Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Europeisk samarbeid om å ta klimaforskning i bruk

En rekke norske forskere, samt Larvik og Bergen kommune, deltar i en storstilt europeisk satsing for å produsere og kommunisere brukervennlig informasjon om klima slik at samfunnet kan håndtere klimautfordringene.

– Det er viktig at samfunnet raskt kan ta i bruk resultater av klimaforskningen, sier programkoordinator for KLIMAFORSK Brita Slettemark. I en felles europeisk utlysning om klimatjenester (ERA-NET Cofund on Climate Services) har Forskningsrådene i 13 land og EU-kommisjonen samarbeidet. Nå har sju prosjekter med norsk deltakelse fått midler og to av disse ledes fra Norge.

– Det er viktig at samfunnet raskt kan ta i bruk resultater av klimaforskningen, sier programkoordinator for KLIMAFORSK Brita Slettemark. – Alle disse prosjektene legger til rette for det. I tillegg får også brukere av forskning delta i utforming av forskningen slik at den er relevant og svarer på deres behov.

God uttelling for norske forskere
Utlysningen ga svært god uttelling for norske forskere: Sju av 18 prosjekter har norsk deltakelse og i to av disse er det norsk prosjektleder. Samlet budsjett for de norske prosjektene er på over 3,5 mill. euro.

Norge ved Forskningsrådet stilte 2,5 mill. euro til rådighet for norske prosjektene og EU-kommisjonen har gått inn og finansiert over 1 mill. euro til de norske prosjektene. De norske partnerne i prosjektene skal samarbeide med europeiske kolleger fra i alt 10 land.

– Å hente tilbake penger fra EU er sentralt i Regjeringens EU-strategi og her ser vi at dyktige norske klimaforskere virkelig bidrar til det, sier Slettemark.

Slettemark mener også at dette på sikt vil bidra til å øke den norske deltakelsen i i de utlysningene som kommer i siste periode av H2020.

Larvik kommune blir forskningslaboratorium

Det ene prosjektet ledes Norges geotekniske institutt (NGI) og der skal Larvik være en av fire "living labs". Prosjektet skal blant annet forbedre dialogen mellom klimaforskerne og lokale aktører for å finne frem til gode strategier for klimatilpasning. Prosjektet vil også se på hvilke data eller framskrivninger som gjør at folk faktisk vil tilpasse seg klimaendringer.

– Larvik kommune har kommet langt når det gjelder å utarbeide klimatilpasningsplaner. Dialog med innbyggerne er viktig for å få aksept for tiltak og politisk prioritet. Prosjektet vil få overføringsverdi til andre kommuner, mener Slettemark.

Bergen kommune blir involvert i et annet prosjekt, der Universitetet i Bergen er en av partnerne. Her skal samhandlingen mellom lokalsamfunn og forskere styrkes og både politikere, turistnæring, organisasjoner i Bergen involveres.

Det andre norskledede prosjektet ledes av CICERO. Her er målet å hjelpe investorer slik at de unngår å investere i prosjekter som har høy risiko på grunn av ikke prissatte utgifter som følge av klimaendringer. Forskere og investorer skal sammen utvikle kunnskap og dokumentasjon som gjør at investorer blir bedre i stand til å ta hensyn til disse eksternalitetene.

–Effekter av klimaendringene påfører i dag samfunnet en kostnad som i liten grad er tatt hensyn til og prissatt. Prosjektet vil bidra til den nødvendige omstillingen til lavutslippssamfunn som alle sektorer, også finanssektoren, vil måtte gjennomgå, sier Slettemark.

Prosjektene som har fått midler fra ERA-NET Cofund-utlysningen på klimatjenester (de to ned norsk prosjektledelse omtales først):

Prosjekt Norsk partner Deltagende land
(foruten Norge)
Tema for prosjektet
ClimINVEST Norsk prosjektleder: CICERO Frankrike, Nederland

Nesten halvparten av verdens største kapitalforvaltere gjør ingenting for å redusere klimarisiko i sine investeringer ifølge forskerne bak ClimINVEST.

