Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

SFI-forum

SFI-forum er en møteplass mellom senterlederne og de administrative ledere ved Sentrene for forskningsdrevet innovasjon, vertsinstitusjonene og Forskningsrådet. Hensikten er at SFI-forum skal være en møteplass der man kan kommunisere med hverandre, utveksle erfaringer og holde kontakt om ulike spørsmål som vedrører sentrene.

Viktige spørsmål som kan belyses under SFI-forum kan være ledelse av sentrene, samarbeidet mellom forskningsmiljøer og brukerpartnere i senteret, forskerrekruttering, internasjonalisering, forskningsformidling og profileringsarbeid, rapportering og evaluering.

 

SFI-forum 2018

SFI-forum 2018 ble gjennomført 17. og 18. april. Dette var første gang arrangementet ble holdt over to dager. På det meste var vel 100 deltakere fra alle de 24 SFI-ene, vertsinstitusjonene, Forskningsrådet og inviterte foredragsholdere samlet i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Hovedtema for samlingen var evalueringen av SFI-ordningen og oppfølgingen av denne. Det var egne sesjoner om innovasjon og kommersialisering, om internasjonalisering og om SFI-ordningen og offentlig sektor. Den internasjonale sesjonen hadde hovedvekt på mulighetene i siste del av H2020. Andre tema på SFI-forum 2018 var midtveisevalueringen av SFI-III og avslutning og sluttrapportering for SFI-II. Mange av sentrene bidro med innlegg, kommentarer og erfaringer gjennom de to dagene.

 Program for SFI-forum 2018 med presentasjoner.

 

SFI-forum 2017

SFI-forum 2017 ble avholdt 27. april i Forskningsrådets lokaler på Lysaker. Arrangementet samlet nesten 90 deltakere fra alle de 24 SFI-ene, vertsinstitusjonene, Forskningsrådet og inviterte gjester og foredragsholdere.

Blant årets temaer var en presentasjon av Regjeringens nye industrimelding, kommunikasjon i SFI, kommersialisering av resultater fra forskningen og evalueringen av SFI-ordningen. Mange av sentrene bidro med kommentarer og erfaringer under de enkelte punktene.  

Program for SFI-forum 2017 med presentasjoner.

 

SFI-Forum 2016

SFI-forum 2016 ble avholdt 28. april i Forskningsrådets lokaler på Lysaker. Arrangementet samlet ca. 75 deltakere fra alle de 24 SFI-ene, vertsinstitusjonene og Forskningsrådet.

Den røde tråden i denne samlingen var læring og erfaringsutveksling mellom sentrene. Under første del av programmet fortalte fem – til dels svært forskjellige – sentre om sine erfaringer og strategier for industrisamarbeid, implementering og innovasjon. Siste del av møtet hadde fokus på hvordan ulike sentre har lagt opp til samarbeid på aktuelle områder.

Program for SFI-Forum 2016 med presentasjoner.

 

SFI-Forum 2015

SFI-Forum 2015 ble avholdt 18. juni i Forskningsrådets lokaler på Lysaker og samlet i underkant av 70 deltakere fra de sju SFI-II, de 17 SFI-III, vertsinstitusjonene og Forskningsrådet.

Hovedtema denne gangen var:

  • SFI-enes rolle i utdanningen – med innlegg fra NOKUT og NTNU (SIMLab)
  • Patenter som verktøy for SFI – med innlegg fra Patentstyret
  • Erfaringsoverføring fra erfarne til nye sentre – med innlegg fra Norsk Regnesentral og SFI SLRC (lakselus)
  • Orienteringer fra Forskningsrådet om Midtveisevalueringen av SFI-II og statsstøtteregelverket og justerte rutiner for årsplaner og regnskapsrapportering

Program for SFI-Forum 2015 med presentasjoner 

 

SFI-Forum 2014

SFI-Forum 2014 ble avholdt 29. april i Forskningsrådets lokaler i Oslo og samlet ca. 65 deltakere fra alle de 21 SFI-ene, vertsinstitusjonene og Forskningsrådet.
Et gjennomgående tema for denne samlingen var at de første 14 sentrene (SFI-I) går mot avslutning og at det nå er fokus på resultater som sentrene har oppnådd og hvordan disse er nyttiggjort eller gir muligheter for brukerne. Ivaretakelse av immaterielle verdier er en viktig del av dette. Programleder Mattias Lundberg fra VINNOVA presenterte erfaringer fra den svenske ordningen for kompetansesentre med hovedfokus på "long term industrial impact". Flere av postene på programmet bidro ellers til nyttig læring og erfaringsoverføring mellom sentrene.
 

