Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om programmet

Miljø 2015 - eller Norsk miljøforskning mot 2015 - var et bredt, tverrfaglig forskningsprogram som skulle gi kunnskap om sentrale miljøspørsmål og danne grunnlag for framtidig politikkutforming.

Foto marihøne Natur- og kulturmiljøet legger viktige premisser for samfunnsutviklingen på både regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Kunnskap om endringene i miljøets kvalitet, årsakene til slike endringer og tiltak og virkemidler som settes inn for å hindre eller redusere miljøskader, er viktige ledd i utforming av en bedre miljøpolitikk. Miljø 2015 var derfor lagt opp mer flerfaglig og tverrvitenskapelig enn miljøforskningen tradisjonelt har vært organisert.

Gjennom styrket flerfaglig og tverrfaglig forskning og bred kontakt med brukere i forvaltning, næringsliv og organisasjoner skulle programmet bidra til at miljøforskningen i enda sterkere grad enn tidligere ble premissgivende og dannet grunnlag for konkrete tiltak og framtidig politikkutforming.

Miljø 2015 var organisert i en faglig struktur med fire spesifiserte tematiske områder: SAMFUNN, LAND, VANN, FORURENS, og et overgripende forskningsområde: TVERS.

Opprettelsen av Miljø 2015 ble vedtatt etter en utredningsprosess i 2005-2006, med bredinvolvering av forskningsmiljøer, forvaltning og andre brukere.

Programperiode: 2007-2016

Budsjett 2009: ca 70 millioner kroner

Programmet finansierer ca 85 prosjekter i 2009.

Faglig innretning

 

Miljø 2015 skal utvikle ny forskningsbasert kunnskap som fremmer bærekraftig bruk og forvaltning av natur- og kulturmiljøet. Forskningen skal gi økt kunnskap om ulike faktorers påvirkning på miljøet og grunnlag for mer presist å forstå tålegrensene for bruk av miljøressurser, hvordan andre hensyn kan balanseres med dette og hvordan politikk og virkemidler kan utformes og gjennomføres for å gi varige løsninger på miljøspørsmål.

Temaområde SAMFUNN

Samfunnsmessige rammebetingelser og styringsmuligheter

Foto lupiner Mål: Kunnskap om grunnleggende samfunnsmessige forhold som hindrer eller fremmer en bærekraftig bruk og forvaltning av naturmiljøet.

Miljø 2015 skal bidra til økt innsikt i formelle og uformelle samfunnsmessige rammebetingelser for miljøutvikling, og belyse premisser for politisk handling og ulike aktørers interesser og verdivalg, nasjonalt og internasjonalt.

Temaområde LAND

Landskap, terrestriske økosystemer, biomangfold, og kulturmiljø

Foto gammelt tømmerhus Mål: Styrke kunnskapsgrunnlaget for en langsiktig og helhetlig bruk av landskapet og dets natur- og kulturverdier.

Miljø 2015 skal bidra til grunnleggende kunnskap om prosesser, effekter og virkemidler relatert til landskap, biomangfold, kulturminner og friluftsliv på alle nivåer og i et helhetlig perspektiv.

Temaområde VANN

Foto vannsprut Ferskvannsøkologi, villaks og limnisk biomangfold

Mål: Økt kunnskap om økosystemprosesser i ferskvann og effekten av påvirkninger på disse.

Miljø 2015 skal bidra til kunnskapsbasert forvaltning av økosystemer i ferskvann og bærekraftig flerartsforvaltning med særlig vekt på villaks i alle stadier.

Temaområde FORURENS

Forurensninger og kretsløp

Foto industrirøyk Mål: Økt kunnskap om de samvirkende effektene av forurensing over tid.

Miljø 2015 skal bidra til å styrke det vitenskapelige grunnlaget for risikovurdering og for forvaltning som sikrer ren natur i Norge og i norske arktiske områder, gjennom grunnleggende og anvendt forskning om forurensningskilder, spredning, eksponering og virkninger av forurensinger på alle områder.

Overgripende og tverrfaglige forskningsspørsmål – TVERS

Systemøkologi og økosystemdynamikk, Forvaltning på tvers av sektorer og natursystemer, Metoder for miljøovervåking og indikatorutvikling

Mål: Økt kunnskap om samspillet mellom natur, samfunn og kultur

Miljø 2015 skal bidra til å øke forståelsen av prosesser på høyere systemnivåer – økosystemer, nedbørsfelt og landskap – hvor kunnskap om fysiske, kjemiske og biologiske prosesser og samfunnsmessige og kulturelle aspekter kan integreres.

Strategiske mål og perspektiver 

Grunnleggende kunnskap
Programmet skal omfatte grunnleggende og kompetansehevende forskning rettet mot prosesser og basale mekanismer og anvendt forskning rettet mot samfunnets og forvaltningenes behov på kort og lang sikt.

Samspill og tverrfaglighet
Miljø 2015 skal styrke relasjonsbyggingen innen og mellom natur-, samfunns- og humanistiske vitenskaper, og skal stimulere til økt faglig utveksling og samarbeid innenfor de enkelte fagdisiplinene. 

Internasjonale perspektiver og internasjonalisering av miljøforskning
Programmet skal ha en internasjonal dimensjon og stimulere til økt internasjonalisering av norsk miljøforskning.

Relevans og nytte for brukere
Relevans og nytte for brukere skal sikres ved å utvikle og benytte arenaer for en bevisst og god dialog, brukermedvirkning og kunnskapsoverføring.

Foto barn på tur i skog

Publisert:
15.11.2008
Sist oppdatert:
03.10.2018