Gå direkte til innhold

Ofte stilte spørsmål

På denne siden finner du svar på spørsmålene som oftest stilles av studenter og universiteter og høyskoler som ønsker å søke STUD-ENT. Hvis du planlegger å søke ber vi deg lese denne informasjonen, utlysningsteksten og søknadsdokumentene tilhørende denne nøye.

Generelt om STUD-ENT

Hva er de overordnede målsetningene til STUD-ENT-ordningen? 
Hva er et STUD-ENT-prosjekt?
Hvem kan søke?
Er det noen spesielle krav til forretningsideen?
Hva innebærer det at et universitet eller en høyskole må støtte STUD-ENT-prosjektet?
Kan universitetet/høyskolen støtte flere STUD-ENT-prosjekter?
Må studentene studere eller ha avlagt eksamen ved universitetet/høyskolen som støtter prosjektet?
Er det tematiske begrensninger for STUD-ENT-prosjektene?

 

Søknaden

Hvordan skriver man en søknad?
Hvem kan sende inn søknaden?

 

Støtten

Hva kan et STUD-ENT-prosjekt få i støtte?
Hva kan støtten brukes til?
Kan man få støtte fra både Innovasjon Norge og STUD-ENT?

 

Vurderingen 

Hva er vurderingskriteriene?
Hvordan vurderes søknadene?
Får man en tilbakemelding på søknaden? 

 

Prosjektperioden

Hva skjer videre dersom prosjektet får støtte?
Hvordan utbetales støtten og hva er rapporteringskravene?


 

Generelt om STUD-ENTHva er de overordnede målsetningene til STUD-ENT-ordningen?

STUD-ENT-ordningen har ambisjoner om å mobilisere til entreprenørskap blant studenter, bidra til å styrke entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren og øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge.

Ordningen er en nasjonal konkurransearena hvor studenter og nyutdannede masterkandidater, i samarbeid med et universitet eller en høyskole, kan søke om å få økonomisk støtte til å realisere sine kunnskaps- eller forskningsbaserte forretningsideer. I vurderingen av søknadene bruker Forskningsrådet utelukkende eksterne eksperter som har relevant erfaring knyttet til hver enkelt søknad. De eksterne ekspertene har bakgrunn som investor, forretningsutvikler, teknologiutvikler, serie-gründer o.l., og disse bidrar med kritiske og praktiske råd til alle prosjektsøknadene, uavhengig av om man får økonomisk støtte eller ikke. Alle prosjekter som blir vurdert, får en skriftlig tilbakemelding fra ekspertene. På denne måten representerer STUD-ENT-ordningen også en praktisk læringsarena får både studenter, universitetet og høyskoler.

Både i Forskningsrådet og i universitets- og høyskolesektoren skal ordningen bidra til læring om hvordan arbeidet med å fremme og støtte studententreprenørskap kan legges til rette for på en hensiktsmessig og god måte. Mange universiteter og høyskoler jobber allerede aktivt med å støtte studenter som har forretningsideer. Gjennom STUD-ENT-ordningen får institusjonene mulighet til å løfte frem de mest lovende studentideene, bidra til å sette disse ut i livet og videre anvende disse rollemodellene for å bygge entreprenørskapskultur.


Hva er et STUD-ENT-prosjekt?

I et STUD-ENT-prosjekt er det studenter/nyutdannede masterkandidater som sitter i førersete knyttet til realiseringen av en kunnskaps- eller forskningsbasert forretningside. Selve STUD-ENT-prosjektet må støttes av et norsk universitet eller en norsk høyskole og prosjektet skal også bidra til å styrke entreprenørskapskulturen ved institusjonen. Prosjektet kan være relatert til alle typer fagfelt og bransjer. Det er ingen krav om høy markedsmodenhet, men prosjektet skal være forretningsstyrt og ikke forskningsdrevet. Dette vil si at aktivitetene i prosjektet skal bidra til å senke risikoen/gi svar på spørsmål som en kunde, industripartner, investor eller annen offentlig/privat finansieringskilde vil ha svar på før de tar en beslutning om å investere i videre utvikling eller kjøp.


