Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ofte stilte spørsmål

På denne siden finner du svar på spørsmålene som oftest stilles i forbindelse med en Nærings-ph.d.-søknad. Hvis din bedrift planlegger å søke Nærings-ph.d.-ordningen ber vi om at dere leser informasjonen nøye, og at dere før innsending av søknaden tar kontakt med vårt sekretariat.

Generelt om Nærings-ph.d.
Hva er Nærings-ph.d.?
Hvem kan søke Nærings-ph.d.?
Er det tematiske begrensninger for Nærings-ph.d. prosjekter?
Når kan prosjektet starte?
Må prosjektet vare i tre år?
Er det mulig å få støtte til mer enn ett prosjekt per bedrift?
Må kandidaten være fast ansatt?
Må opphold ved gradsgivende institusjon vare ett år sammenhengende?
Kan man gjennomføre doktorgradsstudiene ved en gradsgivende institusjon i utlandet?
Hvem er prosjektmedarbeiderne i et Nærings-ph.d.-prosjekt?
 

 

Søknaden
Hvordan er søknadsprosessen?
Hvordan sender man inn en søknad?
Må kandidaten være tatt opp på doktorgradsprogrammet før vi kan sende inn søknaden?
Må bedriften og gradsgivende institusjon ha inngått en samarbeidsavtale før vi kan sende inn søknaden?
Hvordan vurderes prosjektets vitenskapelig kvalitet?
Må bedriftsveilederen ha doktorgrad? 
Kan søknaden skrives på engelsk? 
 

 

Finansiering og kostnader
Hva kan man få i støtte?
Kan det søkes om ekstra støtte til laboratorieforsøk?
Hvordan skal man regne ut kostnader i Nærings-ph.d.-prosjekter?
Hvordan beregnes kostnader ved den gradsgivende institusjonen? 
Hvem dekker kostnadene ved den gradsgivende institusjonen? 
 

 

Prosjektoppfølging og avslutning
Hvor ofte skal prosjektene rapportere til Forskningsrådet?
Hvordan utbetales midlene fra Forskningsrådet?
Hva skjer dersom kandidaten blir forsinket?
 

 

Utenlandsstipend
Les mer om utenlandsstipend her. 

Generelt om Nærings-ph.d.Hva er Nærings-ph.d.?

Les mer om Nærings-ph.d. under Om Nærings-ph.d.
 

Hvem kan søke Nærings-ph.d.?

Søkere til Nærings-ph.d.vil være bedrifter som driver markedsrettet virksomhet. Bedrifter med bare én ansatt kan ikke søke. Søkerbedriften må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha virksomhet i Norge.

Virksomheter som finansieres gjennom offentlige tilskudd, har statlige eller kommunale forvaltningsoppgaver eller driver produksjon til eget bruk vil normalt ikke kvalifisere som søkere til denne ordningen. Det samme gjelder lag, foreninger og andre organisasjoner som drives med andre hensikter enn verdiskapning i økonomisk forstand. Forskningsinstitutter og helseforetak ikke i målgruppa for denne ordningen. Organisasjoner som er godkjent av Forskningsrådet som forskningsinstitusjon kan ikke søke Nærings-ph.d.-prosjekter.Er det tematiske begrensninger for Nærings-ph.d. prosjekter?

Det er ingen tematiske begrensninger for Nærings-ph.d.-prosjekter. Ordningen er åpen for alle fagfelt og bransjer.

Ordningen mottar søknader fra næringslivet, dvs. fra bedrifter som driver markedsrettet virksomhet. Virksomheter som finansieres gjennom offentlige tilskudd, har statlige eller kommunale forvaltningsoppgaver eller driver produksjon til eget bruk vil vanligvis ikke kvalifisere som søkere til denne ordningen. Det samme gjelder lag, foreninger og andre organisasjoner som drives med andre hensikter enn kommersiell verdiskapning. Søkerbedriften må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha virksomhet i Norge.Når kan prosjektet starte?

