Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Verktøy for forskning del II:
Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2016

Teleskop I 2010 kom den første utgaven av Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Det føyde seg inn i rekken av tilsvarende veikart i andre land, som enten var utarbeidet eller under utarbeidelse. Veikartet oppdateres etter hver store utlysning av midler i regi av Forskningsrådet gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Første og andre oppdatering kom i henholdsvis 2012 og 2014. Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2016 er den tredje oppdateringen av veikartet. Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2016 underbygger anbefalingene i Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur Verktøy for forskning – del I om å trappe opp investeringsvolumet og sørge for langsiktig finansiering av forskningsinfrastruktur i årene som kommer.

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2016 har to hoveddeler:

  1. En beskrivelse av det strategiske grunnlaget for Forskningsrådets tenkning og prioriteringer omkring forskningsinfrastruktur for ulike fag-, tema- og teknologiområder, såkalte områdestrategier.
  2. En presentasjon av store og nasjonalt viktige forskningsinfrastrukturer, som enten har mottatt finansiering etter utlysningen i 2014 eller tidligere utlysninger, eller er vurdert som støtteverdig av Forskningsrådet.

Områdestrategiene i del 1 beskriver forskningsmål, eksisterende infrastruktur og mulige fremtidige behov for forskningsinfrastruktur innenfor de respektive områdene. Områdestrategiene synliggjør i tillegg hvilke veikartprosjekter som er relevante for forskningen innenfor de ulike områdene, og det blir enklere å se hvilken strategisk verdi en investering i de ulike prosjektene vil gi. Forskningsinfrastrukturene som presenteres i del 2 er valgt ut på bakgrunn av vurderinger foretatt etter utlysningen i 2014 eller tidligere utlysninger eller er vurdert som støtteverdige av Forskningsrådet. Disse særskilt fremhevede prosjektene er omtalt som «forskningsinfrastrukturer på veikartet» eller «veikartprosjekter».

De aller fleste veikartprosjektene presentert i del 2 har allerede mottatt finansiering. Dette betyr at vi nå, etter ca. seks år med Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, er på vei inn i en fase der en økende andel av nye investeringer vil gå til fornyelse og oppgradering av viktige nasjonale forskningsinfrastrukturer. Samtidig indikerer områdestrategiene, så vel som hittil mottatte søknader til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, at det fortsatt er betydelig behov for investeringer i en rekke helt nye infrastrukturer. 

Behov for e-infrastruktur og åpen tilgang til forskningsdata er en stor utfordring innenfor alle forskningsområder og er derfor beskrevet i et eget kapittel. Videre omtales Norges deltagelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer i et eget kapittel.

Veikartet er et levende dokument som oppdateres etter hver større utlysning. I del 2 er nye prosjekter kommet til, og veikartprosjekter som ikke har oppnådd finansiering etter to perioder på veikartet, faller ut. Veikartprosjekter som har mottatt støtte til etablering, men ikke lenger har finansiering gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, er listet i en egen tabell. Områdestrategiene vil utvikles kontinuerlig. Derfor er det nettversjonen av veikartet, www.forskningsradet.no/veikart, som til enhver tid er gjeldende.

 

Arvid Hallén
Administrerende direktør

Publisert:
16.06.2010
Sist oppdatert:
25.01.2017