Gå direkte til innhold

Tre temanotater publisert; Velferd, arbeidsinnvandring og ungdom

Program for velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) har som mål å bidra til en informert offentlig, demogkratisk debatt om velferd, arbeidsliv, integrering, migrasjon og andre aspekter ved velferdssamfunnet og dets utvikling framover. Som et ledd i dette har programmet tatt initiativ til å få utarbeidet en mindre serie av temanotater om utvalgte emner innenfor det brede VAM-feltet.

Det er programstyrets ønske at slike notater skal oppsummere og formidle tilgjengelig forskning og kunnskap om sentrale samfunnsspørsmål på en enkel og oversiktlig måte, til nytte for både forskere, politikkutviklere, andre brukere og allmennheten.
Programmet lyste høsten 2012 ut midler til å utarbeide tre temanotater. Notatene gir en oversikt over forskningen på bestemte områder og hva som er viktige resultater og kommende forskningsspørsmål. Det ble lyst ut midler til temanotater innenfor temaene: 1) Ungdom, frafall og marginalisering, 2) Velferdsordningene (økonomiske stønader) og 3) Arbeidsinnvandring.

Temanotatene er nå ferdige.
- Temanotatet om arbeidsinnvandring er utarbeidet av Jon Horgen Friberg, Jon Erik Dølvik og Line Eldring ved Fafo Institutt for arbeidslivs og velferdsforskning  Arbeidsinnvandring PDF - 1,2 MB  
 
- Temanotatet om velferdsordningene er utarbeidet av Anne Skevik Grødem og Anne Hege Strand ved Fafo Velferdsordningene PDF - 986 KB


- Temanotatet om ungdom, frafall og marginalisering er utarbeidet av Mira Aaboen Sletten og Christer Hyggen ved NOVA Ungdom og frafall PDF - 836 KB

Innholdet i notatene står for forfatternes egen regning.
 

Skrevet av:
Gunnlaug Daugstad Spesialrådgiver 22 03 75 87 gd@forskningsradet.no
Publisert:
26.04.2013
Sist oppdatert:
15.05.2013