Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ofte stilte spørsmål

På denne siden finner du svar på spørsmålene som oftest stilles av studenter og universiteter og høyskoler som ønsker å søke STUD-ENT. Hvis du planlegger å søke ber vi deg lese denne informasjonen, utlysningsteksten og søknadsdokumentene tilhørende denne nøye.

STUD-ENT ordningen
Hva er de overordnede målsetningene til STUD-ENT-ordningen?
Hva er et STUD-ENT-prosjekt?
Hvem kan søke?
Prioritering av kvinner?
Når er utlysningen tilgjengelig for å søke om STUD-ENT midler?

 

Krav for å kunne søke
Er det noen spesielle krav til forretningsideen?
Er det tematiske begrensninger for STUD-ENT-prosjektene?
Hva kan det søkes støtte til?
Hva er kravet til prosjektteamet?
Hva er kravet til mentorer?
Hva er kravet til universitet/høyskolen?
Kan universitetet/høyskolen støtte flere STUD-ENT-prosjekter?
Må studentene studere eller ha avlagt eksamen ved universitetet/høyskolen som støtter prosjektet?
Hva er kravet til aksjeselskap?
Hva er kravet til prosjektstart?

 

Krav til søknad
Kan man få støtte fra Innovasjon Norge og STUD-ENT?
Hvordan skriver man en søknad?
Hvem sender inn søknaden?

 

Prosjektperioden
Hvordan utbetales støtten og hva er rapporteringskravene?

 

Søknadsvurdering
Hvordan vurderes søknadene?
Hva slags tilbakemelding får man på søknaden?
Hva hvis jeg er uenig i karaktervurderingen eller tilbakemeldingene?
Når får man tilbakemelding på søknaden?Hva er de overordnede målsetningene til STUD-ENT-ordningen?

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om økonomisk støtte til å realisere sine kunnskaps- og / eller forskningsbaserte forretningsideer. Søknader vurderes av eksterne eksperter med relevant forretningserfaring, og prosjekter får skriftlig tilbakemelding fra ekspertenes vurderinger. På denne måten representerer STUD-ENT også en praktisk læringsarena, både for studenter som ønsker å bli entreprenører, og for høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å tilby gode undervisningstilbud i entreprenørskap.

STUD-ENT-ordningen er en del av Forskningsrådets program "Forskningsbasert nyskaping" (FORNY2020). Et av programmets viktigste mål er å fremme økt entreprenørskaps- og kommersialiseringskultur blant studenter, forskere og ledelsen ved norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.


Hva er et STUD-ENT-prosjekt?

I et STUD-ENT-prosjekt er det studenter / nyutdannede masterkandidater som sitter i førersete knyttet til realiseringen av en kunnskapsbasert forretningsidé. Selve STUD-ENT-prosjektet må støttes av et norsk universitet eller en norsk høyskole, og samarbeidet skal bidra til å styrke entreprenørskapskulturen ved institusjonen. Prosjektet kan være relatert til alle typer fagfelt og bransjer.

Det er ingen krav om høy markedsmodenhet, men prosjektet skal være forretningsstyrt og ikke forskningsdrevet. Dette vil si at aktivitetene i prosjektet skal bidra til å senke risikoen/gi svar på spørsmål som en kunde, industripartner, investor eller annen offentlig/privat finansieringskilde vil ha svar på før de tar en beslutning om å investere i videre utvikling eller kjøp.


Hvem kan søke?

Studenter på master- eller bachelornivå, men prosjektleder må være en nyutdannet masterkandidat, det vil si:

 • Prosjektleder må planlegge å levere inn hovedoppgaven knyttet til mastergraden senest 6 måneder etter søknadsfrist, eller
 • Prosjektleder må være nyutdannet masterkandidat som har mottatt vitnemålet knyttet til mastergraden senest 12 måneder før søknadsfrist.

Prosjektsøknad må støttes av et norsk universitet eller en norsk høyskole og forretningsideen må være relatert til kunnskap studentene har tilegnet seg i løpet av studiet.

