Gå direkte til innhold

Om PRAKUT

Programmet Praksisrettet utdanningsforskning - PRAKUT er et femårig forskningsprogram finansiert av Kunnskapsdepartementet. Forskningsprogrammet har en samlet bevilgningsramme på 115 millioner kroner.

Programmet skal bygge på erfaringene fra Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning - PRAKSISFOU (2005-2010) og er en videreføring av dette programmet.

Programmets overordnede mål er å bidra med praksisrettet kunnskapsutvikling som styrker barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningene, og som samtidig styrker FoU-arbeidet i lærerutdanningene og sikrer en bedre sammenheng mellom profesjonsutdanning og praktisk yrkesutøvelse.

PRAKUT skal:

  • heve kvaliteten i barnehagen, grunnopplæringen og lærerutdanningene
  • bidra til å videreutvikle og styrke FoU-kompetansen og kunnskapsgrunnlaget i lærerutdanningene
  • øke kvaliteten i FoU-samarbeidet mellom lærerutdanningene og praksisfeltene i barnehagen og grunnopplæringen
  • bidra til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk i praksisfeltet slik at sammenhengen mellom lærerutdanning og praksis bedres
  • bidra med kunnskapsutvikling på høyt vitenskapelig nivå

Det er en forutsetning at ett eller flere lærerutdanningsmiljøer deltar aktivt i alle prosjekter som søker finansiering i programmet.

Programmet finansierer forskning innenfor følgende områder:

  • Læring i barnehager
  • Læring i grunnopplæring og videregående opplæring
  • Lærerutdanning og profesjonsutvikling
  • Læring i ulike samfunnskontekster og arenaer

Programmet vil finansiere Forskerprosjekter, der det stilles krav om brukermedvirkning.

Det vises ellers til Programplanen for PRAKUT som gir detaljert informasjon om forskningsprogrammet.


Illustrasjon toppbilde: Anders Nederhoed/Svovel

Publisert:
24.01.2006