Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Stor interesse for Forskningsrådets havteknologiutlysning

– Mange søknader til årets utlysning viser at havteknologisatsingen er viktig støtte for bedrifter som vil utvikle tverrsektoriell havteknologi som ledd i den pågående omstillingen i havnæringene, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.

Forskningsrådet fikk inn 38 søknader for 260 millioner kroner til årets utlysning av 100 millioner til å utvikle teknologi på tvers av havnæringene.

Satsingen på havteknologi ble etablert i 2014 da Forskningsrådet koordinerte sine aktiviteter i de programmene som retter seg mot havbaserte næringer. Siden 2016 har Nærings- og fiskeridepartementet styrket satsingen med en egen bevilgning som skal brukes spesielt til kunnskapsoverføring mellom og fra havnæringene.

Tematisk og geografisk bredde

– Det har vært større interesse for havteknologiutlysningen i år enn tidligere. Det er et uttrykk for at det har vært riktig av Forskningsrådet å opprettholde en langsiktig satsing på havteknologi, sier Fridtjof Unander. Havteknologiutlysningen er et samarbeid mellom de programmene i Forskningsrådet som har ansvar for maritim næring, havbruks- og fiskerinæringene, fornybar energi på havet og petroleums­næringene.

Prosjektsøknadene handler om teknologiutvikling i vid forstand, fra prosessteknologi for utnyttelse av marine ressurser til overvåking og utslippsreduksjon. (Foto: Aqualine)

Problemstillingene i de 38 søknadene spenner fra teknologiutvikling for mer effektiv utnyttelse og produksjon av marine ressurser, til mer klimavennlig prosessering av sjømat og teknologi for bedre overvåking og reduksjon av utslipp fra marine og maritime næringer. Søkerne representerer både store og små bedrifter i samarbeid med flere ulike forskningsinstitusjoner. Geografisk er søkerne spredt langs hele kysten, i tillegg til at noen representerer innlandet.

Søknadene blir nå vurdert av eksterne eksperter. Endelig beslutning om hvilke prosjekter som får bevilging, vil bli tatt i desember eller på nyåret.

Stor potensial for samarbeid på tvers

Forskningsrådets havteknologisatsing er basert på anbefalingene i Havteknologirapporten fra 2014. Den belyste behovet og potensialet for synergier og teknologisamarbeid mellom havnæringene, både nasjonalt og internasjonalt, og viste at det er et stort potensial for kompetanse- og teknologioverføring mellom sektorene. Rapporten konkluderte videre med at virkemiddelapparatet må sørge for å sikre at de utviklingsløpene som legges, får riktige rammevilkår og kan bidra til å maksimere nytteverdien for industri, forvaltning og FoU.

Regjeringen har i sin egen havstrategi og i Melding til Stortinget om Hav i utenriks- og utviklingspolitikken tydeliggjort og ytterligere forsterket betydning av en bærekraftig utvikling av havets ressurser og muligheter for næringsutvikling.

Internasjonalt samarbeid

Behovet for forskning og innovasjon for utvikling av havnæringene kan ikke løses av en nasjon alene. Forskningsråd deltar derfor i det felleseuropeiske forskningssamarbeidet MarTERA – Marine and maritime technology for a new era. MarTERA lyste i desember 2016 ut 30 millioner euro til samarbeidsprosjekter på havteknologi, hvorav 4 millioner euro kommer fra Forskningsrådet.  

Norske forskningsmiljøer og bedrifter er solid representert blant søkerne til MarTERA. Beslutning om bevilgninger fra MarTERA vil bli tatt i november/desember.

Fakta
Forskningsrådets havteknologisatsing for 2017 er en fellesutlysning i samarbeid mellom programmene MAROFF, HAVBRUK, ENERGIX, PETROMAKS2, MARINFORSK og BIA. Satsingen støtter teknologiprosjekter på tvers av alle de havbaserte næringene.

Forskningsrådets deltakelse i MarTERA-utlysningen dekkes fra programmene HAVBRUK, PETROMAKS2, MAROFF, BIA og POLARPROG.

 

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
25.10.2017
Sist oppdatert:
30.10.2017