Gå direkte til innhold

Ny utlysning i juni:

Neste frist for å søke om penger til infrastruktur blir 12. oktober 2016

Forskningsrådet planlegger å lyse ut inntil 1 milliard kroner til forskningsinfrastruktur. Fullstendig utlysning legges ut i juni 2016.

Utlysningen omfatter forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet slik dette er definert i Verktøy for forskning – del I: Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2012-2017) PDF - 1,1 MB . Utlysningen omfatter også norsk deltakelse i internasjonal forskningsinfrastruktur, herunder infrastrukturer på ESFRI Roadmap.

Den forskningsmessige og vitenskapelige betydningen av infrastrukturer det søkes støtte til vil evalueres av utenlandske fageksperter. I tillegg vurderer Forskningsrådets administrasjon infrastrukturenes strategiske, samfunnsmessige og næringsmessige betydning. Grunnlaget for disse vurderingene er nedfelt i Verktøy for forskning – del II: Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2016 PDF - 7,9 MB .

Utlysningen er åpen for forskningsinfrastrukturer av nasjonal viktighet innenfor alle fag-, tema- og teknologiområder. Vi henviser til områdestrategiene i Verktøy for forskning – del II: Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2016 PDF - 7,9 MB samt Verktøy for forskning – del I: Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2012-2017) PDF - 1,1 MB for nærmere beskrivelse av det strategiske grunnlaget for Forskningsrådets tenkning og prioriteringer omkring investeringer i forskningsinfrastrukturer.

Endringer i maler og kriterier

Forskningsrådet gjør oppmerksom på at mal for prosjektbeskrivelse og vurderingskriteriene for søknadstypen forskningsinfrastruktur vil bli revidert, sammenlignet med forrige utlysning som var i 2014. 2016-utlysningen vil stille strengere krav til beskrivelsen av prosjektenes gjennomførbarhet, samt til prosjektledelsens kompetanse i etablering og drift av forskningsinfrastrukturer. Utover dette vil krav, føringer og vurderingskriterier langt på vei være de samme som i 2014-utlysningen.

Prosjekter som har status «støtteverdig» på Verktøy for forskning – del II: Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2016 PDF - 7,9 MB må levere ny søknad og konkurrerer på lik linje med nye prosjektforslag. Alle søknader, også de som fremmes på nytt, må bruke de nye malene. Disse vil bli lagt ut med planlagt utlysning i juni.

Informasjonsmøte spesielt rettet mot nye søkere vil bli holdt 2. september 2016 i Forskningsrådets lokaler på Lysaker. Informasjon om programmet for møtet og påmelding vil bli varslet senere.

Krav til søkerinstitusjonens ledelse

  • Alle søknader skal være forankret i institusjonenes strategi og fremmes av institusjonenes ledelse
  • Søknaden må redegjøre for eventuell samhandling og arbeidsdeling mellom ulike institusjoner og andre forskningsinfrastrukturer

Nærmere detaljer om føringer og krav til søknader vil bli gitt i endelig utlysning.

Verktøy for forskning del I og del II kan lastes ned her:

  1. Verktøy for forskning – del I: Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur 2012-2017 PDF - 1,1 MB
  2. Verktøy for forskning - del II: Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2016 PDF - 7,9 MB
Skrevet av:
Kirsti Solberg Landsverk Seniorrådgiver +47 22 03 73 38 ksl@forskningsradet.no
Publisert:
04.05.2016
Sist oppdatert:
13.09.2016