Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

15 prosjekter får SAMKUL-midler

Forskningsrådet gir til sammen vel 100 millioner kroner til 15 prosjekter i programmet Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger - SAMKUL.

Foto: Bård Gudim Arvid Hallén

– SAMKUL er et av Forskningsrådets sentrale satsingsområder. Med globale, teknologiske og sosiale omveltninger endrer samfunnet seg og gir oss nye utfordringer. Kunnskap om de kulturelle forutsetningene vil være avgjørende for å møte dette. Vi ser med forventning frem til solide forskningsmiljøers bidrag på viktige felt som kulturmøter, religiøst mangfold, klima og nordområdene, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

Trangt nåløye

Forskningsrådet er godt fornøyd med nivået og bredden på SAMKUL-søknadene. Det kom inn 138 søknader med totalt søkt beløp på om lag en milliard kroner. Prosjektene er først vurdert av paneler med internasjonale eksperter før programstyret har foretatt endelig tildeling. 11 forskerprosjekter og 4 postdoktorprosjekter får til sammen vel 100 millioner kroner over tre til fire år.

Vitenskapelig kvalitet og relevans i forhold til programmets mål har vært hovedkriteriene for tildeling. I tillegg har programstyret blant annet lagt vekt på prosjektenes gjennomførbarhet og at de til sammen danner en bred og variert prosjektportefølje. Det var mange prosjekter med høy kvalitet og god programrelevans som ikke nådde opp i den svært harde konkurransen.

Foto: Agnethe Weisser Petter Aaslestad (Foto: Agnethe Weisser )

Stor bredde i prosjektene

– Vi er glade for at vi fikk inn så mange gode søknader som har videreutviklet tenkningen i programplanen. Prosjektene som får støtte vil gi oss ny kunnskap innenfor de fleste av områdene i planen. Vi ser også en interessant utvikling der forskere i større grad arbeider på tvers av etablerte fag- og forskningsfelt, sier leder av SAMKULs programstyre professor Petter Aaslestad.

Følgende 11 forskerprosjekter får midler:


Linguistic representations of climate change discourse and their individual and collective interpretations

Lingvistisk studie av i hvor stor grad og på hvilken måte språk har betydning for våre handlinger i klimaspørsmålet. Hypotesen er at språklig framstilling påvirker hvordan vi assosierer og aktiverer vår kunnskap, og derigjennom hvilken konklusjon vi kommer til i en sak. Ved hjelp av språkanalyse, spørreundersøkelser og psykologiske eksperimenter skal dette tverrvitenskapelige prosjektet bidra til økt kunnskap om fortolkning av klimaendringer.
Prosjektleder: professor Kjersti Fløttum, Universitetet i Bergen
Les mer på UiBs nettsider

Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near East

Handelsmenn, misjonærer, soldater og administratorer har beveget seg på tvers av kulturer siden antikken. Slik har de vært agenter for kulturell kontakt og endring. Gjennom studier av tverrkulturelle nettverk i Midtøstens tidlige historie vil prosjektet gi en nødvendig bakgrunn for å forstå tilsvarende prosesser senere i historien og i dag.
Prosjektleder: postdoktor Eivind Heldaas Seland, Universitetet i Bergen

Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource

Økende religiøst mangfold bidrar til at ritualer blir en viktig kulturell drivkraft for sosial endring i dagens samfunn. Fungerer ritualer bare mobiliserende for sosial endring eller er de også med på å forme hvordan samfunnet endrer seg? Prosjektets hypotese er at ritualer kan være et viktig bidrag til en demokratisk prosess som omformer samfunnet og legger grunnlaget for å takle lokale og globale kriser.
Prosjektleder: professor Jone Salomonsen, Universitetet i Oslo
Les mer på UiOs nettsider

The Cultural Logic of Facts and Figures: Objectification, Measurement and Standardization as Social Processes

Prosjektets utgangspunkt er at det å måle, kvantifisere og standardisere ikke bare er å organisere gitte størrelser, men er med på å skape vår virkelighet. Viljen til å kvantifisere er et grunnleggende kulturelt premiss i vårt samfunn. Gjennom studier av bl.a. statistikk, økonomi, biomedisin og kunst er målet å vise hvordan målbarhet og standardisering former praksis på ulike områder, og samfunnet som helhet.
Prosjektleder: førsteamanuensis Tord Larsen, NTNU

In Food We Trust? Technologies of Governance in Industrialized Food Systems

Produksjon, transport og forbruk av mat har forandret seg dramatisk det siste århundret. Dagens industrialiserte matproduksjon er blitt integrert i hverdagslivet og må baseres på matsikkerhet og forbrukertillit. For å forklare de kulturelle forutsetningene for denne utviklingen vil prosjektet kombinere studier av teknologi og vitenskap med historiske studier.
Prosjektleder: professor Per Østby, NTNU

Mirror, mirror on the wall, who's most powerful of them all? Gender as a symbolic and social structure in organizations

Selv om Norden ligger på topp i internasjonale likestillingsmålinger er det fortsatt et klart flertall av menn i ledelsen av viktige maktinstitusjoner i samfunnet. Prosjektet skal studere de kulturelle mekanismene som fremmer og hemmer integrasjonen av kvinner i innflytelsesrike sektorer som militæret, finans- og oljesektoren. Hvilke symbolske konstruksjoner av lederskap og kjønn finner sted og hvordan henger de sammen med maktforholdene mellom kjønnene?
Prosjektleder: førsteamanuensis Agnes Bolsø, NTNU

