Gå direkte til innhold

Kvinnesatsing

På bakgrunn av regjeringens ”Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner” (2008), vil VRI legge spesiell vekt på at kvinners deltakelse i innovasjonsprosessene styrkes og tilstrebe en kjønnsmessig balansert deltakelse i programmet på alle nivå og i alle viktige prosesser.

Målgruppe

VRI-satsingene skal treffe en bred målgruppe og sikre at et mangfold av ressurser i regionen benyttes, ut fra en antakelse om at bred deltakelse og ulike tilnærminger styrker innovasjonsprosessene. Mangfold kan bety sammensetning av typer aktører (fylkeskommuner, FoU-miljø, partene i arbeidslivet), ulike aldersgrupper, ulike etniske grupper, store eller små virksomheter etc.

Strategi for bedret kjønnsbalanse

Forskningsrådet har utarbeidet en strategi for arbeidet med å inkludere kvinner på alle nivåer og i alle prosesser i VRI (gender mainstreaming). Strategien finnes her. PDF - 74 KB  

VRI-strategien bygger på  

 

Publisert:
11.02.2010
Sist oppdatert:
24.04.2017