Gå direkte til innhold

Søknadsbehandling 2011/2012

Norges forskningsråd har utpekt 13 nye sentre for fremragende forskning (SFF) etter en lang og grundig søknadsprosess. Forskningsrådet tok flere nye grep i denne tredje SFF-runden for å sikre at de forskningsmiljøene som kunne bli de beste sentrene for fremragende forskning ble valgt.

Søknader Behandling av søknadene foregikk i to trinn: Trinn 1 av søknadsprosessen var en prekvalifisering av søknadene. 29 søkere gikk videre til trinn 2 i prosessen, og ble invitert av Forskningsrådet til å sende inn en revidert søknad.
Her følger en kort oversikt over prosessen. Fullstendig informasjon finnes i dokumentene i høyremargen.

Trinn 1: Prekvalifisering

Forskningsrådet mottok 139 SFF-søknader innen fristen den 8. juni 2011. Søknadene ble bedømt av et virtuelt ekspertpanel som besto av tre utenlandske fageksperter. Søkerne hadde anledning til å foreslå navn på eksperter som de mente var egnet for å bedømme søknaden. Hvert ekspertpanel vurderte i de aller fleste tilfellene bare én søknad. Panelet utarbeidet en felles uttalelse.

For første gang i Forskningsrådets historie ble det dessuten åpnet for at søkerne kunne lese og kommentere de internasjonale ekspertenes faglige vurdering av søknaden – før det ble avgjort hvilke søknader som skulle gå videre til andre trinn i søknadsprosessen. Forskernes kommentarer har fulgt søknaden hele veien og ble tatt hensyn til i søknadsprosessen. I enkelte tilfelle førte tilbakemeldingene fra søkerne til at det virtuelle panelet reviderte sin uttalelse.

Forskningsrådet etablerte tre internasjonale fagkomiteer, som hadde som hovedoppgave å plukke ut 5-10 søknader som de mente burde gå videre til den endelige søknadsbehandlingen. De tre fagkomiteene var innenfor naturvitenskap/teknologi, biovitenskap og humaniora/samfunnsvitenskap. Hver fagkomité hadde fem medlemmer (se oversikt over panelmedlemmene i høyre marg).

Fagkomiteene baserte sin vurdering på søknaden, paneluttalelsen og eventuelle kommentarer fra søker. Den 16. mai 2012 besluttet SFF-utvalget (se oversikt over medlemmene i høyre marg), nedsatt av Forskningsrådets hovedstyre, at 29 søkere skulle gå videre til trinn 2.

Trinn 2: Endelig søknadsbehandling

Fristen for å sende inn endelig søknad var 22. august 2012. De endelige søknadene ble vurdert av tre internasjonale fageksperter i et virtuelt panel. Der det var mulig, ble det benyttet det samme ekspertpanelet som i prekvalifiseringen.

En internasjonal vitenskapelig komité, med syv medlemmer delvis valgt fra de tre fagkomiteene som ble benyttet i prekvalifiseringen, gjorde deretter en vurdering av alle de inviterte søknadene i trinn 2. Denne samlede vurderingen ble gjort på basis av:

  • revidert søknad
  • uttalelse fra ekspertpanel
  • intervju med senterlederkandidat
  • komiteens egen vurdering

Komiteen utarbeidet en samlet, rangert liste over SFF-søknadene.

Tildelingskriterier: En totalvurdering

Da SFF-søknadene ble vurdert av ekspertpanelene i trinn 2, ble det gitt en utfyllende vurdering, karakterer på en rekke delmomenter, og en samlet karakter. Siden ekspertpanelene stort sett vurderte bare én søknad hver, var det forskjell på hvor strengt de ulike søknadene har blitt vurdert. Den internasjonale vitenskapelige komiteen som vurderte alle SFF- søknadene, og som så hele bildet, foretok en rangering etter å ha sammenlignet søknadene med hverandre og gjort en totalvurdering.

Faglig kvalitet på den planlagte forskingen og på de vitenskapelige ansatte ved senteret har vært det viktigste vurderingskriteriet av SFF-søknadene. Men det er ikke det eneste kriteriet. Fagkomiteene har også lagt vekt på

  • merverdi ved senterdannelse
  • nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • etikk
  • miljøkonsekvenser
  • kjønnsbalanse
  • rekruttering

Se alle vurderingskriteriene i dokumentet ‘Informasjon til søkere’ i høyre marg.
Søknadsresultat: 13 nye SFF fra 2013

Forskningsrådets SFF-utvalg (se høyre marg), som besto av representanter fra Forskningsrådets styrende organer, tok den endelige beslutningen om hvilke søkere som skulle få SFF-bevilgning fra 2013. Beslutningen ble tatt 9. november 2012. Alle søkerne har fått tilsendt brev med begrunnelse for hvorfor de fikk avslag på sin SFF-søknad eller hvorfor søknaden ble innvilget.

Publisert:
03.01.2011
Sist oppdatert:
31.10.2016