Negotiating Values: Collective Identities and Resilience after 22/7

22. juli har tvunget det norske samfunnet til å tenke nytt om sosiale verdier. Prosjektet skal analysere hvordan demokrati, likhet, frihet, rettferdighet, åpenhet, ansvar og solidaritet er blitt behandlet i offentligheten og hvordan disse kjerneverdiene former vår kollektive identitet. På hvilken måte påvirkes den sosiale utviklingen av samspillet mellom verdier, kollektive identiteter og vår evne til å bearbeide dramatiske hendelser.
Prosjektleder: seniorforsker Henrik Syse, Institutt for fredsforskning (PRIO)
Les mer på PRIOs nettsider

Future North

Prosjektets utgangspunkt er at landskapet både er formende for og et resultat av kulturell og sosial utvikling. Det arktiske landskapet er i så måte et unikt laboratorium for å studere landskapsendring i takt med endringer i produksjon, naturutnyttelse, infrastruktur og klima. Fra et tverrvitenskapelig perspektiv skal prosjektet både studere forholdet mellom mennesker og deres omgivelser, og betydningen av sosial handling i utviklingen av landskapet i nord.
Prosjektleder: førsteamanuensis Janike Kampevold Larsen, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Les mer på Arkitekthøgskolens nettsider

The relational politics of aesthetics: Negotiating relations between art and society through cultural policy

Kulturpolitikk kan forstås som en oversettelse av estetiske verdier til politiske, økonomiske eller demokratiske verdier. I casestudier fra musikkfeltet vil prosjektet både studere hvordan denne oversettelsesprosessen foregår i praksis og hvordan den endrer seg over tid.
Prosjektleder: forsker Ole Marius Hylland, Telemarksforskning
Les mer på Telemarksforsknings nettsider

Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land

Jordbruksland er en avgjørende, men begrenset global ressurs. Prosjektet skal studere hvordan kultur, verdier, etikk og politikk påvirker forvaltningen av jordbruksland både i nær fortid, i dag og i fremtiden. Prosjektet baserer seg på studier av de naturbaserte økonomiene i Norge, Australia og Canada, og vil også undersøke pensjonsfondets investeringer i jordbruksland i utlandet.
Prosjektleder: seniorforsker Hilde Bjørkhaug, Norsk senter for bygdeforskning
Les mer på Bygdeforsknings nettsider

From racial typology to DNA sequencing : 'Race' and 'ethnicity' and the science of human genetic variation 1945-2012

Genforskning produserer store mengder data som blant annet baserer seg på etnisk og rasemessig definerte befolkningsgrupper. Dette gir store muligheter for sosial utvikling, men reiser mange etiske og politiske spørsmål. Prosjektet vil studere sosiale, kulturelle, teknologiske og vitenskapelige aspekter av begrepene etnisitet og rase i fysisk antropologi og genforskning fra 1945 til i dag.
Prosjektleder: postdoktor Jon Røyne Kyllingstad, Norsk Teknisk Museum

Følgende fire postdoktorprosjekter får midler:
 

Trajectories of neurasthenia: negotiating nature and culture within medical practices

Det pågår en debatt om tilstanden ME er en lidelse som kan forklares somatisk eller psykologisk. Gjennom studier av neurastheni, eller nervesvakhet, som var en svært utbredt diagnose i Vesten rundt år 1900, vil prosjektet gi ny kunnskap om de historiske forutsetningene for økningen av tilstander som medisinen har problemer med å forklare.
Kristine Lillestøl, Universitetet i Oslo

Opéra-comique: secularization, commercialization and mass-culture

Den franske sjangeren operakomikk var et dominerende kulturelt fenomen på 1700-tallet, men ble lenge ansett for uinteressant å studere. Prosjektet vil studere sjangerens rolle i utviklingen av en ny musikk-kultur gjennom sekularisering, kommersialisering og innføring av massekulturell kommunikasjon på 1700-tallet, og vise hvordan musikk kan spille en viktig rolle i samfunnsmessig endring.
Martin Wåhlberg, NTNU

Trust as a precondition for socio-economic development: what can we learn from the case of Brazil?

Det er allment akseptert at økonomien i et samfunn er avhengig av et visst nivå av tillit for å fungere. I følge rådende økonomisk ideologi er økonomien tilsynelatende avhengig av ulikhet for å fremme vekst. Ved å studere de kulturelle betingelsene for Brasils økonomiske vekst vil prosjektet gi ny kunnskap om forholdet mellom tillit og økonomi som er relevant for den økonomiske krisen i Europa.
Margit Ystanes, Universitetet i Bergen

Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway

Studier av DNA og oksygenisotoper fra skjeletter fra fire gravplasser vil gi ny kunnskap om sammensetningen av befolkningen i Norge under og etter middelalderen. Ved å bestemme deres geografiske og genetiske opprinnelse vil man få et klarere bilde av den førmoderne immigrasjonen til Norge.
Stian Hamre, Universitetet i Bergen
 

Dette er SAMKUL

Forskningsrådets program Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger skal utvikle kunnskap om menneskers forhold til sine omgivelser ved å se på hvordan tenkning og handling knyttet til natur, teknologi, språk, kulturelt mangfold, religion, media og økonomi endres.

Et sentralt mål er å bidra til et utvidet kunnskapsgrunnlag for samfunnsmessige veivalg.

 

 

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no

Kommentarer

Lena Moen: Støtt Fluge og Mellas forskningsprosjekt om ME medisin.
27.11.2012
Det er en sterkt ønske om at Fluge og Mella får sine 13 mill, som de trenger til å forske på kreftmedisinen som kan bedre helsen til ME pasientene. ME er ikke psykisk, men nevrologisk sykdom. Hjelp ME pasientene til å komme ut av smertehelvete. Ikke kast bort forskningspenger på noe som kan gjøre ME pasientene sykere. Dette har de fleste tro på. Sterkt ønske at pengene Fluge og Mella trenger blir invilget.
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
27.11.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016