Påbegynte prosjekter kan ikke få støtte. Dvs. at kandidaten ikke kan ha utført utdannings- eller forskningsrelevant aktivitet på prosjektet før søknaden sendes inn. Prosjektet kan derfor tidligst starte den dagen søknaden sendes inn. Kontrakten med Forskningsrådet inngås først når søknaden er vurdert og godkjent, og alle vedlegg er sendt inn og godkjent. Prosjektaktivitet som foregår etter at søknaden er sendt inn og før kontraktinngåelse, skjer på bedriftens egen risiko.Må prosjektet vare i tre år?

Det er mulig å søke om en prosjektperiode på tre eller fire år. I fireårige prosjekter arbeider kandidaten 75 % av tiden med doktorgraden, og 25 % av tiden med andre oppgaver i bedriften. Det er ikke anledning til å søke om støtte til prosjekter som er kortere enn tre år eller lengre enn fire år. Kandidaten skal tilsammen dedikere 36 måneder med forskningstid til doktorgradsarbeidet.Er det mulig å få støtte til mer enn ett prosjekt per bedrift?

Hver bedrift kan få støtte til å starte opp inntil to Nærings-ph.d.-prosjekter per kalenderår.Må kandidaten være fast ansatt?

Kandidaten kan enten være fast ansatt i bedriften eller midlertidig ansatt gjennom et prosjektengasjement. Det kreves imidlertid at kandidaten er ansatt i bedriften gjennom hele prosjektperioden. Bedriften bør derfor på et tidlig tidspunkt utarbeide en plan for fullførelse ved eventuelle forsinkelser.
 

Må opphold ved gradsgivende institusjon vare ett år sammenhengende?

Året ved gradsgivende institusjon kan deles opp i flere korte opphold fordelt over prosjektperioden, hvis det er mest hensiktsmessig for prosjektet. Tidsfordelingen avgjøres i dialog mellom gradsgivende institusjon, kandidat og prosjektansvarlig bedrift. Det er imidlertid et krav at kandidaten tilbringer totalt minst ett år ved gradsgivende institusjon, og totalt minst ett år i bedriften. Under oppholdene skal kandidaten være fysisk plassert ved gradsgivende institusjon og bedrift, dvs. ha kontorplass begge steder.Kan man gjennomføre doktorgradsstudiene ved en gradsgivende institusjon i utlandet?

Bedriften kan gjennomføre prosjektet i samarbeid med en gradsgivende institusjon i utlandet og kandidaten skal i så tilfelle tilbringe minst ett år der. I tillegg skal minst ett år tilbringes i søkerbedriften, som må være registrert og ha virksomhet i Norge. I søknaden må det dokumenteres at graden fra den utenlandske institusjonen er på nivå med en ordinær norsk doktorgrad.Hvem er prosjektmedarbeiderne i et Nærings-ph.d.-prosjekt?

I tillegg til kandidaten skal alle Nærings-ph.d.-prosjekter ha en administrativt ansvarlig og en prosjektleder. Rollene skal innehas av ansatte i søkerbedriften og kan ikke fylles av kandidaten.

Administrativt ansvarlig må ha signaturrett for bedriften og må kunne forplikte bedriften i et Nærings-ph.d.-prosjekt. Administrativt ansvarlig skal godkjenne søknaden før den blir sendt inn og skal signere kontrakten og regnskapsrapporter.

Prosjektlederen har rapporteringsansvar ovenfor Forskningsrådet, og er Nærings-ph.d.-ordningens primære kontaktperson. Prosjektleder har videre ansvar for prosjektets faglige framdrift. I mange prosjekter innehas denne rollen av bedriftsveilederen.


 

SøknadenHvordan er søknadsprosessen?

Nærings-ph.d-ordningen har løpende søknadsfrist, dvs. at søknader kan sendes inn hele året. Vi anbefaler å søke i god tid og senest én måned før man planlegger å starte prosjektet. Det kan søkes selv om endelig opptak og samarbeidsavtale er under arbeid, men det må i så fall sendes med en bekreftelse på at prosessen er igangsatt.

Vi oppfordrer alle søkere til å ta kontakt med Nærings-ph.d.-sekretariatet før en søknad utarbeides. Sekretariatet behandler vanligvis innsendte søknaden i løpet av to til tre uker. Alle prosjekter som oppfyller kravene til ordningen får deretter anledning til å revidere søknaden. Hvis revideringen er tilfredsstillende, og alle nødvendige vedlegg er sendt inn og godkjent, kan kontrakten inngås. Det varierer hvor lang tid prosessen fra innsendt søknad til inngått kontrakt tar og er i stor grad avhengig av søkerens oppfølging. Det er derfor viktig å planlegge for oppfølging av søknaden etter at den er sendt inn.
 