Det er ikke et krav om at prosjektleder skal ha avlagt mastergraden når søknaden sendes inn, men hovedoppgaven knyttet til mastergraden må være innlevert før prosjektstart.


Er det noen spesielle krav til forretningsideen?

 • Forretningsideen må være relatert til kunnskap studentene har tilegnet seg i løpet av studiet.
 • Studentene/de nyutdannede masterkandidatene må ha sikret seg de nødvendige rettighetene til konseptet, teknologien eller forskningen som forretningsideen bygger på for å kunne gjennomføre STUD-ENT-prosjektet.
 • Forretningsideen trenger ikke å være knyttet til en spesiell bransje og studenter fra alle studieretninger kan søke ordningen.
 • Det er ingen krav knyttet til markedsmodenhet, STUD-ENT-ordningen er like aktuell for prosjekter innen eksempelvis medisinsk teknologi, som ofte vil ha lengre vei til markedet, og for IKT-prosjekter, som i mange tilfeller vil ha kortere vei til markedet.
 • En prosjektsøknad må kunne vise til at forretningsidéen er tilstrekkelig gjennomarbeidet samt at innledende markedsundersøkelser understøtter forretningsidéen.


Er det tematiske begrensninger for STUD-ENT-prosjektene?

Nei, alle fagområder prioriteres likt og studenter fra alle studieretninger kan søke ordningen.

 

Prioritering av kvinner?

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

STUD-ENT har en ambisjon om 50% kvinneandel i prosjektene samt at 50% av søknadene har kvinnelige prosjektleder.


Hva kan det søkes støtte til?
STUD-ENT-midler skal brukes til å avklare usikkerhet knyttet til den kommersielle anvendelsen av en forretningsidé, spørsmål som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringen.

Midlene kan for eksempel brukes på følgende:

 • Forretningsutvikling
 • Markedsavklaringer
 • Utvikle prototype
 • Teknisk verifisering
 • Teknisk utstyr
 • Rådgivningstjenester og teknisk bistand
 • Lønn

Hvert STUD-ENT-prosjekt kan søke om inntil 1 million kroner i støtte. Støtten kan dekke inntil 100 % av kostnadene for en periode på inntil 12 måneder. Det vil si at det ikke kreves egenfinansiering.

STUD-ENT er ikke ment å være et alternativ til privat kapital, prosjekter som allerede har annen finansiering eller ansees å være i posisjon til å kunne oppnå annen finansiering vil kunne vurderes til å falle utenfor målgruppen.

Hva er kravet til prosjektteamet?

 • Prosjektleder må oppfylle kravene beskrevet i avsnitt over "Hvem kan søke?"
 • Kjerneteamet skal bestå av studenter, det vil si prosjektleder samt andre studenter på bachelor- eller masternivå, herunder også nyutdannede masterkandidater som har mottatt vitnemålet knyttet til mastergraden senest 12 måneder før søknadsfrist.
 • Kjerneteamet må samlet eie minimum 80 % av aksjene i etablert/planlagt bedrift, og aksjene skal være fordelt/planlagt fordelt på en slik måte at den reflekterer innsatsen i prosjektet og at alle i kjerneteamet er riktig insentivert.

Hva er kravet til mentorer?

 • Prosjektet må knytte til seg minst én akademisk mentor som bidrar med relevant kompetanse, eksempelvis relevant fag-, teknologikompetanse. Prosjektet kan gjerne knytte til seg akademiske mentorer fra ulike universiteter/høyskoler.
 • Prosjektet må knytte til seg minst én kommersiell mentor fra næringslivet som bidrar med relevant erfaring fra bransje, marked eller bidrar inn i kritiske oppgaver i prosjektet.
 • Samlet sett må kjerneteamet med støtte fra mentorer ha nødvendig tverrfaglig og relevant kompetanse for å kunne gjennomføre prosjektet.

 

Hva er kravet til universitet/høyskolen?

