Gå direkte til innhold

Vitensenterprogrammet

Vitensenterprogrammet har som mål å øke interessen for realfag blant barn, unge og allmennheten generelt. Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi der de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

Utforskende opplæring fremmer kritisk tenkning og evne til å tenke naturvitenskapelig. Vitensentrene retter seg mot barnehager og skoler samt allmennheten. Vitensentrene har kompetanse i interaktiv formidling og kan være en ressurs for lærerutdanningene.

Et vitensenter skal spille en rolle i allmenndannelsen, som en møteplass der publikum kan fornye sine kunnskaper på egne premisser. Et minimum av kjennskap til naturvitenskap og teknologi er nyttig for alle borgere i et moderne demokrati. Dette omfatter både kunnskap som setter oss i stand til å ta stilling til aktuelle samfunnsspørsmål (f.eks. energi- og miljøpolitikk, informasjonsteknologi og genteknologi) og praktisk hverdagskunnskap (f.eks. om bruk av teknologiske produkter).

Naturvitenskap og teknologi er også en del av vår felles kulturarv. Vitenskapelige teorier, som relativitetsteorien og utviklingslæren, har hatt dyptgripende innvirkning på vårt syn på verden og vår egen plass i den. Nyvinninger, som informasjons- og bioteknologien, har endret arbeidsmåter og levekår. Økte kunnskaper innen naturvitenskap og teknologi har således påvirket våre levekår til alle tider.

Satsingen på regionale vitensentre er et av tiltakene i myndighetenes strategi- og tiltaksplaner for å øke interessen for og rekrutteringen til realfag. De regionale vitensentre skal være et tilbud for skoleverket og allmennheten i sin region.  Videre skal de samarbeide med ulike lokale formidlere innenfor sin region, som vitenskaps- og naturhistoriske museer, Newtonrom og andre formidlere av realfaglig kompetanse. Pedagogikken i vitensentrene er interaktiv, noe som betyr at besøkende skal delta aktivt i sin læringsprosess gjennom handlinger, samarbeid, dialog og refleksjon. Vitensentrene kjennetegnes ved interaktive utstillinger. De skal fungere som ressurssentre for andre tiltak og institusjoner innen interaktiv formidling. Sammen skal de regionale vitensentre utgjøre et helhetlig nasjonalt tilbud.

Norges modell for utvikling og drift av regionale vitensentre er spesiell sammenliknet med de andre nordiske land. I Danmark er det meste av vitensenteraktiviteten konsentrert om det store Experimentarium i København. Finnland har gjort et lignende valg, der det meste dreier seg om det store vitensenteret Heureka. Sverige har satset på en helt annen løsning med mange uavhengige vitensentre.

Norge er alene om å ha et program for målrettet utvikling av et begrenset antall regionale vitensentre. Programmet finansieres av Kunnskapsdepartementet, og ansvaret for gjennomføring har departementet lagt til Forskningsrådet.

Ved starten i 2003 var det tre vitensentre som var operative (Norsk Teknisk Museum, Vitensenteret i Trondheim og Jærmuseet), samt at tre var etablert som prosjekt uten egne publikumslokaler (Bergen, Gjøvik og Tromsø). Grenland kom med som prosjekt i 2007, INSPIRIA kom i 2009 og Vitensenteret Sørlandet kom med i 2013. Vitenparken Campus Ås ble i 2016 det tiende vitensenteret i programmet.

Regionene er store, og for mange skoler og andre besøkende er det langt å reise til det regionale vitensentret. Oppsøkende virksomhet er derfor et tilbud ved flere vitensentre i tillegg til mobile utstillinger og vitenshow. Tre av vitensentrene har også åpnet egne avdelinger: VilVite på Sotra, Jærmuséet i Sandnes og Nordnorsk vitensenter i Alta.

Publisert:
06.01.2016