Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Innovasjonsforskning

En regional VRI-satsing skal inkludere innovasjonsforskning og denne skal være tett integrert med samhandlingsaktivitetene.

Forskningsprosjektene i VRI 3 - korte beskrivelser PDF - 1,4 MB


Mål

Den innovasjons- og organisasjonsfaglige forskningen skal utvikle kunnskap om samhandlings- og innovasjonsprosesser med regionalt fokus og nasjonal og internasjonal relevans.

Forskningen vil være viktig for kontinuerlig videreutvikling av VRI-programmet spesielt og innovasjonspolitikk generelt.

Viktige brukere av forskningen

Det regionale partnerskapet, samhandlingsaktivitetene i den regionale VRI-satsingen, det nasjonale og internasjonale forskningsmiljøet, bedrifter og allmennheten.

Det åpnes for at en region kan inngå i et samarbeid med andre regioner om forskningsprosjekt. For eksempel kan det være aktuelt at en region for regionale forskningsfond utgjør rammen for forskningsprosjektet. Det må i slike tilfelle redegjøres for hvordan alle regionenes VRI-satsinger skal kunne dra nytte av forskningsprosjektet/-ene. Det åpnes også for at det i utlysningen av forskningsmidler i VRI kan komme krav om at deler av forskningsprosjektene utføres i samarbeid mellom flere regioner.   

Tema for innovasjonsforskningen i VRI

I den industrialiserte verden vurderes innovasjonspolitiske strategier som sentrale for utvikling av næringslivets konkurranseevne. Forskningen er sentral, og bidrar blant annet til økt forståelse for samspillet mellom aktørene forskning, næringsliv og det offentlige. Det er viktig for næringsliv og samfunn at det bygges opp kompetanse og kunnskap i norske forskningsmiljøer, både på nasjonalt og regionalt nivå, om hvordan samspillet mellom aktørene organiseres, hvordan kunnskap utvikles og anvendes, og ikke minst hvordan kunnskaps- og innovasjonsprosesser kan stimuleres.

Hovedtemaene for forskningen i VRI er

  1. Forutsetninger for innovasjonsfremmende regional samhandling. Hvordan påvirke betingelsene for regionale utviklings- og innovasjonsprosesser? Hvordan skape effektivt samspill på tvers av profesjoner, sektorer og fag? Hvordan få til innovasjon og samspill mellom ulike geografiske nivåer. Hvordan utvikle regionale fortrinn i en global økonomi?
  2. Den nordiske samarbeidsmodellen. Hvordan kan den nordiske samarbeidsmodellen videreutvikles i et samfunn med økt betydning av nye næringer med svakere tradisjoner for partssamarbeid?
    Fokus kan være på enkeltbedrifter, nettverk av bedrifter og/eller regioner.

Disse hovedtemaene utgjør rammene for VRI-satsingenes innovasjons- og organisasjonsfaglige forskningsfokus, men kan utfordres og utvides dersom VRI-satsingene ser seg best tjent med det.

Gjennomføring

Forskningen skal være nært koblet til samhandlingsaktivitetene. Den skal bidra til kunnskap som styrker gjennomføringen av de enkelte VRI-satsingene. Også forskningen skal ha strategier for arbeidet med de felles utfordringene i VRI-programmet.

Mer informasjon om Forskerskolen for Innovasjon (NORSI)
Til prosjektarkiv for innvilgede forskerprosjekter i VRI-satsingene

Publisert:
11.02.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016