Gå direkte til innhold

Ny policy for forskerrekruttering skal øke samspill og internasjonal mobilitet

Forskningsrådet har laget ny policy for rekruttering til forskning. Policyen skal øke samspillet mellom akademia og arbeidslivet og gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring.

– Overføring av kunnskap er selve kjernen i fremtidens kunnskapssamfunn. For å få til kunnskapsdeling må akademia, næringslivet og arbeidslivet spille godt sammen. Det må være en god kobling mellom forskerutdanningen og arbeidslivets behov. Samtidig må vi legge forholdene best mulig til rette for å gjøre en forskerkarriere attraktiv, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

Å gjøre forskerkarrieren attraktiv er et hovedmål i Forskningsrådets nye policy for rekruttering til forskning. (Foto: Shutterstock)

Policyen tydeliggjør Forskningsrådets rolle for rekruttering til forskning, og understreker at hovedansvaret for rekruttering og karriereløp ligger hos forskningsinstitusjonene. Forskningsrådet har utarbeidet policyen i tett dialog med sektoren. Policyen har tre overordnede mål for Forskningsrådets bidrag: Styrke kvaliteten i forskerkvalifiseringen, sikre kapasitet i forskerkvalifiseringen, og gjøre forskerkarrieren attraktiv.

En attraktiv forskerkarriere

For talentfulle studenter er en forskerkarriere en av mange mulige karriereveier. For å gjøre det mulig for lovende studenter å starte forskerutdanningen tidlig vil Forskningsrådet støtte tiltak som kan koble studenter opp mot institusjonenes forskningsaktiviteter. Rådet vil også ta i bruk søknadstypen Unge forskertalenter i flere av sine programmer. Ordningen gir spesielt talentfulle forskere mulighet til å utvikle egne forskergrupper noen år etter endt doktorgrad.

Mer samspill

En selvstendig forskerkarriere styrkes gjennom mobilitet mellom institusjoner, sektorer og land. Forskningsrådet vil bidra til økt samspill med andre deler av arbeidslivet i doktorgradsutdanningen ved å styrke nærings-ph.d og offentlig sektor-ph.d. Mange av de øvrige stipendiatstillingene finansiert av Forskningsrådet inngår også i samarbeidsprosjekter med næringsliv og det offentlige. Slik blir yrkesmuligheter utenfor akademia synliggjort. Forskningsrådet vil også videreutvikle nasjonale forskerskoler for å styrke forskerutdanningens kvalitet og relevans for arbeidslivet utenfor akademia.

Forskningsrådet ønsker å gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) Økt internasjonal mobilitet

For mange unge forskere kan internasjonal erfaring gi nye perspektiver og øke deres faglige selvstendighet.

– Internasjonal erfaring og internasjonale nettverk kan være avgjørende i unge forskeres utvikling. Derfor er mobilitet en viktig faktor i en forskerkarriere. Nå innfører vi flere nye tiltak for å stimulere til mer internasjonal mobilitet blant unge forskere, sier Hallén.

I utlysninger fra og med 2017 skal postdoktorer med finansiering fra Forskningsrådet tilbys 3-12 måneders forlengelse av stipendperioden ved forskningsopphold i utlandet. Fra da av kan også forskningsrådsfinansierte doktorgradsstipendiater og postdoktorer søke om utenlandsstipend. Det vil også legges bedre til rette for utenlandsopphold for kvinner og menn med omsorgsansvar og deres partnere.

Tydeligere bruk av postdoktorstillingen

De senere årene har det vært en sterk vekst i antallet postdoktorer ved forskningsinstitusjonene. Ifølge en analyse fra NIFU er bare en fjerdedel av postdoktorene i fast vitenskapelig stilling i akademia etter fem-seks år.

Les mer om NIFUs analyse: Trangt nåløye for postdoktorer

– Et postdoktorstipend bør primært være et kvalifiseringsløp til en akademisk karriere. Det bør derfor være et rimelig forhold mellom hvor mange som går inn i et postdoktorløp og hvor mange som kan ansettes i fast vitenskapelig stilling i akademia. En mer strategisk bruk av postdoktorstillingen vil gjøre en fremtidig forskerkarriere mer forutsigbar og attraktiv. Vi vil derfor gå i dialog med institusjonene om behovet for postdoktorstillinger, utdyper Hallén.

Forskningsrådet vil nå stille krav om utviklingsplan og faglig rådgiving for postdoktorstipendiaten i avtale med gradsgivende institusjon.

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
22.06.2016
Sist oppdatert:
13.09.2016