Gå direkte til innhold

SAMKUL-midler til ekstra formidling: Endringer i utlysningen

Siden seint i 2014 har SAMKULs forskningsprosjekter kunnet søke om midler til "ekstraordinær" formidling. Den løpende utlysningen er nå noe endret, blant annet ved at maksimum søknadsbeløp er satt til 500 000 kr.

Et mål med SAMKUL er at kulturforskningen skal bidra til en bred kunnskapsbase for samfunnsmessige veivalg. Programmet skal "styrke kommunikasjonen med og mellom forskere fra ulike fagområder, brukere og interessenter, herunder politiske myndigheter og forvaltningen, interesseorganisasjoner, arbeids- og næringsliv, medier og sivilsamfunnet", heter det i programplanen.

Legge til rette for prosjektenes formidling

Forskerne og forskningsinstitusjonene har hovedansvaret for å kommunisere og formidle fra forskningen, mens programmets oppgave er å stimulere og legge til rette for en aktiv formidling fra prosjektene. Programmet har derfor siden seint i 2014 hatt en løpende utlysning av midler til ekstraordinær formidling i regi av pågående forskningsprosjekter – ut over det som allerede er nedfelt i prosjektenes formidlingsplaner. Slike ekstra tiltak kan være utstillinger av forskjellig slag, bøker og bokserier, TV- og andre filmer, konferanser og møteserier, kurs o.a. Det sentrale er at de nye formidlingstiltakene som skal kunne støttes er av en viss størrelse og omfang, og viser forskningens resultater og relevans, og at forskningen når bredt ut og/eller til mer definerte målgrupper og at formidlingstiltakene er tilgjengelig over tid.

Redusert beløpsgrense for formidlingstiltak

Etter en gjennomgang av ordningen og de formidlingstiltakene som er finansiert, vedtok programstyret enkelte endringer i den løpende utlysningen. Maksimum søknadsbeløp er nå satt til 500 000 kr, mot tidligere 750 000 kr. Med stadig flere forskningsprosjekter i SAMKUL-porteføljen er det viktig at mange får muligheten til å tenke ut gode og kreative kommunikasjons- og formidlingstiltak ut over "standard formidling".  Det er nå også en sterkere oppfordring til samfinansiering av formidlingstiltakene, i tillegg til andre mindre endringer i utlysningsteksten, jf. revidert utlysning publisert 2. juni 2017. Prosjektene må søke ekstramidler til formidling innenfor prosjektperioden.

Hva er bevilget hittil?

Pr 1. juni 2017 er det bevilget 7,5 mill. kr til 17 ekstra formidlingstiltak i regi av like mange prosjekter. Det vil si at halvparten av SAMKULs 35 forskningsprosjekter har fått støtte til slike ekstra-tiltak, men samtidig startet elleve av prosjektene først på tampen av 2016, og har altså akkurat startet opp.

Midlene har hittil blant annet gått til fire dokumentarfilmer i TV-kvalitet (én hadde premiere i fjor, tre følger i 2017) tre større utstillinger, en håndfull formidlingspakker (konferanser, seminarrekker, videofilmer, blogger, podcasts, mindre utstillinger mm.) og tre bokprosjekter. I tillegg har to forskningsprosjekter i avslutningsfasen fått anledning til å bruke gjenværende midler til nye bokprosjekter. Programstyret avsatte opprinnelig sju mill. kr til satsingen på formidling, og vedtok i november 2016 å sette av ytterligere fem mill. kr til dette. Av dette gjenstår ca. 4,5 mill. kr pr. 1. juni.

Mer om de enkelte formidlingsprosjektene finnes i Prosjektbanken.

Skrevet av:
Tor Lunde Larsen Spesialrådgiver 22 03 73 44 tll@forskningsradet.no
Publisert:
06.06.2017
Sist oppdatert:
06.06.2017