 • En avdeling eller et institutt må stå som "Prosjektansvarlig" i søknaden, og en person med myndighet til å godkjenne prosjektet på instituttnivå må stå oppført som "Administrativt ansvarlig" i søknaden.
 • Universitetet/høyskolen må stille med minst én akademisk mentor i prosjektet og inngå en avtale om hvilke bidrag institusjonen skal gi til STUD-ENT-prosjektet.
 • Det kreves ikke at studentene har studert eller avlagt eksamen ved universitet/høyskolen som støtter STUD-ENT-prosjektet.

 

Kan universitetet/høyskolen støtte flere STUD-ENT-prosjekter?

Ja, både prosjektansvarlig enhet/institutt ved institusjonen og personen som er administrativt ansvarlig kan ha disse rollene for flere prosjekter.

Må studentene studere eller ha avlagt eksamen ved universitetet/høyskolen som støtter prosjektet?

Nei, vi krever ikke at studentene har studert eller avlagt eksamen ved universitet/høyskolen som støtter STUD-ENT-prosjektet. Institusjonen som støtter prosjektet må derimot gi bidrag som er faglig relevante og kritiske for prosjektet.

Hva er kravet til aksjeselskap?

 • Det er ikke et krav at aksjeselskapet er etablert når søknaden sendes inn, men selskapet som skal være kontraktspartner må etableres før evt. innvilget støtte kan mottas. Evt. støtte blir utbetalt til selskapet.
 • Dersom aksjeselskapet allerede er etablert før søknaden er sendt inn, er det et krav at selskapet ikke kan være mer enn 5 år gammelt, kan ikke ha flere enn 10 ansatte, kan ikke hatt en omsetning eller balanse på over 1 million de siste fem år, kan ikke være en del av et konsern eller ha eierandeler i et annet selskap.

Hva er kravet til prosjektstart?

Normalt er prosjektstart 1. juni og prosjektperioden strekke seg over 1 år. Dersom det er nødvendig å avvike fra dette må søknaden tydelig spesifisere hvorfor.

Hvordan utbetales støtten og hva er rapporteringskravene?

 • Første utbetaling, som normalt utgjør 50 % av bevilget sum, skjer etter at revidert søknad er godkjent og kontrakt er inngått mellom Forskningsrådet og bedriften.
 • Andre utbetaling, som normalt utgjør 30 % av bevilget sum, utbetales etter at framdriftsrapporten er godkjent. Legg merke til at dokumentasjon på godkjent mastergrad for prosjektleder må være lastet opp sammen med framdriftsrapporten for å utløse den andre utbetalingen.
 • Tredje utbetaling, som normalt utgjør 20 % av bevilget sum, utbetales etter at slutt- og prosjektregnskapsrapporten er godkjent. Legg merke til at autorisert regnskapsfører må ha godkjent prosjektregnskapsrapporten før den kan godkjennes av Forskningsrådet.

Kan man få støtte fra Innovasjon Norge og STUD-ENT?

Studentprosjekter som tidligere har mottatt markedsavklarings- eller kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge kan også søke om STUD-ENT, men Innovasjon Norge vurderer at det ikke er relevant å søke om markedsavklarings- eller kommersialiseringstilskudd hos Innovasjon Norge for prosjekter som tidligere har fått støtte fra STUD-ENT.

Når er utlysningen tilgjengelig for å søke om STUD-ENT midler?

Normalt utlyses STUD-ENT én gang i året, medio februar. En utlysning kan ha to ulike statuser

 • Planlagt: en utlysning publiseres som planlagt gjerne 6 måneder før søknadsfrist. Legg merke til at det kan forekomme endringer i utlysningen og tilhørende vedlegg helt frem til 6 uker før søknadsfrist.
 • Aktiv: en utlysning får status aktiv 6 uker før søknadsfrist. Når en utlysning er aktiv kan man opprette og fylle ut et e-søknadsskjema via Mitt Nettsted, legge ved obligatoriske vedlegg og sende inn søknad.

