Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om programmet

Nanovitenskap og nanoteknologi (nanoVT) har potensiale til å gi tilsvarende samfunnsmessige endringer som den første industrielle revolusjonen. Et spesielt trekk ved nanoteknologi er dens generiske karakter; den vil kunne ha innvirkning på nær sagt alle samfunnsområder, og omtales i mange sammenhenger som den neste industrielle revolusjonen.

Målet for satsingen på nanovitenskap, nanoteknologi, nye materialer og integrasjon av ny teknologi i produkter og prosesser (NANOMAT  "fase 2") er å legge grunnlag for et nytt kunnskapsbasert og forskningsintensivt næringsliv og gi en bærekraftig fornyelse av etablert norsk industri.

Programmet løper nå perioden 2007-2016 og er finansiert av Fondet for forskning og nyskapning, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Budsjettet for perioden 2007-2011 er 355 MNOK med 0-vekst og 1,940 MNOK for perioden 2007-2016 med budsjettvekst.

Nanoteknologi inkluderer nanovitenskap og kan defineres som:

”nye teknikker for syntese og bearbeiding, herunder flytting av og bygging med naturens byggesteiner (atomer, molekyler eller makromolekyler), for intelligent design av funksjonelle materialer, komponenter og systemer med attraktive egenskaper og funksjoner og hvor dimensjoner og toleranser i området 0,1 til 100 nanometer (nm) spiller en avgjørende rolle”

Materialteknologi er tverrfaglig og omfatter fysikk, kjemi, biologi, molekylærbiologi, medisin, elektronikk og IKT.

Integrasjon er brakt inn som et nytt begrep i programmets navn i programperioden fra 2007. NANOMAT vil satse mer på å minske kunnskapskløften mellom resultatene som er oppnådd i laboratorieskala og bruken av nanoVT i industrielle produkter. Programmet ønsker å stimulere til økt samarbeid mellom forskningsinstitusjonene og næringslivet for å øke anvendelsen av nanoVT i produksjon, spesielt innenfor energi og miljø samt IKT.

NANOMATs visjon
Norge skal være en ledende forskningsnasjon på utvalgte områder innenfor nanovitenskap, nanoteknologi og nye materialer. NANOMAT skal legge grunnlag for et nytt kunnskapsbasert og forskningsintensivt næringsliv og gi en bærekraftig fornyelse av etablert norsk industri.

NANOMATs mål
Kunnskapsutvikling:

 • Langsiktig forskning og teknologiutvikling
 • Forskning og teknologiutvikling med stort potensial for kunnskaps- og næringsvekst
  o kjennetegnes ofte av høy risiko for å mislykkes

Stimulere og bidra til industriell innovasjon og vekst i:

 • Dagens industri
 • Nye selskaper

De store industrilandene anser det å beherske nanoteknologi som avgjørende for sin økonomiske og teknologiske konkurranseevne i det 21. århundre. I NANOMAT er de utvalgte områdene innenfor nanoVT og nye materialer sammenfallende med prioriteringene i den norske "Nasjonal strategi for nanovitenskap og nanoteknologi". Strategien følger opp føringene fra Forskningsmeldingen, Soria Moria-erklæringen, foresight-studien om materialer, og gjelder hele NANOMATs virkeområde:

Tematiske satsingsområder (i prioritert rekkefølge, med uprioriterte delområder):

 1. Energi og miljø:
  o Gasskonvertering, CO2-fangst, petroleumsutvinning, solceller, hydrogenteknologi, batterier og energihøstere, energieffektivisering, biodrivstoff
 2. IKT inklusive mikrosystemer:
  o Nanomaterialer og nanokomponenter for elektronikk, datalagring, optikk, sensorer, aktuatorer og radiofrekvenskomponenter; integrasjon av nanomaterialer i sensorer og aktuatorer; nanostrukturering; nanofluidikk
 3. Helse og bioteknologi:
  o Biokompatible materialer, sensorer og diagnostikk, medisinering
 4. Hav og mat:
  o Sporing av mat, smart emballasje, matovervåking, overflatebehandling som skal hindre alge- og bakterievekst

Prioriteringen av tematiske områder med tilhørende delområder er basert på nasjonale fortrinn innenfor ressurser, industri eller kompetanse.

Kompetanseområder (alfabetisk rekkefølge):

 • Bionanovitenskap og bionanoteknologi
 • Etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter inklusive helse, miljø, sikkerhet, risiko
 • Fundamentale fysiske og kjemiske fenomener og prosesser på nanometernivå
 • Grenseflate- og overflatevitenskap og katalyse
 • Komponenter, systemer og komplekse prosesser som utnytter nanoVT
 • Nye, funksjonelle og nanostrukturerte materialer

Verktøyplattformer:

 • Relevant, konkurransedyktig og tilgjengelig verktøy for nanoVT og nye materialer knyttet til de tematiske områdene og kompetanseområdene konsentrert om:
  o Syntese, manipulering og fabrikasjon
  o Karakterisering
  o Teori og modellering

Kompetanseområder og verktøyplattformer må bygges opp for å ivareta satsingen på de prioriterte tematiske områdene.

NANOMAT vil også stimulere til internasjonalt forskningssamarbeid mellom norske og utenlandske FoU-institusjoner og bedrifter.

Gjennomføring
Satsingen gjennomføres i et nært samarbeid mellom Divisjon for store satsinger, Divisjon for vitenskap og Divisjon for innovasjon. Aktiviteten er organisert som et program administrert av Avdeling for fremtidsteknologi i Divisjon for store satsinger. Programstyret har deltakere fra forskningsmiljøer, næringsliv og internasjonale eksperter. Aktuelle virkemidler i programmet vil være forskerprosjekter, kompetanseprosjekter med brukermedvirkning, brukerstyrte innovasjonsprosjekter, personlig postdoktorstipend, forprosjektmidler og avansert vitenskaplig utstyr. For å øke oppmerksomheten om oppbygging av kompetanse som skal føre til ny kunnskap for industrivekst, har NANOMAT fra utlysningen høsten 2006 innført storprosjekter.

Publisert:
26.11.2008
Sist oppdatert:
11.09.2007