Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Oppdatert: SAMKUL-utlysninger 2017-2019

SAMKUL lyser ut 54 mill. kr til nye forskerprosjekter med frist 22.11.2017. Temaområdet "Menneske og natur" vil bli prioritert i søknadsbehandlingen. Det vil bli utlyst nettverksmidler i 2018 og forskningsmidler i 2019, hvor Teknologi og materielle omgivelser prioriteres.

SAMKUL vil i årene framover ha hyppigere utlysninger av forskningsmidler enn hittil, om lag hver 15. måned. Dette medfører bl.a. at den økonomiske rammen for hver hovedutlysning vil bli mindre enn tidligere – i underkant av 50 mill. kr. Uten å avskjære mulighetene for søknader innenfor hele bredden av SAMKULs prioriterte temaområder og perspektiver, vil programstyret prioritere visse tematiske områder i hver utlysning framover. En fellesnevner uansett tema vil være at prosjektsøknadene demonstrerer sin relevans for aktuelle samfunnsutfordringer og viser hvordan forskningen kan bidra til å belyse, forstå eller forklare disse.

Tematiske prioriteringer i 2017-utlysningen

I den kommende utlysningen vil søknader innenfor programplanens område 4.2.1 Menneske og natur bli prioritert. Dette området berører mange samfunnsutfordringer, og et kulturperspektiv er nødvendig for å kunne forstå og håndtere disse. SAMKUL ønsker forskning som belyser de kulturelle forutsetningene for våre forhold til naturen, både til vår egen natur og til våre naturomgivelser:

Den enorme utviklingen i kunnskap om menneskenes fysiske og mentale egenskaper skaper nye muligheter for å påvirke, endre og behandle, og er også med å påvirke vår forståelse av hva det er å være menneske. Dette reiser igjen utfordringer knyttet til hvordan vi som samfunn og individer forholder oss til kropp, helse og sunnhet, sykdom, livskvalitet, aldring og funksjonsvariasjon – kulturelt, verdimessig og praktisk. Også vårt naturlige miljø gjennomgår store endringer som følge av menneskelig påvirkning, og dermed endres også våre egne livsbetingelser. Vi står overfor store utfordringer i form av blant annet klimaendringer, forurensning, redusert artsmangfold, press på matproduksjon, ressurstilgang og -fordeling – og nye muligheter for å utnytte naturen gjennom ny viten og avansert teknologi.

  • 22.9.17: Utlysningen er nå publisert – klikk her

Andre prioriteringer og føringer

Endelig utlysningstekst vil bli publisert medio september 2017. Det er kun søknadstypen forskerprosjekter som vil bli utlyst høsten 2017, og maksimum søknadsbeløp vil være ni mill. kr. Som nevnt vil den økonomiske rammen bli langt lavere enn tidligere utlysninger, og færre prosjekter vil dermed bli innvilget.

Programstyret vil legge vekt på relevans og formidling, og godt nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Fler- og tverrfaglighet vil ofte være fruktbart i SAMKUL-forskningen, uten at dette er et krav til alle prosjekter. I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Til orientering vil SAMKULs programplan i september/oktober bli justert. I hovedsak beholdes målformuleringene i kapittel 3, beskrivelsene av SAMKUL-perspektivet og de tematisk prioriterte forskningsområdene i kapittel 4.

Utlysning vinter 2019: Teknologi og materielle omgivelser

Neste hovedutlysning av forskningsmidler i SAMKUL-regi vil trolig ha søknadsfrist 13. februar 2019. Foreløpig ramme er 48 mill. kr, og forskerprosjekter vil trolig bli den dominerende søknadstypen. I denne utlysningen vil forskning innenfor SAMKUL-området Teknologi og materielle omgivelser bli prioritert.

Også i 2020 vil SAMKUL lyse ut forskningsmidler. Utlysningen vil ha en økonomisk ramme på 48. mill. kr. Søknadsfrist vil trolig bli i september eller i oktober 2020. Tematiske og andre prioriteringer er ikke bestemt pr. august 2017.

Nettverksutlysning vår 2018

SAMKUL planlegger en utlysning av midler til forksernettverk på samme tema, Teknologi og materielle omgivelser, i samarbeid med programmet IKT og digital innovasjon (IKTPLUSS). Søknadsfrist blir 14.2.2018. Forskernettverk er mindre tildelinger, gjerne inntil 250 000 kr, hvor programstyret legger stor vekt på internasjonalt samarbeid og tverrfaglighet, uten at disse og andre føringer er bestemt i detalj per oktober. Utlysningen vil bli publisert ca. 1.12.2017.

 

SAMKUL planlegger en utlysning av midler til forskernettverk på samme tema, Teknologi og materielle omgivelser. Søknadsfrist vil trolig bli 25. april 2018. Forskernettverk er mindre tildelinger, gjerne inntil 250 000 kr, og hvor programstyret legger stor vekt på internasjonalt samarbeid og tverrfaglighet, uten at disse og andre føringer er bestemt i detalj per juni 2017.

Skrevet av:
Tor Lunde Larsen Spesialrådgiver 22 03 73 44 tll@forskningsradet.no
Publisert:
07.06.2017
Sist oppdatert:
30.10.2017