Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om SAMKUL

Dagens samfunnsutvikling preges av raske, omfattende og globale endringsprosesser. Vi står overfor store samfunnsutfordringer på områder som natur, miljø og klima, mat, energi, nye teknologier, migrasjon, terror, krig og konflikt, sosial ulikhet, demokratiutvikling, likestilling og mangfold, velferd og helse.

For å gjøre samfunnet bedre i stand til å møte de store samfunnsutfordringene og mulighetene som følger av dette, er det behov for et utvidet kunnskapsgrunnlag, også om de kulturelle forutsetningene for samfunnsutviklingen. Ambisjonen til SAMKUL-programmet er å frambringe kunnskap som kan supplere og utfordre eksisterende kunnskapsregimer, og bidra med nye perspektiver og innsikter på viktige samfunnsområder. Forskningens samfunnsrelevans er med andre ord sentralt i programmet.

Tematiske prioriteringer

Forskningen i SAMKUL vil i perioden 2016 til 2020 rettes inn mot å belyse samfunnsutfordringer på følgende områder:

  • Menneske og natur
  • Teknologi og materielle omgivelser
  • Kunnskap, velferd og økonomi

SAMKUL skal gjennom forskning av høy kvalitet bidra til å forklare og forstå de kulturelle forutsetninger for samfunnsutviklingen og samfunnsutfordringene gjennom å analysere deres historiske, språklige, kommunikative, religiøse, etiske, normative og estetiske dimensjoner.

Ulike fag- og kunnskapsregimer stiller ulike typer spørsmål til, og gir ulike svar på, store samfunnsutfordringer. Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning utfyller andre fagområders kunnskap og praksis blant annet gjennom bidrag til samfunnets og menneskenes selvforståelse. Et utgangspunkt for SAMKUL er at det særlig innenfor humaniora er et potensial for kunnskap som kan utvide forståelsen av samfunn og samfunnsutvikling. Analyse og forståelse av de komplekse samfunnsutfordringene må samtidig møtes med tverr- og flerfaglig forskningssamarbeid over fakultetsgrensene – der dette er relevant og nødvendig for å danne ny kunnskap.

Programmet vil i hovedsak finansiere forskerprosjekter, men vil også vurdere å utlyse midler til forskernettverk. SAMKUL vil på ulike vis bidra til fellesutlysninger mellom flere av Forskningsrådets programmer, for å stimulere til økt bruk av humaniora og samfunnsvitenskap på forskningsfelt hvor disse fagområdene har vært lite til stede. Programmet vil også være aktivt når det gjelder møteplasser og annen utadrettet virksomhet overfor interessenter, beslutningstakere og allmennheten, både i egen regi og via prosjektene som finansieres.

Løpende program

SAMKUL er definert som et løpende program, det vil si at Forskningsrådet også etter 2020 vil ha en innsats på kulturforskningsområdet, og av en viss størrelse.  Målsettinger og tematiske prioriteringer kan da være annerledes enn de som gjelder for inneværende programplanperiode 2016 til 2020.

Se  SAMKUL Programplan 2016-2020 PDF - 839 KB for mer om de overordnede tematiske og strategiske prioriteringene.

Budsjett

SAMKUL-programmet finansieres hovedsakelig med midler fra Kunnskapsdepartementet. For 2016 og framover budsjetteres det med 40 mill. kr fra KDs post Strategiske satsinger, samt 5,5 mill. kr fra Kulturdepartementet. 1,5 mill. kr i årlige inntekter kommer Kommunal- og moderniseringsdepartementet, øremerket forskning på nasjonale minoriteter i Norge – et ansvar som Forskningsrådet har lagt til SAMKUL. For hele den opprinnelige tiårige programperioden fra 2011 til 2020 er totalbudsjettet på om lag 400 mill. kr.

Relaterte programmer

Etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter ved bio-, nano- og navroteknologi (ELSA)
JPI - Kulturarv og globale endringer (JPICH)
Kultur- og mediesektoren (KULMEDIA)
Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar (SAMANSVAR)
Velferd, Arbeidsliv og migrasjon (VAM)

 

 

 

 

 

 

Publisert:
10.02.2011