Gå direkte til innhold

Resultat fra klimaforskningen:

Klimaendringer forventes å få større effekt enn havforsuring på dypvannsreker i Nordsjøen

Forurensing kan få mer alvorlige konsekvenser når økosystemet allerede er påvirket av klimaendringer.

Framtidas havmiljø vil være både varmere og surere enn det er i dag. I Nordsjøen forventes det at havtemperaturen kan stige med 3-5oC i løpet av de neste hundre årene, mens pHen vil kunne synke fra dagens 8,1 til 7,6 i samme periode. Et forskningsprosjekt ledet av Renée Bechmann fra International Research Institute of Stavanger (IRIS) og finansiert av Norges forskningsråd har studert hvordan vekst, utvikling og forurensingstoleranse hos dypvannsreker kan bli påvirket av økt temperatur og lavere pH.   Hvordan påvirkes dypvannsreker av økt temperatur og lavere pH? (Foto: Renée Bechmann, IRIS)
Rekeegg og -larver
For å forstå hvordan temperatur og havforsuring vil påvirke dypvannsreker ble det gjennomført flere laboratorieforsøk der rekeegg og -larver ble utsatt for framtidas havtemperatur og pH. Resultatene viser at økt temperatur påvirket rekene mer enn lavere pH. Økt temperatur vil føre til at eggene klekker tidligere enn ved dagens klima og dødeligheten ved klekking vil øke. Ikke uventet vil også rekelarvene utvikle seg raskere ved en høyere temperatur.

Prosjektleder Renee Bechmann. (Foto: Elisabeth Tønnessen/IRIS) –En raskere utvikling av egg og larver hos reker kan forskyve balansen i økosystemet, forklarer Bechmann.

– Slik det er i dag klekker rekelarvene i en tid på året der det er mye mat tilgjengelig. Dersom rekelarvene klekker tidligere enn normalt, vil det kunne føre til at de ikke finner nok mat, og dette vil kunne få alvorlige konsekvenser for rekebestanden.

Forurensning
Et annet spørsmål som har opptatt forskerne, er hvorvidt framtidas klima vil endre rekenes toleranse for forurensing. For å undersøke dette ble rekelarver i dagens og framtidas klima utsatt for oljeforurensning i en tidsbegrenset periode. Resultatene fra forsøkene viste at oljeeksponering førte til en senere vekst hos rekelarvene. Verst var det for larvene som ble utsatt for både klimaendringer og forurensing.

– Våre forsøk viser at forurensing kan få mer alvorlige konsekvenser når økosystemet allerede er påvirket av klimaendringer, altså er det viktig å redusere summen av stress på marine økosystem når målet er en bærekraftig forvaltning av ressursene, avslutter Bechmann.

Om prosjektet

Prosjektets fulle tittel er: ”Combinded effects of ocean acidification, climate change and oil related discharges”

Renée Bechmann fra International Research Institute of Stavanger (IRIS) har ledet prosjektet. Forskere fra Universitet i Gøteborg, University of Aberdeen, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og University of Plymouth har deltatt.

Forskerne har undersøkt hvordan framtidas havmiljø vil påvirke dypvannsreker, kråkeboller, krill og kaldtvannskoraller i Nordsjøen.  

Les mer i Prosjektbanken.

 

Referanser

Arnberg, M et al. (2012) Elevated temperature elicits greater effects than decreased pH on the development, feeding and metabolism of northern shrimp (Pandalus borealis) larvae http://link.springer.com/article/10.1007/s00227-012-2072-9

Bechmann, RK (2011)Effects of Ocean Acidification on Early Life Stages of Shrimp (Pandalus borealis) and Mussel (Mytilus edulishttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15287394.2011.550460#.VGnKGEsoWp4

Se flere publikasjoner i Prosjektbanken.

 

 

Skrevet av:
Kjersti Eline Tønnessen Busch, SALT
Publisert:
09.03.2015
Sist oppdatert:
09.03.2015