Hvordan sender man inn en søknad?

En søknad består at et utfylt e-søknadsskjema og opp til fire vedlegg:

 • Ferdig utfylt prosjektbeskrivelse på opp til 10 sider. Mal for prosjektbeskrivelse må benyttes.
 • Utkast til, eller ferdig signert, forpliktende samarbeidsavtale med gradsgivende institusjon (og eventuelt andre samarbeidspartnere). Endelig avtale må ikke foreligge på søknadstidspunkt og kan ettersendes på epost.
 • Dokumentasjon på igangsatt opptaksprosess eller bekreftet opptak for kandidaten. Endelig opptak må ikke foreligge på søknadstidspunkt og kan ettersendes på epost.
 • CV for kandidaten.

Opprett en søknad ved å gå inn på utlysningen og velg "Støtte til bedrifter med ansatte som ønsker å ta doktorgrad". Les informasjonen nøye og velg "Annen støtte" i den øvre delen av siden. Før man kan klikke på "Opprett søknad" må det hukes av for at man har satt seg inn i vilkårene i utlysningen.
 


Må kandidaten være tatt opp på doktorgradsprogrammet før vi kan sende inn søknaden?

Nei, men det må bekreftes i søknaden at prosessen med å søke opptak er igangsatt. Dette kan f.eks. dokumenteres i form av et brev fra gradsgivende institusjon.
 


Må bedriften og gradsgivende institusjon ha inngått en samarbeidsavtale før vi kan sende inn søknaden?

Alle bedrifter som søker Nærings-ph.d.-ordningen må inngå en forpliktende samarbeidsavtale med den gradsgivende institusjonen. Endelig avtale må ikke foreligge ved søknadstidspunkt, men prosessen skal være igangsatt. Bedriften bør derfor starte en dialog med gradsgivende institusjon i god tid før søknaden til Forskningsrådet sendes inn.

Avtalen skal inneholde minst følgende elementer:

 • Avtalen skal være gyldig gjennom hele prosjektperioden.
 • Spørsmål om immaterielle rettigheter skal avklares.
 • Veilederne fra både virksomhet (bedriftsveileder/-mentor) og gradsgivende institusjon skal nevnes med navn, og deres roller skal spesifiseres.
 • Kandidatens rett til å publisere eller disputere på resultatene av doktorgradsprosjektet skal avklares i avtalen.
 • Det skal spesifiseres at kandidaten skal oppholde seg minst ett år ved henholdsvis søkerbedriften og gradsgivende institusjon. Tiden kan fordeles etter hva som er mest hensiktsmessig for prosjektet.
 • Dersom prosjektet medfører arbeidsplikt for kandidaten bør dette avklares. Dette kan også være en del av en separat ansettelsesavtale mellom kandidaten og bedriften.
 • Avtalen skal underskrives av noen som kan formelt forplikte den gradsgivende institusjonen på institutts- eller fakultetsledernivå og en bedriftsrepresentant med underskriftsrett for bedriften.
   


Hvordan vurderes prosjektets vitenskapelig kvalitet?

Den gradsgivende institusjonen er garantist for at den vitenskapelige kvaliteten i doktorgradsprosjektet er tilfredsstillende. Forskningsrådet foretar derfor ikke en egen vurdering av vitenskapelig kvalitet i Nærings-ph.d.-prosjekter.
 


Må bedriftsveilederen ha doktorgrad?

Nei, en ansatt i bedriften som ikke har doktorgrad kan fungere som en såkalt mentor. Søkeren må imidlertid dokumentere at mentoren har kompetanse som er relevant for prosjektet, og kan tilby kandidaten nødvendig faglig støtte. Det er også mulig å leie inn veiledningskompetanse fra en annen organisasjon.

