Gå direkte til innhold

Om KLIMAFORSK

Stort program for klima (KLIMAFORSK) er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for å oppnå bredde og høy kvalitet i norsk klimaforskning.

KLIMAFORSK er et bredt anlagt, langsiktig forskningsprogram. Det skal gi et kunnskapsløft av langsiktig nasjonal og internasjonal betydning. 

Programmet finansieres i dag av Klima- og miljøverndepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og sektorovergripende budsjett fra Kunnskapsdepartementet (KD-SO). Programplanen er programmets styringsdokument.

Hovedmål
KLIMAFORSK skal føre til fremragende forskning til beste for samfunnet.

Delmål
KLIMAFORSK skal gi:

  • økt kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer
  • økt kunnskap om effekter av klimaendringer på natur og samfunn
  • økt kunnskap om omstilling til et lavutslippssamfunn og tilpasning til klimaendringer

Strategiske delmål
KLIMAFORSK skal bidra til å:

  • sikre helhetlig klimaforskning
  • fremme fri klimaforskning
  • fremme dristighet og faglig fornyelse i prosjektene
  • fremme norske forskningsmiljøers internasjonale synlighet og bidrag
  • fremme utvikling av en ny generasjon klimaforskere
  • fremme kompetanse og anvendbar kunnskap i næringsliv og forvaltning
  • fremme aktiv og målrettet kommunikasjon
  • styrke bruken av tilgjengelige data og forskningsinfrastruktur

KLIMAFORSK henvender seg til norske forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer, i tillegg til relevante aktører i privat og offentlig sektor.

Programmet inkluderer både grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon. Forvaltning, næringsliv og allmennheten er brukere av resultater fra programmet. Programmet legger vekt på å stimulere til brukermedvirkning i utforming av søknader og ved deltakelse i prosjekter.

KLIMAFORSK har ingen sluttdato.

Flere programmer i Forskningsrådet lyser ut midler til klimaforskning. De viktigste er BIONÆR, CLIMIT, ENERGIX, MARINFORSK, MILJØFORSK og POLARPROG.

Publisert:
20.12.2013
Sist oppdatert:
08.06.2017