Hvem kan søke?

Ordningen retter seg mot studenter og nyutdannede masterkandidater med en forretningside som støttes av et norsk universitet eller en norsk høyskole.

Målgruppe og krav til prosjektteam:

 • Prosjektleder må ha gründerevner, være den drivende kraften i prosjektet, ha en sentral rolle i etablert/planlagt bedrift og;
  a) planlegge å levere inn hovedoppgaven knyttet til mastergraden senest 6 måneder etter at søknaden er sendt inn, eller
  b) ha mottatt vitnemålet for mastergraden inntil 12 måneder før søknaden er sendt inn.
 • Kjerneteamet må bestå av prosjektleder og studenter/nyutdannede masterkandidater, og disse må sitte i førersetet knyttet til realiseringen av forretningsideen og eie etablert/planlagt bedrift helt eller delvis (minimum 80 %).
 • Studenter i kjerneteamet kan være på bachelor- eller masternivå og nyutdannede masterkandidater må ha mottatt vitnemålet knyttet til mastergraden senest 12 måneder før søknaden er sendt inn.
 • Minst én faglig mentor fra universitetet/høyskolen må være en del av prosjektteamet og bidra med relevant kompetanse.
 • Minst én entreprenørskapsmentor, gjerne fra næringslivet, må være en del av prosjektteamet og bidra med relevant kompetanse.
 • Prosjektteamet må samlet sett ha nødvendig tverrfaglig og relevant kompetanse for å kunne gjennomføre prosjektet.

For mer informasjon om hvordan prosjektteamets gjennomføringsevne vurderes, se  Vurderingskriteriene PDF - 301 KB .


Er det noen spesielle krav til forretningsideen?

 • Forretningsideen må være relatert til kunnskap studentene/de nyutdannede masterkandidatene har tilegnet seg i løpet av studiet.
 • Forretningsideen må ta utgangspunkt i et konkurransefortrinn som kan bevares over tid.
 • Studentene/de nyutdannede masterkandidatene må ha sikret seg de nødvendige rettighetene til konseptet, teknologien eller forskningen som forretningsideen bygger på for å kunne gjennomføre STUD-ENT-prosjektet.
 • Forretningsideen trenger ikke å være knyttet til en spesiell bransje og studenter/nyutdannede masterkandidater fra alle studieretninger kan søke ordningen.
 • Det er ingen krav knyttet til markedsmodenhet og STUD-ENT-ordningen er derfor like aktuell for prosjekter innen eksempelvis medisinsk teknologi, som ofte vil ha lengre vei til markedet, og for IKT-prosjekter, som i noen tilfeller vil ha kortere vei til markedet.

For mer informasjon om hvordan forretningsideen og STUD-ENT-prosjektet vurderes, se Vurderingskriteriene PDF - 301 KB .


Hva innebærer det at et universitet eller en høyskole må støtte STUD-ENT-prosjektet?

En avdeling eller et institutt ved et norsk universitet eller en norsk høyskole må stå som "Prosjektansvarlig" i søknaden, og en person med myndighet til å godkjenne prosjektet på instituttnivå må stå oppført som "Administrativt ansvarlig".

Prosjektansvarlig har ansvar for å fylle ut søknadsdokumentet Prosjektgodkjenning fra universitetet/høyskolen DOCX - 28 KB . Dette dokumentet er en bekreftelse på at institusjonen støtter prosjektet, at studentene/de nyutdannede masterkandidatene oppfyller kravene i utlysningsteksten, dvs. er innenfor målgruppen for denne ordningen, og at prosjektansvarlig har lest gjennom og godkjent søknaden før innsending.

Universitetet/høyskolen må i tillegg stille med minst en faglig relevant mentor i prosjektet og inngå en avtale med studentene/de nyutdannede masterkandidatene om hvilke bidrag institusjonen skal gi til STUD-ENT-prosjektet. Dette innebærer at studentene i samarbeid med administrativt ansvarlig og faglig(e) mentor(er) må fylle ut tabellen " Bidrag fra universitetet/høyskolen" i prosjektbeskrivelsen. Denne tabellen utgjør grunnlaget for avtalen som inngås mellom prosjektet og institusjonen.

