Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2018

Foto: Hinrich Basemann I 2010 kom den første utgaven av Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Siden da har veikartet blitt oppdatert etter hver utlysning av midler i regi av Forskningsrådet gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur. Denne utgaven er den fjerde oppdateringen av veikartet. Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2018 underbygger anbefalingene i Verktøy for forskning - Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur om å opprettholde investeringsvolumet og sørge for langsiktig finansiering av forskningsinfrastruktur i årene som kommer.

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2018 har to hoveddeler:

  1. En beskrivelse av det strategiske grunnlaget for Forskningsrådets tenkning og prioriteringer omkring forskningsinfrastruktur for ulike fag-, tema- og teknologiområder, såkalte områdestrategier.
  2. En presentasjon av store og nasjonalt viktige forskningsinfrastrukturer, som enten har mottatt finansiering etter utlysningen i 2016 eller tidligere utlysninger, eller er vurdert som støtteverdig av Forskningsrådet.

Områdestrategiene i del 1 beskriver forskningsmål, eksisterende infrastruktur og mulige fremtidige behov for forskningsinfrastruktur innenfor de respektive områdene. I denne utgaven av veikartet har Forskningsrådet invitert institusjonene til å gå sammen og utarbeide innspill til områdestrategiene om fremtidige behov for ny eller oppgradert infrastruktur innenfor høyt prioriterte områder i Norge. Alle innspill er blitt vurdert av Forskningsrådets administrasjon og sett i sammenheng med prioriteringer i eksisterende nasjonale strategier.

Forskningsinfrastrukturene som presenteres i del 2 er valgt ut på bakgrunn av vurderinger foretatt etter utlysningen i 2016 eller tidligere utlysninger eller er vurdert som støtteverdige av Forskningsrådet. Disse særskilt fremhevede prosjektene er omtalt som «forskningsinfrastrukturer på veikartet» eller «veikartprosjekter».

Mange av veikartprosjektene presentert i del 2 er nå på vei inn i eller har kommet i driftsfase. Dette betyr at vi nå, etter ca. åtte år med Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, er på vei inn i en fase der en økende andel av nye investeringer vil gå til fornyelse og oppgradering av eksisterende nasjonale forskningsinfrastrukturer. Samtidig indikerer den strategiske gjennomgangen av de ulike områdestrategiene, så vel som hittil mottatte søknader til Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, at det fortsatt er betydelig behov for investeringer i en rekke helt nye infrastrukturer.

Behov for e-infrastruktur og åpen tilgang til forskningsdata er en stor utfordring innenfor alle forskningsområder og er derfor beskrevet i et eget kapittel. Videre omtales Norges deltagelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer i et eget kapittel.

Veikartet er et levende dokument som oppdateres etter hver større utlysning. Veikartprosjekter som har mottatt støtte til etablering, men ikke lenger har finansiering gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur, er listet i en egen tabell. Områdestrategiene utvikles kontinuerlig. Derfor er det nettversjonen av veikartet, www.forskningsradet.no/veikart, som til enhver tid er gjeldende.

 

John-Arne Røttingen
Administrerende direktør

 

Publisert:
16.06.2010
Sist oppdatert:
21.03.2018