Gå direkte til innhold

Bedriftsprosjekt

VRI bedriftsprosjekter er støtte til mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring.

Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Det er et sentralt mål med ordningen at bedrifter skal bygge relasjoner til forskningsmiljøer og skal få en smakebit på forskningssamarbeid.

Flere bedrifter kan samarbeide i prosjektene og prosjektene kan med fordel klarlegge og forberede mer omfattende FoU-prosjekter i bedrifter. Det er en forventning, men ikke et krav, at bedrifter kun får tildelt bedriftsprosjektmidler én gang.

Hvorfor bedriftsprosjekt?
Midlene skal orientere bedrifter som har liten erfaring med forskning, mot å bruke mer forskning i sitt utviklings- og innovasjonsarbeid. I et VRI bedriftsprosjekt må bedriftene samarbeide med et FoU-miljø. Sammen skal de ta tak i utfordringer som krever ny kunnskap og søke å løse disse gjennom mindre FoU-oppgaver. Utvikling av nye produkter, prosesser eller tjenester er mål for prosjektet. Se Forskningsrådet definisjon av forsknignsinstitusjon samt liste over godkjente institusjoner.


Søknaden
Det er bedriften som søker sin regionale VRI-satsing om bedriftsprosjektmidler via utlysningen på Forskninsrådets nettside. VRI er regionalisert,. dvs. at den enkelte region har sine satsingsområder og prosjekter. Søkere må derfor ta kontakt med sin reigonale VRI-satsing for nærmere informasjon før søknad sendes.

De regionale satsingenes nettsider og kontaktinformasjon finnes her. 
Prosedyren for tildeling av midler er beskrevet i VRI-håndboken.   

Det er utarbeidet en veilledning til elektronisk søknadsskjema som kan lastes ned her:   Veiledning for å søke bedriftsmidler i VRI PDF - 666 KB

Generell informasjon om klagemuligheter
Forskningsrådets vedtak er unntatt fra forvaltningslovens regler om klage til overordnet organ. Det er imidlertid etablert en klageordning for de tilfeller hvor en søker mener seg utsatt for saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler i premissene for det faglige skjønn under søknadsbehandlingen.

Forskningsrådets vurderinger eller faglige skjønn kan ikke påklages. Klagefristen er tre uker etter mottak av søknadsavslaget og en klage må være skriftlig og begrunnet. En evt. klage må være undertegnet av administrativt ansvarlig i bedriften og den regionale VRI-satsingen som vurderer klagen og sender den videre med sine kommentarer til Forskningsrådet.
Nærmere informasjon om klageadgangen finnes på Forskningsrådets nettside: http://www.forskningsradet.no/no/Klage/1183468209199
 

Typer støtte bedrifter kan få

Industriell forskning er planlagt forskning eller kritiske undersøkelser med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og ferdigheter for å utvikle nye produkter, produksjonsmetoder eller tjenester, eller med sikte på en vesentlig forbedring av eksisterende produkter, for å utvikle nye produksjonsmetoder eller tjenester.

Støtteandel
VRI kan bevilge inntil 50 % støtte til industriell forskning uavhengig av bedriftsstørrelse

Eksperimentell utvikling er tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelig, teknologisk, forretningsmessig og annen relevant kunnskap og ferdigheter for å utarbeide nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Dette kan f.eks. også omfatte aktiviteter for konseptformulering, planlegging og frembringelse av dokumentasjon for utvikling av nye produkter, prosesser eller tjenester.

Støtteandel
VRI kan bevilge inntil 35 % støtte til SMBer og inntil 25 % støtte til større bedrifter for eksperimentell utvikling.

Støttesatsen kan økes til inntil 50 % støtte til SMBer og 40 % støtte til større bedrifter hvis følgende to vilkår er oppfylt:

  • FoU-miljøet bedriften samarbeider med står for 10 % av prosjektkostnadene og
  • FoU-miljø har rett til å offentliggjøre resultatene som de står bak

Mulighetsstudie  er evaluering og analyse av potensialet i et prosjekt, hvor målet er å støtte beslutningstakningsprosessen ved objektivt og rasjonelt å se på styrker og svakheter, muligheter og risiko samt kartlegge hvilke ressurser som vil være nødvendige for å gjennomføre prosjektet og for en vellykket gjennomføring.

Støtteandel
VRI kan bevilge inntil 50 % støtte til SMBer og 40 % støtte til større bedrifter for mulighetsstudier.

Mer om statsstøttereglene: http://www.forskningsradet.no/no/Statssttteregelverket/1254004171884


Det er opp til hver regionale VRI-satsing å utvikle og anvende virkemidlene i sin region. Det vil derfor være ulike muligheter for å søke om støtte i ulike regioner.

Midler
Bedriften kan søke om inntil kr 200 000,-. Disse kan en eller flere bedrifter i samarbeid med forskningsmiljø bruke til å klarlegge og forberede mer omfattende FoU-prosjekter i bedrifter.

Merk: Bedriftsprosjektmidler er ikke støtte til skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer, men bedriftsprosjektene kan med fordel være forberedelser til deltagelse i slike program eller større prosjekter

Regionale forskningsfond og kvalifiseringsstøtte

Denne ordningen skal utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra relevante programmer. Gode prosjektidéer i søknader, som ikke vurderes å ha tilstrekkelig kvalitet til å kunne få tildeling gjennom de øvrige søknadstypene, kan gis regional kvalifiseringsstøtte for å videreutvikle og kvalifisere prosjektet. Målgrupper for kvalifiseringsstøtten er bedrifter, offentlig virksomheter, enkeltforskere og FoU-institusjoner. Les mer om ordningen her.

Publisert:
11.02.2010
Sist oppdatert:
24.04.2017