For mer informasjon om hvilke type bidrag universitetet/høyskolen kan gi til prosjektet se Veiledning for utfylling av prosjektbeskrivelse og e-søknadsskjema PDF - 510 KB , seksjon 5.3.


Kan universitetet/høyskolen støtte flere STUD-ENT-prosjekter?

Ja, både prosjektansvarlig enhet/institutt ved institusjonen og personen som er administrativt ansvarlig kan ha disse rollene for flere prosjekter.


Må studentene studere eller ha avlagt eksamen ved universitetet/høyskolen som støtter prosjektet?

Nei, vi krever ikke at studentene/de nyutdannede masterkandidatene har studert eller avlagt eksamen ved universitet/høyskolen som støtter STUD-ENT-prosjektet. Institusjonen som støtter prosjektet må derimot gi bidrag som er faglig relevante og kritiske for prosjektet.


Er det tematiske begrensninger for STUD-ENT-prosjektene?

Nei, alle fagområder prioriteres likt og studenter fra alle studieretninger kan søke ordningen.

 

SøknadenHvordan skriver man en søknad?

En fullstendig STUD-ENT-søknad består av et e-søknadsskjema og opp til seks ulike typer vedlegg i PDF format. Legg merke til at søknader som mangler obligatoriske vedlegg vil bli avvist. 

E-søknadsskjema opprettes ved å gjøre følgende:

 1. Gå inn på STUD-ENT-utlysning og klikk på "Velg" knyttet til "STUD-ENT 2018" (øverst på siden).
 2. Les utlysningsteksten og kravene nøye for å være sikker på at du kvalifiserer til denne ordningen.
 3. Klikk på "Velg" knyttet til "Annen støtte" (øverst på siden).
 4. Sørg for å sette deg godt inn i de spesielle føringene knyttet til denne utlysningen.
 5. Før man kan klikke på "Opprett søknad" må det hukes av for at man har satt seg inn i vilkårene i utlysningen.
 6. Klikk på "Opprett søknad".
 7. Logg inn på Mitt nettsted eller opprett ny bruker.

Vi må sette en begrensning på antall sider som vurderes av ekspertene, og den fullstendige søknaden skal derfor ikke inneholde andre vedlegg enn de som er listet opp nedenfor:

Obligatoriske vedlegg:

Ikke obligatoriske vedlegg:

 • Intensjonsavtaler eller interessebrev fra potensielle kunder og partnere.
  Egenkomponert mal kan benyttes.

For mer informasjon, se Veiledning for utfylling av mal for prosjektbeskrivelse PDF - 510 KB .


Hvem kan sende inn søknaden?

Det er prosjektleder som sender inn søknaden via Mitt Nettsted. Merk at søknaden først kan sendes inn når den er godkjent av prosjektansvarlig enhet/institutt ved universitetet/høyskolen.

For mer informasjon, se spørsmålet Hva innebærer det at et universitet eller en høyskole må støtte STUD-ENT-prosjektet?

 

Støtten

 

Hva kan et STUD-ENT-prosjekt få i støtte?

Hvert STUD-ENT-prosjekt kan få inntil 1 million kroner i økonomisk støtte. Støtten kan dekke inntil 100 % av kostnadene for en periode på inntil 12 måneder. Det vil si at vi ikke krever egenfinansiering.

I tillegg til den økonomiske støtten representerer STUD-ENT-ordningen også en praktisk læringsarena for både studenter, universitetet og høyskoler. I vurderingen av søknadene bruker Forskningsrådet nemlig utelukkende eksterne eksperter som har relevant erfaring knyttet til hver enkelt søknad. De eksterne ekspertene har som regel bakgrunn som investor, forretningsutvikler, teknologiutvikler eller serie-gründer, og disse bidrar med kritiske og praktiske råd til alle prosjektsøknadene, uavhengig av om man får økonomisk støtte eller ikke.

