Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

165 skisser mottatt til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

De som vil søke om infrastrukturmidler i år, måtte sende inn en skisse før 15. mai. Vi mottok hele 165 skisser. Disse indikerer stort behov og høye ambisjoner, men også at det gjenstår en god del koordinering og prioritering for forskningsinstitusjonene frem mot endelig søknadsfrist den 10. oktober.

– Formålet med skisseutlysningen er å få til bedre nasjonal koordinering og samhandling mellom ulike institusjoner og forskningsinfrastrukturer. Skissene vil ikke bli vurdert av Forskningsrådet, men vi offentliggjør dem for at miljøer med liknende infrastrukturbehov lettere kan finne hverandre og inngå samarbeid om søknader til den endelige utlysningen, sier avdelingsdirektør Asbjørn Mo i Forskningsrådet. Du finner lenke til oversikter over skissene innenfor de ulike områdene her.

Behov for prioritering og bedre nasjonal koordinering

Forskningsrådet planlegger å lyse ut inntil 600-800 millioner kroner til forskningsinfrastruktur med frist 10. oktober. Dersom alle de 165 innkomne skissene blir til søknader, vil det søkes om rundt 9,3 milliarder kroner og konkurransen bli veldig hard. Forskningsrådet ber derfor institusjonene om å koordinere sine behov og begrense antall søknader. Noen av skissene ser ut til å gjelde mer lokale enn nasjonale behov, og noen av skissene synes å beskrive infrastrukturer som overlapper med andre skisser eller allerede etablerte infrastrukturer. Noen områder hvor det er potensiale for bedre koordinering og prioritering er (listen er ikke fullstendig):

  • Infrastrukturer for utnyttelse av bioressurser
  • Fremstilling og karakterisering av avanserte materialer  
  • Infrastrukturer for observasjoner i havrommet
  • Datahåndtering (databaser og samlinger) innenfor artsmangfold og biodiversitet
  • Billeddannende utstyr (imaging) innenfor medisin og helse
  • Avanserte produksjonsmetoder for ulike typer materialer (digitalisering av produksjonsprosesser og 3D-printing)

Hva menes med nasjonal infrastruktur

Midler til forskningsinfrastruktur gjennom Forskningsrådet er rettet mot infrastruktur av nasjonal viktighet. Med dette menes forskningsinfrastruktur som:

  • har bred nasjonal interesse
  • legger grunnlaget for å kunne utføre internasjonalt ledende forskning
  • som hovedregel bare finnes ett eller få steder i landet
  • skal gjøres tilgjengelig for relevante forskningsmiljøer og næringer

Å være vertskap for en nasjonal forskningsinfrastruktur innebærer et stort ansvar og har i mange tilfeller økonomiske konsekvenser. Vertskapsinstitusjonene bør ha klare, langsiktige planer for hvordan de vil forvalte, drifte og gjøre infrastrukturene de etablerer tilgjengelige. Institusjonene bør sørge for at det er kvalifisert personell med et særlig ansvar for den daglige driften og for at infrastrukturen skal være tilgjengelig for alle relevante brukere, også brukere utenfor egen institusjon. En nasjonal infrastruktur bør derfor ikke være knyttet til behovene i ett forskningsprosjekt, men være en tjenestetilbyder for mange ulike prosjekter innenfor ett eller flere forskningsområder.

Informasjonsmøte om oktoberutlysningen

13. juni arrangerer Forskningsrådet et informasjonsmøte om utlysningen med frist 10. oktober.

Møtet vil ha spesielt stor nytte for nye søkere, men tidligere søkere er også velkomne. Det vil bli satt av rikelig tid til spørsmål. Rådgivere fra Forskningsrådet vil være tilgjengelige for individuelle spørsmål.

Informasjonsmøtet vil også være en mulighet for å snakke med andre søkere om mulig samarbeid og koordinering. Vi oppfordrer derfor alle deltakerne til å se gjennom listen over innkomne skisser i forkant av møtet. Mer informasjon om programmet og påmelding finner du her.

OVERSIKT OVER INNKOMNE SKISSER.                   

Skrevet av:
Solveig Flock Avdelingsdirektør 22 03 70 34 sfl@forskningsradet.no
Publisert:
06.06.2018
Sist oppdatert:
07.06.2018