Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Fem prosjekter får støtte til kystsoneforskning

Forskningsrådet har innvilget støtte til fem forskerprosjekter som med stor tematisk bredde skal gi mer kunnskap for å forvalte arealene i kystsonen bedre.

Til søknadsfristen i september mottok Forskningsrådet 15 søknader for vel 124 mill. kroner om samfunnsvitenskapelige forskning på ulike problemstillinger knyttet til arealforvaltning i kystsonen. 

Utlysningen var et samarbeid mellom programmene MARINFORSK, HAVBRUK, MILJØFORSK, BIONÆR og KLIMAFORSK. Med så mange programmer involvert, kunne Forskningsrådet lyse ut midler til forskning som dekker området i skjæringspunktet mellom programmene.

Interessekonflikter

Det trengs mer kunnskap for å kunne drive en helhetlig arealforvaltning. En stor del av den norske befolkningen er bosatt ved og har sitt daglige virke ved kysten. Her utvikles ofte ny næringsvirksomhet og infrastruktur. Grenseområdene mellom sjø og land rommer rike og viktige økosystemer, har et rikt naturmangfold og bidrar til viktige økosystemtjenester.

Samtidig øker konkurransen om kystarealene og ressursene. Forvaltningen må i økende grad ta hensyn til ulike interesser, og legge til rette for innovasjon, næringsutvikling og ny verdiskaping.

Forvaltning, næringsinteresser og miljøhensyn

De nyeprosjektene skal fors ke på verdisetting, forvaltning og bruk av økosystemtjenester i kystsonen, der politiske strategier og sektorinteresser i økende grad kommer i konflikt med miljøhensyn og andre faktorer, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

To av prosjektene vil ta for seg hvordan effekter av klimaendringer vil endre kystsonens grunnlag for økosystemer, næringsvirksomhet og forvaltning. Andre prosjekter skal gjennomføre kost/nytte-analyser og utvikle modeller for "adaptive management".

De fem innvilgede prosjektene ble vurdert å ha meget høy kvalitet samtidig som de er svært relevant for utlysningen. Den vitenskapelige kvaliteten i søknadene ble vurdert av et ekspertpanel, mens et utvalg med én representant fra hvert av de fem involverte programstyrene foretok endelige vurderingen og beslutningen om støtte.

Følgende prosjekter er besluttet innvilget:

Tittel Institusjon Prosjektleder
Integrated coastal resource management and planning - Ecosystem services and coastal governance NOFIMA AS Solås, Ann-Magnhild
SUSTAINABLE COASTS? Public and scientific perceptions of drivers affecting coastal zone management and ecosystem services NINA Kaltenborn, Bjørn P.
Integrated Coastal Zone Management and Planning: Legal and structural challenges NMBU Hauge, Katrine Broch
Adapting Coastal Zone Management to Ocean Acidification Stiftelsen Vestlandsforsking Aall, Carlo
COAST-BENEFIT: Ecosystem Service Valuation For Coastal Zone Management: From Promise to Practice Universitet i Stavanger Kipperberg, Gorm

 

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
22.12.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016