Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

100 millioner til ny havteknologi

Et prosjekt for å utvikle teknologi som gjør det mulig å identifisere lakseindivider i en merd og følge med på hvordan de vokser og utvikler seg, er ett av 11 prosjekter som nå får midler fra Forskningsrådets havteknologisatsing. 

Til sammen deler Forskningsrådet ut vel 100 millioner kroner til 11 prosjekter som skal starte i 2018 og vare i 3-4 år. Prosjektene skal resultere i teknologi til bruk i fiskeri- og havbruksnæringene, maritim sektor og petroleumsnæringen.

Teknologi for å identifisere enkeltfisk

Ny teknologi skal gjøre det mulig å identifisere lakseindivider i en merd. (Foto: Marine Harvest) Bedriften Sealab AS i Trondheim står bak prosjektet INDISAL og får støtte til å utvikle teknologi for undervannsfotografering og databilder (computer vision) til bruk i havbruk. Med sylskarpe bilder fra egenutviklede kamerasystemer legges grunnlaget for å utvikle en individuell biometrisk «finger print»-identifisering av lakseindivider og samle informasjon som beskriver status over tid for enkeltindivider i industrielt sjøbasert oppdrett.

Ved hjelp av gode løsninger for lys og kamera i samspill oppnås videoopptak i høy kvalitet, og algoritmer som kan identifisere og analysere enkeltlaks via videostream. Dette gjør det mulig for laksenæringen å ha oversikt i sanntid (real time) av aktuell status for hvert lakseindivid (eks. vekstrate, kvalitet, helsestatus, lusepåslag), samtidig som innsamlede data for lakseindividene over tid kan brukes til å analysere hvordan driftsaktiviteter påvirker både enkeltindivider og hele bestanden av fisk i merden.

Målet med prosjektet er å utvikle ny og smart teknologi som sikrer bærekraftig sjømatproduksjon med vekt på bedre fiskevelferd og lavere miljøavtrykk. Sealab er en gründerbedrift drevet av far og sønn, Milan og Oscar Marković. Bedriften samarbeider med forskningsinstitusjoner som SINTEF Ocean og NTNU, og med andre private aktører.

Kobler næringsliv og kunnskapsmiljøer

– Denne typen prosjekter kobler sammen næringslivet og kunnskapsmiljøene på en god måte for å få fram nyskaping som næringslivet og samfunnet etterspør. Hav er av de virkelig store satsingsområdene for regjeringen og for Norge, det vil være en av pålene som skal finansiere velferden vår i framtiden. Bedriftene som nå har fått støtte, er med å skape nye arbeidsplasser, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– Norge har høy kompetanse innenfor de havbaserte næringene, og de ulike havnæringene kan lære av hverandre og i fellesskap komme fram til nye og mer lønnsomme løsninger, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Prosjektene som har fått støtte fra Forskningsrådets havteknologisatsing, er rettet mot maritim sektor, petroleums-, fiskeri- og havbruksnæringene og spenner fra tung maritim teknologi, til teknologi for å håndtere fisk og sjømat. Geografisk er bedriftene spredd over store deler av landet. Her følger noen flere eksempler.

Prosjektene som får støtte ved årets tildeling fra Forskningsrådets havteknologisatsing, er rettet mot teknologibehov i flere av havnæringene.

Alternativ til makrell i tomat

Bedriften Pelagia AS med hovedkontor i Bergen har fått støtte til å utvikle nye produkter av makrellfilet i forbrukertilpasset emballering. Makrell er en økonomisk svært viktig pelagisk fiskeart for Norge. Nesten alt (98-99 %) bli rundfrosset og eksportert, men nå jobber næringen for at mer av makrellen (50 % innen 2025) skal bearbeides i Norge. Målet med prosjektet er å utvikle nye makrellprodukter som i dag ikke finnes i det norske markedet. Som et ledd i dette må det utvikles teknologi for automatisert filetering av store volumer av både fersk og fryst råvare, og påfølgende tilpasset emballeringsprosess. Det innebærer bl.a. pakkelinjer som teknologisk er i stand til å håndtere råvarene, og ivareta både smaksmessig kvalitet og holdbarhet på det ferdige produktet.  

