Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Hvorfor er kvinner 67 prosent mer sykmeldt enn menn?

To hypoteser er mye brukt som forklaring på hvorfor kvinner er vesentlig mer borte fra jobb enn menn. Hypotesene stemmer dårlig, konkluderer ny norsk forskning.

Sykefraværet i 2015 for kvinner i Norge var på 8,2 prosent. Sykefraværet for menn var samme år på 4,9 prosent.

Norske kvinner var altså 67 prosent mer sykmeldte fra jobben enn menn.

Tilbake på 1970-tallet var sykefraværet for kvinner og menn i Norge omtrent like høyt for begge kjønn.

Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre land. Kan den store forskjellen i fravær mellom kvinner og menn være noe av forklaringen? (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Et europeisk fenomen

Forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn er ikke noe særnorsk fenomen. Den samme forskjellen ser arbeidslivsforskere i de fleste andre europeiske land. I to land – Sverige og Irland – er forskjellen enda større enn i Norge. I Sverige har kvinner de siste årene hatt 90 prosent høyere sykefravær enn menn.

Nå har et norsk forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet sett nærmere på sykefraværet i flere europeiske land, for kanskje å finne forklaringer på kjønnsgapet i fravær. Forskerne har også gjort egne studier i Norge.

To vanlige hypoteser som kan forklare kjønnsgapet i sykefravær er blitt undersøkt.

Et flertall av de undersøkte landene har opplevd den samme økte forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn som Norge. Det skal være aller første gang at arbeidslivsforskere har gjort en europeisk studie som dette.

De to hypotesene forskerne har sett nærmere på er den såkalte «dobbeltarbeids-hypotesen» og den såkalte «trøste-og-bære-hypotesen».

Skyldes ikke småbarnsmødre

Professor Arne Mastekaasa ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo (UiO) har ledet denne forskningen.

– En hypotese har vært at økende forskjell i sykefravær mellom kjønnene, skyldes at stadig flere unge kvinner med små barn har funnet veien ut i arbeidslivet.

– Men når vi sammenligner par med barn og par uten barn, så ser vi at kjønnsgapet i sykefravær mellom kvinner og menn er nesten det samme. Vi finner en liten forskjell, men den er svært liten. Dette finner vi i Norge og det er også hovedmønsteret i de andre landene, sier Mastekaasa.

Resultatet støttes av en annen studie fra 2012 gjort av de to SSB-forskerne Karsten Marshall Elseth Rieck and Kjetil Telle. De undersøkte sykefraværet til alle norske kvinner som fødte barn i årene 1995-2008. Forskerne fant nesten ingen støtte for at høyere sykefravær blant kvinner enn blant menn skyldes at kvinner er dobbeltarbeidende, altså at kvinner må ta hovedansvaret for hjemmearbeidet samtidig som de er i arbeidslivet.

Skyldes ikke tøffere kvinneyrker

Den andre hypotesen forskerne har sett nærmere på i denne studien sier at kjønnsgapet i sykefravær skyldes at mange kvinner jobber i tøffe yrker, ikke minst det som populært kalles «trøste-og-bære-yrker» i helsevesenet. Altså at mange kvinner jobber i yrker som er mer stressende og fysisk krevende enn det mange menn gjør og det er derfor de er mer borte fra jobb.

– Da vi undersøkte dette fant vi at det tvert imot er omvendt. Menn i de europeiske landene vi så på jobber generelt i yrker som er vel så belastende som det kvinner gjør, sier Mastekaasa.

– Studier vi har gjort her i Norge tyder også på at det er mannsdominerte yrker som er mest fraværsfremmende. Yrker med en moderat overvekt av kvinner er antakelig de som er mest gunstige med tanke på lavt sykefravær.

Kvinners høyere sykefravær kan altså heller ikke forklares med at kjønnene er ulikt fordelt på yrker.

