Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om Programmet

Forskningsrådets EU-strålevernprogram er en finansieringsordning som muliggjør norske forskningsmiljøers deltagelse i EUs strålevernprogram - EURATOM. Da EURATOM ikke omfattes av EØS-avtalen, mottar ikke norske miljøer som deltar i EURATOM-prosjekter midler direkte fra EU. Norske deltagere i EURATOM-prosjekter kan derfor søke om midler til slik deltagelse fra Norges forskningsråd.

Norske forskningsmiljøer har siden EUs 3. rammeprogram ble iverksatt hatt muligheten til å søke deltagelse i EUs Strålevernprogram. Dette strålevern-programmet er hjemlet separat i EUs Euratom traktat og er derfor ikke omfattet av EØS avtalen. Under 3. rammeprogram ble det imidlertid forhandlet fram en avtale om norsk deltakelse som ble iverksatt mot slutten av perioden, og som ble reforhandlet og videreført for alle de etterfølgende rammeprogram. Avtalen åpner for norsk deltakelse, etter søknader på prosjekt til prosjekt basis. Fra og med 5. rammeprogram har Norge blitt betraktet som tredjeland, og gis derved anledning til å delta på prosjekt til prosjekt basis under forutsetning av at aktiviteten ikke dekkes av EU-midler.
 

Norske forskningsmiljøer gis anledning til å delta i EURATOM-programmet innenfor rammene av 5 millioner kroner årlig (tidligere har rammene vært 6 millioner kroner årlig). De ansvarlige departementer (Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet) bidrar hver med 1 millioner kroner årlig. Ordningen gjelder prosjekter innenfor Radiation Protection (Strålevern) og Management of radioactive waste (Avfallshåndtering). En million kroner årlig er øremerket avfallshåndtering. Norges forskningsråd har gjennom særskilte bevilgninger fra de ansvarlige departementer ansvar for søknadsbehandlingen, oppfølging av prosjektene og sluttrapportering.
 

Publisert:
23.06.2004
Sist oppdatert:
04.01.2016