Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Daniel Rogstad Aamodt og Kenneth Laupstad

Daniel og Kenneth har forsket på stillehavsøsters og flatøsters i Egersundsområdet.

(Foto: Thomas Keilman) Tittel: Østers i Egersundsområdet

Av: Daniel Rogstad Aamodt, (15 år) og Kenneth Laupstad, (15 år) fra Egersund

Skole: Samfundets skole i Egersund

Pris: Tredjepris i klassen for ungdomsskolen

Juryens vurdering

Arbeidet har hatt som mål å registrere forekomster av stillehavsøsters og flatøsters i Egersundsområdet. Den introduserte og svartelistede arten stillehavsøsters ble første gang påvist i området i 2010, og de to unge forskerne følger opp tidligere rapporter og påviser nye forekomster i området. De stiller flere gode forskningsspørsmål: (1) hvordan har stillehavsøsters og flatøsters utviklet seg i Egersundsområdet siden 2010, (2) hvor hurtig vokser individer av stillehavsøsters, (3) er det tegn som tyder på at de formerer seg i området og sist men ikke minst, (4) hvilke konsekvenser kan en økt bestand av stillehavsøsters ha for livet i havet omkring Egersund og for bruk av strandsonen i rekreasjonsøyemed.

De gjør registreringer med vannkikkert, rive og kaste-rive fra land og båt i tillegg til at læreren til elevene har vært engasjert som dykker for å kunne følge opp tidligere registrerte forekomster av stillehavsøsters og flatøsters i området. En viktig observasjon er at ulike aldersklasser av både stillehavsøsters og flatøsters kan opptre side om side i samme område og på samme dyp, men at stillehavsøsters foretrekker den øvre delen av strandsonen ned til ½ meters dyp, mens flatøsters også forekommer på dypere vann.

Juryen uttaler: Arbeidet representerer et stykke selvstendig forskningsarbeid hvor resultatene er godt diskutert opp mot tilgjengelige rapporter fra det aktuelle geografiske området. Juryen har derfor funnet å ville premiere arbeidet med en 3. pris i klasse for ungdomskolen i årets konkurranse

Sammendrag:

I denne oppgaven har vi arbeidet med biologien til stillehavsøsters, Crassostrea gigas og den europeiske flatøstersen, Ostrea edulis.

Stillehavsøsters Crassostrea gigas, kommer opprinnelig fra Asia, men er fraktet til mange områder i verden for å dyrkes. Derfra har den spredd seg til nærliggende områder. Etter 2002 har det vært en sterk økning i bestanden i Vadehavet. Fra 2006 har det vært registrert store mengder stillehavsøsters langs den svenske vestkysten, og i 2007 har den også blitt påvist mange steder i Sør-Norge. Stillehavsøster er en "svartlistet fremmed art". I 2010 ble stillehavsøsters registrert for første gang på Eigerøy. Senere er den registrert flere steder i Egersundsområdet.

Den europeiske flatøstersen, Ostrea edulis hører naturlig hjemme langs kysten vår. Den lever fra under tidevannssonen og ned til noen få meters dyp. Flatøstersen liker varmt vann og trenger vanntemperaturer på over 16–18 grader for å bli kjønnsmoden, men kan leve under kaldere temperaturer. Den er i mange år registrert flere steder i Egersundsområdet. Flatøsters er i "Norsk rødliste for arter 2010" vurdert som sterkt truet.

Denne undersøkelsen viser at den introduserte arten stillehavsøsters (Crassostrea gigas) har etablert seg i havet omkring Egersund. De fleste målte individene er anslått til 1-2 år gamle. I ei strand på Mong utenfor Egersund har det vært en stor økning i bestanden av stillehavsøsters. Registreringene viser at det er ulike aldersklasser av både stillehavsøsters og flatøsters og at begge østerstypene kan vokse i samme område og i samme dyp. De største mengdene av flatøsters er imidlertid registrert på dypere vann enn stillehavsøsters. Undersøkelsen indikerer at både stillehavsøsters og flatøsters formerer seg i havet omkring Egersund. Veksten til stillehavsøsters er målt. De målte eksemplarene har en vekst som er i samme størrelsesorden som det som er registret andre steder i Norden. Alle registrerte stillehavsøsters og flatøsters er funnet i beskyttede områder. Dykking har gitt økt kunnskap om utbredelse og mengde av flatøsters og stillehavsøsters i Egersundsområdet.

Undersøkelser fra andre steder i Norge og i Danmark og Sverige viser at stillehavsøstersen kan formere seg veldig raskt når temperaturen i havet er høy. Dette kan også skje i havet omkring Egersund. Dersom forholdene i havet er gunstige kan videre etablering av stillehavsøsters skje fort. Konsekvensen av etablering av stillehavsøsters er diskutert. Undersøkelser fra andre områder viser at det kan føre til økologiske problemer og gi negative økonomiske konsekvenser for livet i strandsonen og friluftsinteresser. De kan også være bærere av sykdommer og parasitter. Eventuelle positive effekter av etablering av stillehavsøsters er også diskutert. Vi har også registrert at bestanden av flatøsters er av stor verdi. Det er stor sannsynlighet for at den er genetisk unik. Man antar også at den er stort sett sykdomsfri og fri for parasitter.

I oppgaven har vi også undersøkt hvor stor stillehavsøsters og flatøsters kan bli og om hvordan perler dannes i østers.

Skrevet av:
Redaksjonen
Publisert:
19.04.2017
Sist oppdatert:
21.04.2017