Støtten til STUD-ENT-prosjekter gis med hjemmel i EUs gruppeunntaksforordning artikkel 22. For mer informasjon, se Forskningsrådets informasjonsside om statsstøtteregelverket.


Hva kan støtten brukes til?

STUD-ENT midler skal brukes til å gjennomføre aktiviteter som gir svar på spørsmål som en kunde, industripartner, investor eller annen finansieringskilde vil ha svar på før de tar en beslutning om å investere i videre utvikling eller kjøp av et produkt, en tjeneste eller en prosess.

Midlene kan for eksempel brukes til;

 • å dekke veilednings- og rådgivningstjenester, infrastruktur-, materiell-, utstyrs og lønnskostnader, teknisk og administrativ bistand, men ikke til å finansiere etableringen av et aksjeselskap.
 • å bekrefte og verifisere at forretningsideen kan gjennomføres.
 • Utvikling av prototyper og verifisering av konseptet/teknologien.
 • å ytterlig definere kundegrupper til produktet eller tjenesten og avklare hvordan bedriften skal tilnærme seg kundene.
 • å utarbeide planer for realisering av innovasjonen utover prosjektets varighet, som f. eks tekniske utfordringer som må løses, hvordan skaffe nødvendig kapital, hvordan eventuell produksjon skal settes opp, etc.


Kan man få støtte fra både Innovasjon Norge og STUD-ENT?

I STUD-ENT-søknaden må studentene/de nyutdannede masterkandidatene vise til allerede utførte kunde- og markedsundersøkelser. Før søknaden sendes inn til oss, oppfordrer vi derfor studentene/de nyutdannede masterkandidatene til å søke "Markedsavklaring" hos Innovasjon Norge og delta på seminaret deres "Fra idé til marked". Kunde- og markedsforståelsen et Markedsavklaringsprosjekt kan danne et godt grunnlag for STUD-ENT-søknaden.

Merk at det vil ikke være mulig for prosjekter å søke Markedsavklarings- eller Kommersialiseringstilskudd hos Innovasjon Norge (gjelder kun disse to støtteordningene) etter at prosjektet har fått støtte fra STUD-ENT.

For mer informasjon om Markedsavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge, se her.

 

VurderingenHva er vurderingskriteriene?

For mer informasjon, se Vurderingskriteriene PDF - 301 KB


Hvordan vurderes søknadene?

Vurderingsprosessen består av en intern forhåndsvurdering og en ekstern ekspertvurdering i to trinn.

I forhåndsvurderingen sjekker Forskningsrådet at alle formelle krav er oppfylt og identifiserer tre eksterne eksperter per søknad som skal gjennomføre den videre vurderingen. Disse tre ekspertene må ha relevant kompetanse og god kjennskap til fagfeltet/industrien som er beskrevet i den spesifikke søknaden som de skal vurdere. De eksterne ekspertene har bakgrunn som investor, forretningsutvikler, teknologiutvikler, serie-gründer o.l.

I det første trinnet av ekspertvurderingen vurderer ekspertene søknadene hver for seg og ut i fra vurderingskriteriene til STUD-ENT. Administrasjonen sammenstiller videre ekspertenes vurderinger per søknad og rangerer deretter alle søknadene. 

Det er kun de høyest rangerte prosjektsøknadene som går videre til trinn to i ekspertvurderingen. Her samles de eksterne ekspertene i paneler og vurderingen skjer nå basert på søknadsdokumentene og en presentasjon fra prosjektteamet. Ekspertpanelet setter her nye og endelige karakterer for hvert av vurderingskriteriene per prosjekt, rangerer søknadene og foreslår hvilke søknader som bør få bevilgning og hvilke som bør få avslag.

Ekspertpanelets forslag legges videre frem for STUD-ENT sitt programstyre som fatter det endelige vedtaket.

For mer informasjon, se Vurderingsprosessen PDF - 197 KB og Vurderingskriteriene PDF - 301 KB .


Får man en tilbakemelding på søknaden?

