 11 nye prosjekter.

  Publisert: 14.11.2017
 • Seks nye samarbeidsprosjekter mellom India og Norge for å bekjempe antibiotikaresistens

  I desember 2016 lyste Forskningsrådet ut 40 millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom norske og indiske miljøer på antimikrobiell resistens. Seks prosjekter ble innvilget.

  Publisert: 13.11.2017
 • – Få med folk som har erfaring med å skrive Horisont 2020-søknad

  Et prosjekt om innovasjon i offentlig sektor har fått 42 millioner kroner fra EUs rammeprogram Horisont 2020. Søknaden var et initiativ fra Høgskolen i Lillehammer/Høgskolen i Innlandet. – Vi fikk med samarbeidspartnere som kunne gi hver sine gode bidrag til søknaden, sier Rolf Rønning ved HINN.

  Publisert: 10.11.2017
 • Husk søknadsfristen 22. november

  Skal du sende inn søknad til oss? Her er våre tips og råd frem mot fristen 22. november kl. 13.00.

  Publisert: 08.11.2017