Teknologi for å høste raudåte

Calanus AS i Tromsø har fått støtte til å utvikle en ny industriell verdikjede basert på dyreplanktonet raudåte (Calanus Finmarchicus). Dette er den viktigste fornybare og høstbare ressursen i Norskehavet, men det er nødvendig å utvikle ny teknologi for å høste arten i oseaniske farvann.  

I dette prosjektet vil bedriften bruke en boblerigg foran og under trålen for å heve dyreplankton til overflaten. Samling av dyreplankton i overflaten gjør industriell høsting til lavere råvarekostnader mulig. Prosjektet vil også utvikle metoder som reduserer det økologiske fotavtrykket under høstingen.

Teknologi for eksponert havbruk

Lerow AS som holder til på Hitra, driver med inspeksjon, vedlikeholdstjenester, utstyrsleveranse av robuste messingnettnøter og mekanisk avlusning på oppdrettsmerder for små og store oppdrettsselskaper i Norge.

Størrelsen på anleggene som brukes i merdbasert oppdrett, har utviklet seg betydelig i takt med ønsket om økt produksjon. Trenden er stadig større merder og lokaliteter som plasseres lenger til havs. Systemer knyttet til instrumentering og automatisering har imidlertid ikke utviklet seg i samme hastighet. Det er derfor stort behov for nyskaping og løsninger som muliggjør lang oppe-tid også på mer eksponerte lokaliteter.

Lerow vil i dette prosjektet utvikle og teste nye metoder og prosedyrer for fartøysbaserte operasjoner tilpasset eksponert havbruk. Løsningen skal sikre at anleggene skal være i operasjonell drift og være forsvarlige å drifte selv i uvær, innenfor de strøm- og vindstyrker de er dimensjonert for.

Forskningsrådets havteknologisatsing

Målet med havteknologisatsingen er å utvikle teknologi på tvers av sektorene som ledd i den pågående omstillingen i havnæringene. Satsingen er et samarbeid mellom flere programmer i Forskningsrådet.

Nye havteknologiprosjekter 2018
Prosjekt-nummer Prosjekttittel Prosjekt-ansvarlig Sted Program
282241 Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS Austevold/
Hordaland
MARIN-FORSK
282361 Nye produkter av makrellfilet i forbrukertilpasset emballering Pelagia AS Bergen/
​Hordaland
MARIN-FORSK
282371 Utvikling av trenge-vakt for biomasse-kontroll under kvalitets- og velferdskritiske operasjoner Nærøysund Aquaservice AS Rørvik/
Trøndelag
HAV-BRUK
282423 Enabling technology for identification of individual salmon in commercial fish-cages Sealab AS Trondheim/
Trøndelag
HAV-BRUK
282311 Deep Purple – CO2-fri hydrogenbasert offshore energipro-duksjon til installa-sjoner og maritim sektor FMC Kongsberg Subsea AS Kongsberg/
​Buskerud
PETRO-MAKS2
282340 Industriell forskning på fartøysbaserte operasjoner for eksponert havbruk Lerow AS Hitra/
Trøndelag
MAROFF
282368 Sonar as a Service
 
Kongsberg Maritime AS Kongsberg/
​Buskerud
MAROFF
282277 2nd generatiOn zooplAnkton harveStIng System Calanus AS Tromsø/
​Troms
MAROFF
282406 NORSelast AF - Biocidfri poly-uretan med AntiFouling egenskaper Strukturplast AS Gloppen/
Sogn og Fjordane
MAROFF
282427 Maritimt Landings-system for UAS Maritime Robotics AS Trondheim/
Trøndelag
MAROFF
282362 Mustad Digital Autolining Mustad Autoline AS Gjøvik/
​Oppland
BIA

 

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
08.02.2018
Sist oppdatert:
13.02.2018