Lenke til utlysninger og tidligere utlysninger finner man på framsiden av STUD-ENT sin nettside

Hvordan skriver man en søknad?

Man kan søke om STUD-ENT midler så fort utlysningen er aktiv, det vil si 6 uker før søknadsfrist. En STUD-ENT-søknad består av

 • Et elektronisk søknadsskjema, opprettes via Mitt Nettsted, det elektronisk søknadsskjema blir først tilgjengelig når utlysningen er aktiv, det vil se 6 uker før søknadsfrist.
 • En prosjektbeskrivelse, mal for prosjektbeskrivelse finner man i utlysningen.
 • Obligatoriske vedlegg spesifisert i utlysningen. Legg merke til at søknader som mangler obligatoriske vedlegg vil bli avvist. 

Hvem sender inn søknaden?

Det er prosjektleder som sender inn søknaden via Mitt Nettsted. Merk at søknaden først kan sendes inn når den er godkjent av prosjektansvarlig enhet/institutt ved universitetet/høyskolen.

Hvordan vurderes søknadene?

Forskningsrådet bruker utelukkende eksterne eksperter med relevant erfaring til å vurdere de enkelte søknadene. Ekspertene har gjerne bakgrunn som investor, forretningsutvikler, teknologiutvikler, serie-gründer o.l. Ekspertene vurderer søknaden etter vurderingskriteriene som følger utlysningen.

Selve søknadsvurderingen gjennomføres i tre trinn:

 • For-vurdering: Forskningsrådet gjennomføre først en administrativ for-vurdering for å vurdere om de formelle krav til søknaden er oppfylt. Søknader som vurderes å ikke oppfylle de formelle kravene eller vurderes å falle utenfor målgruppen til utlysingen vil bli avvist.
 • Fjernvurdering: Søknader som går videre etter for-vurdering blir vurdert enkeltvis av 2-4 eksperter i en fjernvurdering. Deretter sammenstilles og rangeres søknadene basert på ekspertenes fjernvurderinger.
 • Panelvurdering: Søknader som går videre etter fjernvurdering blir invitert til å gi en 15 min presentasjon foran et ekspertpanel, med etterfølgende spørsmålsrunde. Deretter sammenstilles og rangeres søknadene basert på ekspertenes panelvurderinger.

Det er programstyret i FORNY-programmet som er bevilgende organ og tar endelig beslutning om tildeling. Normalt blir 10-20 prosjekter innvilget.

Hva slags tilbakemelding får man på søknaden?

Alle prosjekter som blir vurdert, får en skriftlig tilbakemelding fra ekspertenes vurderinger. På denne måten representerer STUD-ENT-ordningen også en læringsarena hvor selve søknadsprosessen og tilbakemeldinger fra eksperter har en egenverdi.

Hva hvis jeg er uenig i karaktervurderingen eller tilbakemeldingene?

Det å vurdere søknader er ikke en matematisk øvelse med et endelig svar. Ekspertenes vurderinger viser hvordan de har oppfattet prosjektet. Vi pleier å si at søkere kan dele tilbakemeldingene i to:

 • Tilbakemeldinger søker er enig i: disse er enkle, da er det enkelt for søker å vite hva som må endres og forbedres i prosjektet.
 • Tilbakemeldinger søker ikke er enig i: disse kan være litt vanskeligere, men ofte indikerer dette at prosjektet ikke har lykkes med å tydelig kommunisere det de ønsker. I slike tilfeller bør prosjektet jobbe videre med presentasjon og kommunikasjon av det prosjektet mener ekspertene har misforstått. 

I de tilfeller hvor ekspertenes karakterer spriker på samme vurderingspunkt, tyder dette ofte på at søknaden er uklar på dette punktet, dermed har ekspertene et tynnere grunnlag for å sette karakter.

Når får man tilbakemelding på søknaden?

Normalt får søkere endelig tilbakemelding på søknader innen 8 uker fra søknadsfrist.

 

Publisert:
24.10.2017
Sist oppdatert:
14.09.2018