Gå direkte til innhold

Ny rapport

Forskningen som trengs for å redusere utslipp

Forskning og ny kunnskap er svært avgjørende for at Norge skal nå klimamålene for 2030 og 2050. Det er behov for betydelig styrking av forskning innenfor prosessindustri og transportsektoren. Dette kommer fram i en ny rapport fra Forskningsrådet.

Rapporten er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og skal tjene som underlag for vurdering av Regjeringens oppfølging av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Arbeidet er utført i samarbeid med Miljødirektoratet.

I rapporten kommer det fram at også forskningsinnsatsen innenfor landbrukssektoren, inkl. jordbruk og skog, bør styrkes betydelig. Det er også nødvendig å integrere den teknologirettede forskningen med samfunnsfaglig kunnskap om hvordan nye lavutslippsløsninger raskt kan utvikles og tas i bruk, blant annet ved å studere virkemidler og tiltak og samspill mellom politikk, natur og samfunn.

Rapporten tar for seg dagens forskningsinnsats for lavutslipp og det grønne skiftet fordelt på sektorene: energi inkludert bygg, industri, petroleum, transport og landsektor (inkludert jordbruk, skogbruk og arealbruk). Rapporten synliggjør hvilke deler av forskningsinnsatsen som er viktig for at sektororene når klimamålene i 2030 og 2050 og hvordan forskning for lavutslipp kan bidra til det grønne skiftet.

Riktig å prioritere lavutslippsforskning
Det er helt nødvendig å styrke satsingen på forskning på omstilling til et lavutslippssamfunn, sier Arvid Hallén. (Foto: Forskningsrådet) − Klimatoppmøtet i Paris ga nye og krevende mål å strekke seg etter. Det er helt nødvendig å styrke satsingen på forskning på omstilling til et lavutslippssamfunn, mener Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Hallén peker på at Norge har forskningsmiljøer i verdensklasse innenfor lavutslippsforskning og derfor er i posisjon til å gjøre en forskjell.

Lavutslippsforskning for 1,2 mrd. kroner
I Forskningsrådets portefølje beløper forskning som kan føre til reduserte klimagassutslipp i Norge eller globalt seg i dag til ca. 1,2 mrd. kroner.

Energisektoren har den klart største lavutslippsporteføljen, etterfulgt av petroleum. Anslagsvis er 30 prosent av Forskningsrådets lavutslippsportefølje innenfor kvotepliktig sektor. Forskning på utslippsreduksjoner innen transportsektoren har vært relativt svak og ustabil. Forskning innen prosessindustri skjer gjennom flere ulike virkemidler hvor en relativ stor del er innenfor brukerorientert innovasjonsarena og energiprogrammet.

 

Støtte i befolkningen

I følge TNS Gallups klimabarometer for 2016 er 71 prosent av befolkningen enige i at vi trenger mer forskning for å tilpasse oss klimaendringer og 76 prosent er enige i at ny energiteknologi må utvikles og tas i bruk for at vi skal oppnå et bærekraftig og fornybart samfunn.
– Med andre ord har vi også folks støtte for å øke forskningsinnsatsen, sier Arvid Hallén.

Klimabarometeret legges fram på Litteraturhuset kl. 9 i dag, se her. Se presentasjonen av Klimabarometeret i lenke på høyre side.

 

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
31.05.2016
Sist oppdatert:
26.09.2017