Program for SFI-Forum 2014 med presentasjoner

SFI-Forum 2013

SFI-Forum 2013 ble avholdt 15. mai i Forskningsrådets lokaler i Oslo med vel 70 deltakere fra alle de 21 SFI-ene og fra Forskningsrådet

Tema for møtet var:
- Fra forskning til konkrete innovasjoner
- Forskerskolen for innovasjon (NORSI)
- IVT-fakultetet ved NTNU og SFI
- Informasjon om status for tredje utlysningsrunde av SFI (SFI-III)
- Nærings-ph.d.
- Masteroppgave:Analyser av grupperelasjoner i noen SFI
- Mot Horisont 2020
- Kort informasjon om andre aktuelle SFI-saker

 Program for SFI-Forum 2013 med presentasjoner

SFI-Forum 2012
SFI-Forum 2012 ble avholdt 29. mai i Forskningsrådets lokaler i Oslo med omkring 55 deltakere fra de fleste av de 21 SFI-ene og fra Forskningsrådet.

Tema for møtet var:
­- Første runde SFI avsluttes i 2014 – hvordan ta vare på de investeringer som er gjort?
-­ Introduksjon og framvisning av innslaget om SFI SIMLab på Dicovery Channel Canada.
-­ Presentasjon av «Sea Lice Research Center» - et senter med sterkt politisk og næringsmessig fokus.
-­ SFI «site visit» - hvordan forberede og utnytte dette på beste måte.
­- Samarbeid om felles utfordringer mellom sentre – på tvers av tema, fagområder og institusjoner.
-­ Tanker og ideer om neste SFI-Forum.

Program for SFI-Forum 2012 med presentasjoner

SFI-Forum 2011
SFI-Forum 2011 ble avholdt 20. september i Forskningsrådets lokaler i Oslo med vel 60 deltakere fra de tidligere etablerte sentrene og de nye sentrene samt fra Forskningsrådet.

Hovedtema for møtet var:
- Bedriftenes og andre brukeres deltakelse i SFI
- Erfaringsoverføring fra igangværende til nye SFI
- Kort presentasjon av Center for Service Innovation (CSI) - det første samfunnsvitenskapelige SFI
- Forskningsrådets strategi for innovasjon - med fokus på SFI
- Internasjonalt forskningssamarbeid - generelt og med fokus på SFI
- SFI - rutiner for oppfølging og rapportering (spesielet for de nye sentrene)

Program for SFI-Forum 2011 med presentasjoner

SFI-Forum 2010 
SFI-Forum 2010 ble avholdt 27. mai i Forskningsrådets lokaler i Oslo. Møtet samlet vel 40 deltakere fra sentrene for forskningsdrevet innovasjon, vertsinstitusjonene og Forskningsrådet.

Hovedtema for møtet var:
- Forskning skaper nye muligheter – innovasjon skaper ny virkelighet
- Hva kan vi gjøre for å øke sannsynligheten for at ditt SFI blir en stor suksess og skaper målbar ny virkelighet?
- Informasjon om ordningen med Nærings-ph.d
- Produktive samspill? Noen foreløpige resultater fra en studie av forskningssamarbeid.
- SFI og formidling.
- Midtveisevalueringen for SFI.

Program for SFI-Forum 2010 med presentasjoner

SFI-Forum 2009

SFI-Forum 2009 ble avholdt 1. april i Oslo Kongressenter. Møtet samlet ca. 60 deltakere. Hovedtemaer var:
- Orientering om kompetansesentre i Irland
- Rapport om europeiske kompetansesentre fra CREST Working Group
- Resultat- og effektindikatorer for VINNOVAs kompetansesentre i Sverige
- Opplegg for midtveisevalulering av SFI
- Gruppearbeid om resultatindikatorer
- Innlegg fra noen senter om den internasjonale dimensjonen for SFI.

Program for SFI-Forum 2009 med presentasjoner
 

SFI-Forum 2008

SFI-Forum møttes 3. april 2008 på Edderkoppen Scandic Hotell. Møtet samlet i alt 50 deltakere fra de fjorten sentrene for forskningsderevet innovasjon, vertsinstitusjonene og Forskningsrådet. Hovedtema for møtet var:

- SFIenes rolle i innovasjonssystemet
- Sentrenes bidrag til å realisere universitetets forskningsstrategi,
- IP-rettigheter,
- Rapportering og opplegg for midtveisevalueringen for SFI,
- Erfaringer fra drift av sentre
- Sentrenes kommunikasjon med omverden.

Program for SFI-forum 2008 med presentasjoner

SFI-Forum 2007 

SFI-Forum 2007 ble avholdt 28.mars i Forskningsrådets lokaler. Møtet samlet 40 deltakere fra de fjorten SFIene, vertsinstitusjonene og Forskningsrådet. Hovedtema for møtet var:

- Forventninger til et senter- Balanse mellom langsiktig forskning på      høyt internasjonalt nivå og nyttig kunnskapsgrunnlag for partnerne
- Erfaringer fra start og drift av et senter,
- Suksesskriterier for et SFI

Program for SFI-forum 2007 med presentasjoner

Publisert:
03.12.2008