Gå direkte til innhold

Oppdatering av ESFRIs veikart i 2018 og 2020

Forumet for europeiske forskningsinfrastrukturer ESFRI skal oppdatere sitt veikart i 2018 og 2020. Vi ber institusjoner som har spesifikke innspill til felleseuropeisk infrastruktur for 2020-oppdateringen av veikartet om å ta kontakt.

Det krever lang planleggingstid å fremme kandidater til ESFRIs veikart. Prosjektene må være godt forankret og bearbeidet på myndighetsnivå og ha finansiell støtte fra landet som fremmer forslaget. I tillegg forventes det at prosjektet har formell støtte fra minst ett eller to samarbeidsland.

Asbjørn Mo – Institusjonene må tenke langsiktig når de vil foreslå prosjekter som skal inn på ESFRIs veikart. Derfor ber vi institusjonens ledelse ta kontakt med oss dersom de mener Norge bør innta en ledende rolle i å etablere nye eller oppgradere eksisterende forskningsinfrastruktur som fremmes som kandidater for ESFRIs veikart i 2020, sier avdelingsdirektør Asbjørn Mo i Forskningsrådet.

Forskningsrådet planlegger ny utlysning i Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur i 2018. Her vil tildelinger til norsk deltakelse og råd til Kunnskapsdepartementet om å etablere prosjekter som skal inn på ESFRIs veikart i 2020 inngå i søknadsbehandlingen.

Anbefaler ikke nye norske prosjekter i veikartet i 2018

Forskningsrådet mener at Norge ikke bør fremme forslag om nye, norskledete infrastrukturer i oppdateringen av ESFRIs veikart i 2018.

– Gjennom fire søknadsrunder i Infrastruktur er vi ikke kjent med nye og tilstrekkelig modne initiativer fra norske forskningsinstitusjoner som vil kunne oppfylle kriteriene i ESFRIs veikart i 2018. Men det er selvsagt ikke til hinder for at norske institusjoner eller konsortier deltar i ESFRI-initiativer ledet fra andre land, sier Mo.

De nye prosjektene i ESFRIs veikart i 2018 kan søke Horisont 2020 om støtte til en forberedende fase. Dette gjelder også for eventuelle norske deltakere i prosjekter ledet fra andre land.

Norsk deltakelse på ESFRIs veikart fra 2016

Norske forskningsmiljøer deltar aktivt i etablering og forberedelse i 13 ESFRI-prosjekter. Norge har vertskapet for tre av disse: CESSDA som er etablert, samt SIOS og ECCSEL som begge er under etablering.

ESFRIs veikart i 2016 omfatter 21 ESFRI Prosjekter – infrastrukturer i forberedende eller pre-implementeringsfasen og 29 ESFRI Landmarks – infrastrukturer som er under implementering eller er i drift.

Les mer om alle ESFRI-prosjektene der Norge er med på ESFRI-sidene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur.

ESFRIs veikart

Siden det første europeiske veikartet for forskningsinfrastruktur ble utgitt i 2006, har ESFRI kontinuerlig jobbet med å identifisere nye – eller oppgraderinger av – forskningsinfrastrukturer av strategisk interesse for Europa. Les mer på ESFRIS nettsider

Ordinær prosedyre for norsk deltagelse i ESFRI-prosjekter er at Kunnskapsdepartementet eller et sektordepartement melder Norge inn i samarbeidet. Det gjøres normalt etter anbefaling fra Forskningsrådet, som igjen er basert på vurdering av innsendt søknad til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.


 

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
01.02.2017
Sist oppdatert:
01.02.2017