Gå direkte til innhold

Om KULMEDIA

KULMEDIA er et handlingsrettet forskningsprogram som skal bidra med ny, forskningsbasert kunnskap om sammenhengene mellom kulturlivets og medienes samfunnsrolle og deres økonomiske og teknologiske betingelser. Særlig viktig er de dyptgående og til dels dramatiske endringene som digitaliseringen medfører. Endringsprosessene både påvirker og påvirkes av kultur- og mediepolitikken, som dermed også er gjenstand for forskningen i programmet.

Hovedmålet for programmet er å bedre kunnskapsgrunnlaget for utforming av kultur- og mediepolitikk i lys av det infrastrukturansvaret for offentligheten som Grunnlovens paragraf 100 pålegger staten.

Programmet skal fremme forskning av høy kvalitet som er relevant for politikkutvikling, forvaltning og andre aktører i kultur- og mediesektoren gjennom å bidra med:

  • kunnskap om de endrede teknologiske og økonomiske vilkårene for produksjon, distribusjon og bruk av medieinnhold, kunst og kulturuttrykk av alle slag
  • kunnskap om de endrede teknologiske og økonomiske vilkårene for etablering, forvaltning, tilgjengeliggjøring og formidling av samlinger i institusjoner som museer, arkiv og bibliotek – landets kulturelle hukommelse
  • kunnskap om hvordan kultur- og mediepolitikken selv påvirker områdenes vilkår og samfunnsrolle

For å forstå utfordringene i kultur- og mediesektoren og hvordan de kan håndteres, er det viktig at prosjektene ser teknologi, økonomi, politikk og medienes og kulturlivets samfunnsrolle i sammenheng. Innenfor dette overordnede perspektivet har programmet følgende tematiske prioriteringer:

  • Digitaliseringen og dens konsekvenser
  • Endringer i økonomiske rammevilkår for mediesektoren
  • Endringer i økonomiske rammevilkår for kultursektoren
  • Endringer i kultur- og mediepolitikken
  • Brukerperspektivet og kulturelt medborgerskap
  • Historiske, nasjonale og internasjonale perspektiver 

KULMEDIA ønsker å fremme ambisiøse prosjekter som ser de tematisk prioriterte områdene i sammenheng. Gjennom sine forskningsprosjekter vil KULMEDIA støtte opp under forskningsmiljøer som studerer kultur- og medieområdet med tanke på langsiktig styrking av både kvalitet og volum på forskningen innenfor feltet.

Publisert:
04.12.2014