I prosjekter hvor intern bedriftsveiledning utføres av en mentor uten doktorgrad utpeker den gradsgivende institusjonen ofte to akademisk veiledere. Bedriftsveiledning bør derfor diskuteres med gradsgivende institusjon på et tidlig tidspunkt, slik at man i felleskapet kan ta en vurdering vedrørende tilfredsstillende veiledning av kandidaten.
 


Kan søknaden skrives på engelsk?

Det er valgfritt om søknaden og vedleggene skrives på norsk eller engelsk.


 

Finansiering og kostnaderHva kan man få i støtte?


Følgende satser er det et prosjekt kan maksimalt søke om i støtte per år:

År 2018 2019 2020 2021 2022
3-årig prosjekt 533.500 547.500 562.500 578.000 593.500
4-årig prosjekt 400.125 410.625 421.875 433.500 445.125

 

Samtidig kan ikke støttesummen overstige 50 % av de totale prosjektkostnadene.

Bevilgningen baseres på antall månedsverk jobbet på prosjektet. Har f.eks. et prosjekt oppstart 1. august vil bevilgningen være 5/12 deler av årets sats. Bevilgningen fra Nærings-ph.d.-ordningen gis som prosjektstøtte, og er ikke et personlig stipend til kandidaten.
 


Kan det søkes om ekstra støtte til laboratorieforsøk?

Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan få opptil 600 000 kr i støtte til kostbare laboratorieforsøk. Støtten er begrenset til 50 % av de godkjente laboratoriekostnadene. 

Bedrifter som vil søke om laboratoriestøtte må spesifisere relevante kostander under Søknad om ekstra støtte til laboratorieforsøk i Mal for prosjektbeskrivelse. Det gis kun ekstra støtte til driftskostnader/forbruksmateriell, ikke til innkjøp av utstyr med gjenbruksverdi utover prosjektet. 

I henhold til EUs definisjon kan en SMB ha inntil 250 ansatte og maksimalt 50 mill. € i omsetning, eventuelt en balanse på mindre enn 43 mill. €. Dette vil med andre ord inkludere de aller fleste norske bedrifter. En SMB kan være delvis eid av en større bedrift eller et konsern, såfremt eierandelen ikke overskrider 25 %.
 


Hvordan skal man regne ut kostnader i Nærings-ph.d.-prosjekter?

Personal- og indirekte kostnader
Forskningsrådet har egne retningslinjer for hvordan bedrifter skal budsjettere personal- og indirekte kostnader. Det må regnes ut en timesats for hver prosjektmedarbeider i bedriften, dvs. kandidat og bedriftsveileder og eventuelt andre ansatte i søkerbedriften som bidrar i doktorgradsprosjektet.

 • Timesatsene beregnes med utgangspunkt i nominell årslønn, med en maksimalsats på 1,2 ‰ (nominell årslønn * 0,0012).
 • Timesatsene kan ikke overstige 1100 kr.
 • En prosjektmedarbeider kan maksimalt belaste prosjekter, finansiert av Forskningsrådet, med 1850 timer per år. Et normalt arbeidsår, inkludert ferie, vil i noen tilfeller utgjøre færre timer, avhengig av hvor mange timer bedriften regner inn i et årsverk.

Utstyr
Under posten Utstyr skal følgende kostnader føres:

 1. Prosjektrelevant utstyr (med en anskaffelsesverdi under 100 000 kr), som ikke har gjenbruksverdi utover prosjektet, og som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 2. Avskrivningskostnader for prosjektrelevant utstyr som har en anskaffelsesverdi på over 100 000 kr.
 3. Utstyr som blir brukt til annet enn prosjektformål og/eller har en verdi utover prosjektperioden (med en anskaffelsesverdi på under 100 000 kr) anses å være dekket under posten Personal- og indirekte kostnader, og skal ikke spesifiseres i kostnadsplanen.

Se også Forskningsrådets retningslinjer for utstyr og avskrivning.

FoU-kostnader og Andre driftskostnader
Alle kostnader som faktureres bedriften fra norske og utenlandske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter, skal føres under FoU-kostnader.

Andre kostnader, f.eks. reisekostnader og konferansedeltakelse, føres under Andre driftskostnader.
 