Hovedmålet med prosjektet er at forskere og investorer sammen skal utvikle informasjon om klimaendringene som gjør at investorer blir bedre i stand til å ta hensyn til risikoene og mulighetene klimaendringene gir i sine investeringsbeslutninger.

EVOKED Norsk prosjektleder:
NGI, Larvik kommune
Tyskland, Nederland, Sverige

Forskerne bak EVOKED ønsker å styrke verdien av klimadata.

Formålet med prosjektet er å øke forståelsen av usikkerhetene knyttet til klimadata for at de skal bli enklere å forstå og mer anvendbare for sluttbrukere som er opptatt av å redusere klimarisikoer.

Prosjektet vil etablere fire "living labs", hvorav et skal være i Larvik. Her skal blant annet innbyggernes oppfatninger av risiko og usikkerhet kartlegges. Prosjektet tar sikte på å identifisere hva som faktisk får folk til å tilpasse seg klimaendringer.

CitiSense NTNU Sverige, Nederland, Portugal

Mennesker som bor i byene< tar beslutninger som påvirker klimarisiko og som derigjennom påvirker sikkerhet, helse og velvære.

Målet med prosjektet er å utvikle et risikostyringsverktøy med innbyggere, myndigheter og organisasjoner som gjør dem i stand til å bidra til å utvikle klimatjenester og forbedre byenes klimatilpasning.

CoCliME CICERO, IMR Irland, Tyskland, Spania, Frankrike, Romania, Sverige

Overfiske, forurensing og klimaendringer påvirker i stadig større grad Europas kystnære økosystemer.

Målet med prosjektet er å utvikle regionale klimatjenester som adressere for eksempel menneskers helse, havbruk, fiskeri og turisme i ulike europeiske kystregioner. Hensikten er å bidra til informert beslutningstaking.

Co-Cli-Serv UiB Frankrike, Tyskland, Belgia, Nederland

Forskerne ønsker å finne nye måter å forvandle klimaforskning til handlingsorienterte klimatjenester.

Prosjektet skal styrke samhandlingen mellom lokalsamfunn og forskere. Dette skal gjøres ved å identifisere fremtidige behov for informasjon om klima og å tilpasse klimaforskningen for å møte disse behovene.

Forskerne skal samarbeide med lokalsamfunn forskjellige steder i Europa, der Bergen er et av stedene. Både politikere, turistnæring, organisasjoner og andre skal involveres.

SALIENSEAS MET, UiT Nederland, Danmark, Sverige

Oppvarmingen av arktiske havområder har samfunnsøkonomiske konsekvenser som krever at informasjon om klima tilpasses lokalsamfunn og marin sektor.

Prosjektet vil utvikle arktiske klimaprognoser for sentrale sosiale, miljømessige og økonomiske faktorer. Videre skal forståelsen for mobilitetsmønstre, utfordringer, beslutninger og informasjonsbehov blant brukere av klimadata i marin sektor i europeisk Arktis øke.

WATExR NIVA Spania, Tyskland, Danmark, Irland, Sverige

Ekstreme klimahendelser påvirker økosystemer i ferskvann og svekker fiskebestander.

WATExR tar sikte på å kombinere framskrivninger av klimaendringer med simulering av vannkvalitet. Dette skal bidra til mer effektive beslutningsprosesser og forbedret vannforvaltning i en tid med flere ekstreme klimahendelser.

Les mer:
Tidligere nyhet om utlysningen: Felles europeisk utlysning om forskning for klimatjenester er på luften

ERA-NET Cofunds for CLimate Services nettside: Final results of the ERA4CS Joint Call: 26 projects selected to advance Climate Services in Europe
Merk at totalt antall prosjekter er 26 i denne listen. Grunnen er at det i en del av utlysningen var anledning til å delta med institusjonens egne ressurser (in kind). Norsk klimaservicesenter deltok her.

EUs veikart for klimatjenester.

 

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
31.03.2017
Sist oppdatert:
31.03.2017