Også dette funnet er tidligere bekreftet av studier som bare har undersøkt Norge. En av disse studiene så på kvinner og menn som hadde svært like jobber og svært like arbeidsforhold. Funnet var at kvinnene likevel hadde et fravær som var 1,3 til 1,7 ganger høyere enn mennenes fravær.

Graviditet som årsak til fravær

Gravide kvinner har et høyt sykefravær. Arne Mastekaasa har beregnet at dersom gravide tas ut av sammenligningen, så reduseres forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn med 27 prosent.

De to forskerne Simen Markussen og Ole Røgeberg ved Frischsenteret i Oslo fant i en studie publisert i 2012, at også sykefraværet hos gravide kvinner har økt.

Økningen er på hele 61 prosent fra 1993 til 2012.

I 1993 var gravide sykmeldt 18 prosent av arbeidsdagene fram til 30 dager før fødselen. I 2005 var de sykmeldt 30 prosent av arbeidsdagene.

Markussen og Røgeberg antok at økningen i sykmelding blant gravide kunne ha sammenheng med at kvinner blir gravide senere i livet nå enn de ble før. Men analysene deres viste tvert imot at økningen har vært sterkest blant de unge gravide. Les mer om denne studien hos forskning.no.

Andre mulige forklaringer

Finnes det andre mulige forklaringer på kjønnsgapet i sykefravær mellom kvinner og menn?

– Vel, en mulig forklaring på økningen i kjønnsgapet som vi har sett i flere europeiske land kan være at en stadig større andel av alle voksne kvinner er blitt yrkesaktive, sier Mastekaasa.

– Slik er det kommet flere kvinner ut i yrkeslivet som tidligere ikke var der på grunn av sykdom eller andre årsaker som holdt dem borte fra å jobbe. Kanskje forklarer det noe av den økningen i forskjell mellom kjønnene som vi har sett.

Nok en mulig forklaring, som forskerne heller ikke har sett nærmere på i denne studien, kan være det arbeidslivsforskere kaller sykdomsadferd. Det vil si hvordan en person kjenner på kroppslige og psykiske vondter. Hvordan symptomer i kroppen defineres og tolkes. Kanskje varierer det systematisk mellom kjønnene hvilke tiltak en person mener er riktige som en reaksjon på slike symptomer.

Nøkkel til redusert sykefravær

Siden kvinner står for vesentlig mer enn halvparten av sykefraværet i arbeidslivet, kan mer kunnskap om kvinners sykefravær bli en viktig nøkkel til å redusere det høye sykefraværet vi har i Norge.

Forskning har nå avkreftet to av de mest brukte hypotesene om hvorfor kvinner har et høyere sykefravær enn menn. Slik kan denne forskningen bidra til bedre kunnskap om hvor tiltak for å redusere sykefraværet bør settes inn.

Lese mer:

Tidsskrift for velferdsforskning nr. 2/2016 hadde sykefravær som hovedtema. Der kan du lese mer om denne forskningen.

Referanser:

Arne Mastekaasa: «The gender gap in sickness absence: long-term trends in eight European countries», The European Journal of Public Health, 2014.

Arne Mastekaasa og Harald Dale Olsen: «Do Women or Men Have the Less Healthy Jobs? An Analysis of Gender Differences in Sickness Absence», The European Journal of Public Health, 2000.

Arne Mastekaasa og Karen Modesta Olsen: «Gender, Absenteeism, and Job Characteristics», Work and Occupation, SAGE, 1998.

Om prosjektet
«Work Life Challenges - workforce management and worker involvement solutions» er et forskningsprosjekt finansiert gjennom det samfunnsvitenskapelige VAM-programmet i Norges forskningsråd.

Forskerne har sett på norske arbeidsplasser og norske arbeidstagere. De har også sett på hva som inkluderer og hva som ekskluderer, og på samspill mellom ansatte og ledere. Et mål har vært å peke på viktige trender i norsk arbeidsliv.

Prosjektet er blitt ledet av Harald Dale-Olsen fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo.
 

 

Skrevet av:
Bård Amundsen
Publisert:
09.05.2017
Sist oppdatert:
09.05.2017