Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten

Research Centre for a low-emission petroleum industry on the Norwegian continental shelf fra SINTEF ENERGI vant frem i konkurransen om å bli det nye forskningssenteret for lavutslippsteknologi.

Norsk petroleumsproduksjon ligger langt fremme når det gjelder klimagassutslipp per produsert enhet, men for å nå de internasjonale klimamålene er det nødvendig å redusere utslippene ytterligere. I 2016 utgjorde utslippene fra petroleumsvirksomheten om lag en fjerdedel av de samlede norske klimagassutslippene. Nå skal et nytt forskningssenter utvikle kunnskap og teknologi som kan medvirke til betydelig reduksjon i utslippene av klimagasser på norsk sokkel.

Konkurransen har vært meget skarp til tross for at det bare kom to søknader. Søknadene bærer preg av at søkerne har lagt ned mye arbeid, og begge søknadene får meget gode vurderinger. Et styreutvalg for Divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø har besluttet at forskningssenteret tildeles til SINTEF ENERGI.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Johan Hustad (NTNU Energi) og Reidar Bye (SINTEF) under tildelingen. (Foto: Hege Tunstad, NTNU)

Stor interesse fra industrien

Petroleumsnæringen har gjennom flere strategiprosesser kartlagt utfordringene og identifisert forskningsbehov og mulige tiltak for å redusere utslippene. Den offentlige finansieringen og utlysningen av et forskningssenter har vært en oppfølging fra anbefalinger fra OG21-strategien og Veikart for norsk sokkel.

– Ettersom næringen selv har vært tydelig på at de ønsker et forskningssenter, er det svært gledelig å se at næringslivet også støtter opp om søknadene og ønsker å gå inn med betydelig egen forskningsinnsats og finansiering, sier Områdedirektør Fridtjof Unander. Mer enn tretti bedrifter har sendt støtteerklæringer for de to søknadene med interesse og intensjon om samarbeid.

– Et bredt samarbeid mellom forskning og industri er en nøkkel for å lykkes med å nå ambisjonene for senteret, fortsetter Unander.

Om det nye senteret

Research Centre for a low-emission petroleum industry on the Norwegian continental shelf er tittelen på det nye senteret hos SINTEF ENERGI. SINTEF AS, SINTEF Ocean AS, NTNU og flere utenlandske forskningsorganisasjoner deltar som forskningspartnere. Senteret har bred deltagelse fra næringslivet, bestående av en rekke oljeselskaper og leverandørbedrifter.

Målsetningen er klar. Det skal utvikles teknologi og løsninger som er nødvendige for å redusere utslippene av klimagasser på norsk sokkel for en betydelig reduksjon innen 2030 og bevege seg mot nullutslipp innen 2050.

Forskningen i senteret angriper utfordringene på bred front. Litt over 80 prosent av CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten kommer fra turbiner. Økt effektivitet og nytt design av turbiner og forbrenningsteknologi med CO2-fritt drivstoff er viktige arbeidsoppgaver. Likeledes skal forskningen i senteret bidra til reduserte kostnader for elektrifisering. Fornybar energi i form av brenselceller kan også bli et viktig bidrag i offshore energiproduksjon. Senteret har fokus på energisystemer og digitale løsninger for dette, samt redusert energiforbruk i drift av reservoarer, brønner og installasjoner.

Senteret har målsetning om utdanning av 18 doktorgrads- og postdoktorstipendiater og mer enn 30 masterstudenter.

SINTEF Energi vil nå bli invitert til å revidere søknaden som grunnlag for kontrakten med Forskningsrådet.

Om utlysningen

Utlysningen inviterte til et samarbeid mellom forskningsmiljøer, oljeselskaper og leverandører. Det er forventninger til et høyt vitenskapelig nivå og samtidig til at senteret vil skape forskningsresultater som kan tas i bruk på norsk sokkel. Senteret vil være et langsiktig prosjekt med en mulig tidsramme på åtte år. I første omgang gjelder finansieringen fra Forskningsrådet i fem år. Det vil bli gjennomført en midtveisevaluering etter ca. 3,5 år. Forskningsrådet kan beslutte å videreføre finansieringen i ytterligere tre år, dersom evalueringen viser gode resultater.

Om PETROSENTER

Det nye forskningssenteret for lavutslippsteknologi blir det tredje senteret i PETROSENTER – Forskningssentre for petroleum. De to tidligere forskningssentrene, ARCEX ved Universitetet i Tromsø og National IOR Centre ved Universitetet i Stavanger ble startet i 2013.

– Vi har meget god erfaring med denne type sentre, sier Avdelingsdirektør Siri Helle Friedemann. Sentrene ble midtveisevaluert av et internasjonalt ekspertpanel i 2017. Evalueringen konkluderte med at samarbeidet mellom forskningsmiljøer og næringsliv er fremragende og framhevet betydningen av dette samarbeidet både for de deltagende partnerne og samfunnet for øvrig. Friedemann mener det er særlig gledelig at evalueringen påpeker sentrenes betydning for forskerrekruttering og kompetansen til sektoren.

Skrevet av:
Publisert:
13.12.2018
Sist oppdatert:
17.12.2018