I vurderingen av søknadene bruker Forskningsrådet utelukkende eksterne eksperter som har relevant erfaring knyttet til hver enkelt søknad. De eksterne ekspertene har bakgrunn som investor, forretningsutvikler, teknologiutvikler, serie-gründer o.l., og disse bidrar med kritiske og praktiske råd til alle prosjektsøknadene, uavhengig av om man får økonomisk støtte eller ikke. Alle prosjekter som blir vurdert, får en skriftlig tilbakemelding fra ekspertene.

Forskningsrådet benytter utelukkende eksterne eksperter i vurderingen av søknadene. I en forhåndsvurdering vurderer Forskningsrådet om søknaden er innenfor utlysningens formål og rammer og identifiserer videre tre eksterne eksperter per søknad som skal gjennomføre vurderingen. Disse tre eksterne ekspertene må ha relevant kompetanse og god kjennskap til fagfeltet/industrien som er beskrevet i den spesifikke søknaden. Disse ekspertene har som regel bakgrunn som investor, forretningsutvikler, teknologiutvikler og/eller serie-gründer.

I vurderingen av søknadene setter ekspertene karakterer for hvert av vurderingskriteriene, men de skriver i tillegg utfyllende tilbakemeldinger som også inkluderer kritiske spørsmål og praktiske råd.

Denne tilbakemeldingen videreformidler saksbehandlerne til prosjektene uavhengig av om prosjektene får økonomisk støtte eller ikke. På denne måten representerer STUD-ENT-ordningen også en læringsarena. Dette har FORNY-teamet fått tilbakemelding på at representerer en stor verdi for prosjektene.

 

Prosjektperioden

 

Hva skjer videre dersom prosjektet får støtte?

Det er ikke et krav om at studentene/de nyutdannede masterkandidatene skal ha etablert et aksjeselskap når søknaden sendes inn, men dette må etableres dersom vi velger å støtte prosjektet. Prosjektleder må i tillegg ha avlagt mastergraden før prosjektet kan starte.

Aksjeselskapet:

 • Dersom bedriften allerede er etablert før søknaden er sendt inn, kan den ikke være mer enn 5 år gammel, ha flere enn 10 ansatte, eller være en del av et konsern.
 • Hovedansvaret for prosjektet overføres fra universitetet/høyskolen til bedriften ved at "Prosjektansvarlig" endres til bedriften og "Administrativt ansvarlig" endres til en av studentene/de nyutdannede masterkandidatene som er ansatt i bedriften.
 • Støtten fra Forskningsrådet blir utbetalt til bedriften.

Universitetets/høyskolen:

 • Stiller med minst en faglig relevant mentor i prosjektet.
 • Følger opp avtalen som er inngått med studentene/de nyutdannede masterkandidatene om hvilke praktiske og faglig relevante bidrag institusjonen skal gi til prosjektet.
 • Ved prosjektslutt skal personen som var administrativt ansvarlig ved innsending av søknaden i samarbeid med faglig(e) mentor(er) avgi en kort sluttrapport til Forskningsrådet om universitetets/høyskolens egen innsats i prosjektet.


Hvordan utbetales støtten og hva er rapporteringskravene?

Utbetalingene fra Forskningsrådet vil skje i rater på 50-30-20 prosent av bevilget sum til aksjeselskapet.

 • Første utbetaling, som utgjør 50 % av bevilget sum, skjer etter at revidert søknad er godkjent og kontrakt er inngått mellom Forskningsrådet og bedriften.
 • Andre utbetaling, som utgjør 30 % av bevilget sum, utbetales etter at framdriftsrapporten er godkjent. Legg merke til at dokumentasjon på fullført mastergrad for prosjektleder må være lastet opp sammen med framdriftsrapporten for å utløse den andre utbetalingen.
 • Tredje utbetaling, som utgjør 20 % av bevilget sum, utbetales etter at slutt- og prosjektregnskapsrapporten er godkjent. Legg merke til at autorisert regnskapsfører må ha godkjent prosjektregnskapsrapporten før den kan godkjennes av Forskningsrådet.
Publisert:
24.10.2017
Sist oppdatert:
15.12.2017