Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Samarbeid og læring gir merverdi

Årets SFI-forum sto i samarbeidets tegn. En rekke SFI-er delte sine erfaringer om hvordan det gir merverdi for forskningen når man samarbeider og lærer av hverandre. Det handlet både om samarbeid mellom senterpartnere og mellom ulike sentre.

Den årlige møteplassen for blant annet senterledere, vertsinstitusjoner og Forskningsrådet ble arrangert 28. april hos Forskningsrådet på Lysaker, og samlet ca. 75 deltakere til utveksling av nyttige erfaringer og diskusjon rundt spørsmål som vedrører sentrene og ordningen.

Sverre Gulbrandsen-Dahl. Gode møteplasser

Årets røde tråd var altså samarbeid og læring, og derfor var det i all hovedsak sentrene selv som bidro med de faglige innspillene fra talerstolen – med påfølgende friske diskusjoner. Første del av programmet var viet industrisamarbeid, og senterleder Sverre Gulbrandsen-Dahl i nye SFI Manufacturing fortalte at senteret har en ambisjon om å generere en total forskningsportefølje på en milliard kroner i løpet av åtteårsperioden, i tillegg til en lang rekke doktor- og mastergrader.

– Vi er et desentralisert senter med 14 produksjonsbedrifter og fire forskningspartnere i konsortiet, så det har vært viktig å etablere gode møtearenaer. Årlige en-til-en-møter og felles workshoper er viktige virkemidler når vi skal levere et kompetansegrunnlag som gir økt konkurransekraft for norsk produksjonsindustri. Vår minste industrideltaker har tre ansatte, men går likevel inn med penger og ressurser. Da er det viktig at vi kan sortere informasjon og være et brohode ut i samfunnsdebatten på vegne av konsortiet. Vi vil også ta i bruk flere virkemidler. I SFI-aktiviteten legger vi vekt på generiske aktiviteter og kunnskapsdeling, så kan deltakerne ta innovasjon videre i mer fokuserte innovasjonsprosjekter etter hvert.  

Helga Gjeraldstveit. Spin-off-prosjekter

Forskningssjef Helga Gjeraldstveit i IRIS redegjorde for hvordan SFI DrillWell, et av sentrene som er kommet halvveis, har valgt å organisere seg. Teknisk komité, vitenskapelig rådgivningskomité og faglige referansegrupper spiller en aktiv rolle, og hun trakk frem et forutsigbart årshjul med jevnlige møter som en suksessfaktor. 

– Våre industripartnere er ikke alltid enige med hverandre, og har ulike strategier for hvordan produktene skal tas i bruk. Så teorien er å lage spin-off-prosjekter når noe nærmer seg kommersiell bruk. Vi har jevnlige miniseminarer hos oljeselskapene, og et større årlig fellesseminar. Industripartnerne kan også gi karakterer til sentrene og prosjektene via et "scorecard", og kommer det dårlige tilbakemeldinger går vi raskt i dialog.

Magnus Langseth. Kunnskapsformidling

SFI-veteran Magnus Langseth fra NTNU ledet det avsluttede SFI SIMLab, og er nå i gang med SFI CASA som har store norske og internasjonale partnere på laget – både fra industri og offentlig hold. Han delte noen erfaringer om hvilke utfordringer dette kan føre med seg.   

– Det er forskning på høyt internasjonalt nivå som gir innovasjon og gjør oss attraktive for gode studenter. Industrien er ofte mest opptatt av resultater de kan bruke i morgen. Vi må lære dem at vi skal drive forskning på et høyt nivå – så må de selv ta tak i dette for å skape innovasjoner og implementering. Vi skal selvsagt legge forholdene til rette, men det er viktig at industrien tar et ansvar selv. Derfor blir overføring av kunnskap til partnerne så viktig. Det handler for eksempel om gode brukermanualer og om populærvitenskapelig framstilling av resultater. Til dette har vi i CASA ansatt en egen kommunikasjonsrådgiver som kan formidle det vi driver med.

Annita Fjuk. Felles språk

Annita Fjuk fra NHH, Telenor og SFI CSI fremhevet sentrenes rolle som rådgivere for industrideltakerne, og hvordan man kan legge til rette for et enda mer innovativt næringsliv.

– Vi vil øke innovasjonskapabiliteten hos ledende norske tjenesteleverandører. Det er stor verdi i at ulike typer partnere kan samarbeide på tvers – vi skaper en helt ny og tverrfaglig arena for idégenerering og erfaringsutveksling. Da må vi også skape et felles språk, der forskning og forretning kan møtes og forstå hverandre. Jeg tror det vil være et konkurransefortrinn for bedriftene å investere i forskningsbasert innsikt. Bedriftene som lykkes er de som tør å være fremtidsorienterte, ha et langsiktig perspektiv og klarer å håndtere den usikkerheten som alltid ligger i forskning.

Ingrid K. Glad. Sentersamarbeid ga IKT-fyrtårn

I løpet av dagen ble det også presentert inspirerende eksempler på hvordan SFI-er og andre forskningssentre kan samarbeide seg i mellom for å skape synergieffekter. Professor Ingrid K. Glad fra Universitetet i Oslo fortalte for eksempel hvordan de to nye SFI-ene SIRIUS og Big Insight har funnet sammen.

– Sentrene ble unnfanget helt uavhengig av hverandre og har ingen felles partnere, men begge jobber med å grave fram kunnskap fra store og komplekse datamengder. Vi har funnet hverandre i en visjon om å bygge opp et hardtslående norsk forskningsmiljø innenfor datavitenskap. Nå har vi fått i stand et «innovasjonscluster» for dette ved fakultetet, satt i gang flere felles doktorgradsprosjekter, og jobber med nye studieretninger på bachelor- og masternivå. Ikke minst har vi sammen fått tilslag på å etablere BIGMED, et av Forskningsrådets nye IKT-fyrtårn.

– For å få til noe sammen som ikke er planlagt på forhånd, er det viktig med symmetri. Skal man lage nye prosjekter og søke om finansiering sammen, må samarbeidet være faglig relevant og interessant for begge parter. Når begge SFI-ene føler eierskap står vi sterkt, og da vil det også dryppe på de aktivitetene som er planlagt innenfor SFI-ene.

Kai Mjøsund. SFI sentral i innovasjonsstrategien

Kai Mjøsund, Forskningsrådets nye avdelingsdirektør for forskningsdrevet innovasjon, fikk avslutte årets SFI-forum. Han fremholdt hvordan gode samarbeid som dem som ble presentert i løpet av dagen kan gi økt læringseffekt, bidra til nye prosjekter og sentre og være en inngangsport til EUs Horisont 2020-program.

– Forskningsrådets nye innovasjonsstrategi legger vekt på at vi skal styrke evnen til omstilling, bedre samspill og kunnskapsoverføring, og bidra til økt konkurranseevne. Forskningen må i større grad komme samfunnet til nytte, og SFI har en sentral rolle på alle disse punktene.

Se hele programmet og alle presentasjonene på SFI-forums nettsider.

 

Skrevet av:
Nils Ragnar Løvhaug
Publisert:
06.05.2016
Sist oppdatert:
13.09.2016