Gå direkte til innhold

Om programmet

Polarforskningsprogrammet (POLARPROG) er Forskningsrådets målrettede arena dedikert til å oppnå god bredde og høy kvalitet i norsk polarforskning.

POLARPROG er Forskningsrådets målrettede arena for polarforskning og skal bidra til faglig bredde og høy kvalitet i forskningen. Programmet har som hovedmål å bidra til å ivareta Norges særlige ansvar for å få frem forskningsbasert kunnskap om de polare områdene til beste for samfunnet. Kunnskap er nødvendig for å forstå klima- og miljøendringene som skjer og for å kunne utøve en bærekraftig forvaltning av områdene.

POLARPROG er delt inn i tre temaområder som representerer programmets faglige hovedprioriteringer:

  • Klima og miljø er rettet mot økt kunnskap om prosesser som styrer polare klima- og miljøendringer, og effekten de har på miljø og samfunn.
  • Naturressurser og næringsaktivitet er rettet mot økt kunnskap om bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling.
  • Politikk og forvaltning er rettet mot økt kunnskap om geopolitiske, folkerettslige og institusjonelle forhold av betydning for politikkutforming og bærekraftig miljø- og ressursforvaltning.

Viktige overgripende prioriteringer for POLARPROG er økt internasjonalt samarbeid, tilgjengeliggjøring og effektiv bruk av infrastruktur og data, rekruttering av unge polarforskere og aktiv og målrettet kommunikasjon.

Programmet henvender seg primært til norske forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer, i tillegg til relevante aktører i privat og offentlig sektor.

Programmet inkluderer både grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon med relevans for polarområdene. Forskere på andre felt er sammen med forvaltning, næringsliv og allmennheten sentrale brukere av resultater fra programmet.

POLARPROG er et løpende program med finansiering hovedsakelig fra Kunnskapsdepartementet, men har også bidrag fra Klima- og miljødepartementet.

Båt (Foto: Shutterstock)

Publisert:
18.05.2011
Sist oppdatert:
24.04.2018