Hvordan beregnes kostnader ved den gradsgivende institusjonen

Universitets- og høgskolerådet foreslår i sine anbefalinger at følgende kostnader fra den gradsgivende institusjonen kan inngå i et Nærings-ph.d.-prosjekt:

 • Veiledningskostnader (ca. 75 timer per år i et treårig prosjekt)
 • Indirekte kostnader, som f.eks. arbeidsplass og støttetjenester (bibliotek, IT, administrasjon etc.), i minst ett år, som er oppholdskravet i Nærings-ph.d. ordningen. Kostnadene beregnes etter institusjonens "IK-sats", som er en del av totalskostnadsmodellen.
 • Eventuelle leiestedskostnader for bruk av forskningsinfrastruktur, som laboratorier og utstyr.
   


Hvem dekker kostnadene ved den gradsgivende institusjonen?

Nærings-ph.d.-prosjekter kan klassifiseres som bidragsforskning, og det er dermed mulig for den gradsgivende institusjonen å bidra med egenfinansiering i prosjektene. Forskningsinstitusjonens egenfinansiering vil være gjenstand for forhandlinger mellom gradsgivende institusjon og bedrift i hvert enkelt prosjekt, og vil avhenge av begge parters økonomiske handlingsrom. Universitets- og høgskolerådet viser i sitt notat til en mulig fordeling av kostnadene:

 • Gradsgivende institusjon finansierer veiledningskostnader, som en del av veileders forskningstid.
 • Indirekte kostnader kan fordeles mellom gradsgivende institusjon og bedrift etter en enkel fordelingsnøkkel (%).
 • Eventuelle leiestedskostnader finansieres av bedriften.

Alle andre prosjektkostnader, som f.eks. kandidatens lønn og driftskostnader, dekkes av bedriften.


 

Prosjektoppfølging og avslutningHvor ofte skal prosjektene rapportere til Forskningsrådet?

Prosjektrapporteringen består av to rapporter per år:

 • Framdriftsrapporten med frist 1. desember hvert år.
  I framdriftsrapporten skal det rapporteres på prosjektets framdrift og eventuelle avvik fra det som er avtalt i kontrakten.
 • Prosjektregnskapsrapporten med frist 20. januar hvert år.
  Rapporten skal inkludere samtlige faktiske kostnader og finansiering for hele det foregående året.

Vesentlige avvik skal meldes inn fortløpende. Eksempler på avvik er permisjoner, lengre sykemeldinger, større budsjettendringer, forsinkelser, og endringer av samarbeidspartnere og roller tilknyttet prosjektet.

I tillegg til den løpende rapporteringen skal en sluttrapport leveres senest én måned etter at prosjektet er avsluttet, dvs. én måned etter at avhandlingen er levert og godkjent av veilederne.

Se generell informasjon om prosjektoppfølging og rapportering på Forskningsrådets nettsider.
 


Hvordan utbetales midlene fra Forskningsrådet?

Kontrakten må være signert og betalingsinformasjon må være sendt inn til Forskningsrådet før midler kan utbetales. I tillegg må en "prøveregnskapsrapport" sendes inn og godkjennes. Automatiske utbetalinger fra Forskningsrådet kommer tertialvis, såfremt prosjektet ikke har utestående rapporter eller kontraktsendringer.

Første tertial, dvs. en tredjedel av den årlige bevilgningen, utbetales i april og andre tertial utbetales i juli. Siste tertialutbetaling holdes tilbake til regnskapsrapporten for hele det foregående året er godkjent. Ved avslutning av prosjektet vil resterende bevilgning bli betalt ut etter at sluttrapporten er sendt inn og godkjent.
 


Hva skjer dersom kandidaten blir forsinket?

Dersom en forsinkelse oppstår skal dette umiddelbart meldes inn til Forskningsrådet. Nærings-ph.d.-sekretariatet kan vurdere å utvide kontraktsperioden, men den siste tredjedelen av siste års bevilgning vil i så fall bli holdt tilbake til sluttrapporten er godkjent. En utvidelse av prosjektperioden forutsetter at gradsgivende institusjon er innforstått med utvidelsen og at bedriften har en plan for fullførelse. Det er et krav at kandidaten skal være ansatt i prosjektansvarlig bedrift i hele prosjektperioden.

Publisert:
23.06.2016
Sist oppdatert:
07.05.2018